UWAGA! TERMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WYDŁUŻONY!

Wyjątkowo duże zainteresowanie mieszkańców i kilkadziesiąt zgłoszonych uwag to owoc pierwszego etapu konsultacji społecznych koncepcji organizacji ruchu na Jeżycach. W związku z tym opiniowanie, które miało zakończyć się w drugiej połowie grudnia zostało przedłużone do końca stycznia 2018 roku.

Największe koszty wzrostu ruchu samochodowego ponoszą mieszkańcy centrum Poznania. Na Jeżycach, w godzinach szczytu potoki pojazdów dochodzą miejscami do 600 poj/h. W celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Jeżyc, zmniejszenia hałasu i emisji spalin poprzez ograniczenie i eliminację przejazdów tranzytowych przez dzielnicę, rozpoczęto prace nad przygotowaniem koncepcji zmian w organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce. Poniżej prezentujemy dwa warianty propozycji rozwiązań sieciowych, tj. propozycji organizacji ruchu dla całego osiedla. W drugim etapie konsultacji opiniowane będą zmiany na poszczególnych ulicach Jeżyc.

Przygotowanie koncepcji poprzedziły badania diagnostyczne: m.in. zostały wskazane istniejące możliwości przejazdów tranzytowych przez osiedle, przeanalizowano matematyczny model ruchu pojazdów odwzorowujący wielkości natężenia na ulicach osiedla. Na tej podstawie powstały dwie koncepcje organizacji ruchu w obszarze Jeżyc.
W pierwszym z wariantów przejazdy tranzytowe, czyli takie, które zaczynają się i kończą poza terenem Jeżyc zostaną utrudnione – wymagać będą pokonania dłuższej i bardziej skomplikowanej drogi, co ma skłonić kierowców do poruszania się ulicami układu podstawowego tj. ulicami: Roosevelta, Bukowską, Przybyszewskiego, Żeromskiego.

Propozycje w wariancie 1 obejmują w szczególności:
1. Ograniczenie prędkości do 30km/h na terenie całego osiedla Jeżyce.
2. Budowę przedłużenia ul. Prusa do ul. Zwierzynieckiej – jest to konsekwencja działań związanych z Inwestycją mieszkaniową w tym rejonie. Połączenie to pozwoli w prosty sposób wyprowadzić ruch z rejonu ul. Prusa.
3. Budowę ul. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej – przedłużenie to jest związane z obsługą terenów w kwartale ulic Dąbrowskiego, Kościelna, Żeromskiego i Wawrzyńca.
4. Przerwanie ciągłości ul. Dąbrowskiego na wysokości rynku Jeżyckiego – uniemożliwi ruch tranzytowy prowadzony wzdłuż ul. Dąbrowskiego zarówno ze wschodu na zachód jak i z zachodu na wschód
5. Odwrócenie kierunku ruchu na ul. Poznańskiej, ul. Jeżyckiej i ul. Wąskiej – układ prawoskrętny wewnątrz kwartału Kościelna, Dąbrowskiego Roosevelta poprawi obsługę podobszaru.
6. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Zwierzyniecką – celem jest ograniczenie wjazdu kierowców omijających zatłoczoną ul. Roosevelta.
7. Odwrócenie kierunku ruchu na odcinku ul. Sienkiewicza pomiędzy ul. Reja a placem Asnyka – ma powodować utrudnienie ruchu tranzytowego prowadzonego od ul. Kraszewskiego w kierunku ulic Mickiewicza i Roosevelta w kierunku zachodnim oraz od ul. Przybyszewskiego w kierunku wschodnim.
8. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Polnej od ul. Galla Anonima do ul. Jackowskiego – celem jest przecięcie ruchu tranzytowego z kierunku ul. Kościelnej i Poznańskiej w kierunku ul. Bukowskiej
9. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Długosza od ul. Szamarzewskiego do ul. Jackowskiego - odwrócenie kierunku ruchu na fragmencie ulicy ma powodować utrudnienie ruchu tranzytowego prowadzonego od ul. Bukowskiej w kierunku ul. Szamarzewskiego i ul. Przybyszewskiego
10. Umożliwienie ruchu dwukierunkowego na ul. Gajowej od ul. Sienkiewicza do ul. Zwierzynieckiej – obecna organizacji ruchu jest organizacją czasową wprowadzoną w podczas budowy osiedla mieszkaniowego w tym rejonie. Propozycja wskazuje możliwość pozostawienie tego rozwiązania.
11. Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Polnej z ulicami Szamarzewskiego i Jackowskiego wraz z budową skrzyżowań wyniesionych.

Wariant 2
Propozycje zawarte w wariancie nr 2 dzielą Jeżyce na cztery tak zwane „kieszenie”, czyli obszary rozdzielone torowiskami tramwajowymi na ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego oraz ulicą Kościelną. W tym wariancie możliwy będzie jedynie dojazd do miejsc zlokalizowanych na terenie Jeżyc z ulic układu podstawowego; przejazd pomiędzy „kieszeniami” nie będzie możliwy, co całkowicie wykluczy ruch tranzytowy na terenie osiedla.
Zmiany proponowane w wariancie 2 obejmują w szczególności:
1. Ograniczenie prędkości do 30km/h na terenie całego osiedla Jeżyce.
2. Budowę przedłużenia ul. Prusa do ul. Zwierzynieckiej – jest to konsekwencja działań związanych z Inwestycją mieszkaniową w tym rejonie. Połączenie to pozwoli w prosty sposób wyprowadzić ruch z rejonu ul. Prusa.
3. Przerwanie ciągłości ul. Dąbrowskiego na wysokości rynku Jeżyckiego – uniemożliwia ruch tranzytowy prowadzony wzdłuż ul. Dąbrowskiego zarówno ze wschodu na zachód jak i z zachodu na wschód.
4 Odwrócenie kierunku ruchu na ul. Poznańskiej, ul. Jeżyckiej i ul. Wąskiej – układ prawoskrętny wewnątrz kwartału Kościelna, Dąbrowskiego Roosevelta poprawi obsługę podobszaru.
5 Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Dąbrowskiego, a Zwierzyniecką – celem jest ograniczenie omijania zatorów na ul. Roosevelta.
6 Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Gajowej od ul. Sienkiewicza do ul. Zwierzynieckiej – obecna organizacji ruchu jest organizacją czasową wprowadzoną podczas budowy osiedla mieszkaniowego w tym rejonie. Propozycja wskazuje możliwość pozostawienie tego rozwiązania.
7 Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Polnej z ul. Szamarzewskiego i ul. Jackowskiego wraz z budową skrzyżowań wyniesionych.
8 Uniemożliwienie przejazdu pomiędzy „kieszeniami” wyznaczonymi przez torowiska tramwajowe na ul. Dąbrowskiego i ul. Kraszewskiego oraz ul. Kościelną – działanie to ma na celu wyłączenie wszystkich możliwych tranzytów pomiędzy rejonami.
9 Uruchomienie lewoskrętu z ul. Roosevelta w ul. Poznańską - aby poprawić dostępność kwartału znajdującego się pomiędzy ulicami Roosevelta, Dąbrowskiego, Kościelna do układu podstawowego zaproponowano umożliwienie lewoskrętu z Roosevelta w ul. Poznańską.
10 Likwidacja lewoskrętu z ul. Roosevelta w ul. Dąbrowskiego (pozostawiona możliwość zawracania) – poprawy sprawności funkcjonowania skrzyżowania jak i obsługi parkingu pod ul. Roosevelta zaproponowano zamianę lewoskrętu na pas który umożliwia tylko ruch nawracający.
11 Uruchomienie lewoskrętu z ul. Dąbrowskiego w ul. Przybyszewskiego – zaproponowano w związku z brakiem możliwości włączenia się do układu podstawowego za pośrednictwem ul. Polnej.
Poniżej załączamy materiały graficzne prezentujące opisane zmiany organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce.

Konsultacje społeczne potrwają od 13 października 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku. Są podzielone na dwa etapy:
etap I trwa od 13 października do 15 grudnia 2017 r. Dotyczy koncepcji sieciowej, prezentującej ogólną organizację ruchu na osiedlu (m. in. kierunki ruchu na poszczególnych odcinkach ulic, relacji na skrzyżowaniach);

Wariant 3 rozwiązań sieciowych zostanie opublikowany na stronie internetowej ZDM 1 grudnia 2017 roku

etap II będzie trwał od 15 do 31 stycznia 2018 r. W drugiej połowie stycznia odbędą się również spotkania z mieszkańcami, poświęcone szczegółowym propozycjom.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania uwag, opinii, wniosków i propozycji dotyczących
I etapu konsultacji pocztą elektroniczną na adres: jezyce@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczenie ich osobiście do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 15 grudnia 2017 r.