Gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są powoływane na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Miasto Poznań, jako gmina i jednocześnie powiat grodzki, zarządza zarówno funduszem gminnym jak i powiatowym. Wydatki GFOŚiGW oraz PFOŚiGW są każdorazowo zatwierdzane uchwałą Rady Miasta Poznania.
Zgodnie z art. 406 i 407 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, środki gminnych i powiatowych funduszy przeznacza się m.in. na:

 • przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
 • przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
 • przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
 • realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

Więcej o Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na stronie Urzędu Miasta Poznania


 

 

2003 r.

 • Zieleń izolacyjna w pasie drogowym ulicy Szwedzkiej. Budowa zieleni izolacyjnej w liniach rozgraniczających ul. Szwedzkiej – po stronie ul. Kurlandzkiej, na wysokości Os. Rusa i Czecha. Tereny przylegające do inwestycji „Dojazd do M-1”. Budowa i pielęgnacja zieleni. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 76 808,29 zł.
 • Rekultywacja terenów zieleni w pasach drogowych ul. Pułaskiego, ul. Szelągowska. Zebranie zdegradowanej ziemi, nawiezienie ziemi urodzajnej, założenie trawnika, uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem, zabiegi gwarancyjne. Powierzchnia 3 ha. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 164 835,79 zł.
 •  Budowa urządzeń oczyszczających ścieki opadowe bazy przy ulicy Pszczyńskiej przed odprowadzeniem do glinianki – stawu Śmierduch. Zamontowanie urządzeń oczyszczających: cyrkulacyjno-koalescencyjny separator typu AWAS-SK oraz osadnik szlamowy typu AWAS-S. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 67 287,98 zł.

   

 

2004 r.

 • Waloryzacja szaty roślinnej pasów drogowych reprezentacyjnych miejsc m. Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem centrum: Solna-Wolnica-Małe Garbary-Plac Wielkopolski-Garbary, Estkowskiego-Chwaliszewo-St. Wyszyńskiego-Rondo Śródka, Królowej Jadwigi-Niezłomnych-Towarowa, Roosvelta-Poznańska-Pułaskiego/Nowowiejskiego, Przepadek-Mieszka I-Serbska-Studzienna. Nasadzenie roślin okrywowych, zamontowanie barierek ograniczających, linia kroplująca podpowierzchniowa, wymiana podłoża, nasadzenie żywopłotu, kompozycje ze żwiru, grysu i kamieni, posadzenie drzew alejowych, trawniki. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 1 125 000,00 zł.
 • Zieleń izolacyjna w pasie drogowym ul. Szwedzkiej - kontynuacja zadania z roku 2003. Rekultywacja terenów zieleni w pasach drogowych ulic Pułaskiego i Szelągowskiej - kontynuacja zadania z 2003r. Konserwacja gwarancyjna nasadzeń i trawników, dokończenie zakładania zieleni. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 92 250,00 zł
 • Budowa kanału deszczowego , separatora i osadnika w ul. Tyca i ul. Korfantego do rowu Górczyka. Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe - separatora lamelowego typ 40/400 i osadnika szlamowego. Kanał o długości 360m i średnicy od 315 do 500mm. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 162 132,24 zł.
 • Ochrona przed hałasem – remont nawierzchni miejskiego odcinka drogi krajowej Nr 5 - ul. Główna odcinek od ul. św. Michała do ul. Gdyńskiej. Położenie nowej nawierzchni typu COLSOFT z zastosowaniem granulatu gumowego. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 444 000,00 zł.
 • Budowa drogi rowerowej. Realizacja projektu drogi rowerowej na odcinku od ronda Starołęka do ul. Piłsudskiego. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 200 000,00 zł.

   

 

2005 r. 

 

 • Konserwacja gwarancyjna zieleni izolacyjnej w pasie drogowym ul. Szweckiej (kontynuacja zadania OS.GF/3050-5.48/04), konserwacja gwarancyjna zrekultywowanych terenów zieleni przy ul. Pułaskiego i Szelągowskiej (kontynuacja zadania OS.GF/3050-5.48/04). Konserwacja gwarancyjna zrewaloryzowanej szaty roślinnej pasów drogowych reprezentacyjnych miejsc Poznania ze szczególnym uwzględnieniem Solnej-Wolnicy-Małych Garbar-Placu Wielkopolskiego-Garbar-Estkowskiego, Królowej Jadwigi- Niezłomnych-Towarowej, Roosevelta-Poznańskiej, Pułaskiego/Nowowiejskiego-Przepadku-Mieszka I-Serbskiej (kontynuacja zadania OS.GF/3050-5.49/04). Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 214 501,70 zł.
 • Rewaloryzacja szaty roślinnej pasów drogowych reprezentacyjnych miejsc Poznania w ulicach Głogowska/Zachodnia, Św. Marcin/Roosevelta/Zwierzyniecka, Strzelecka, Rondo Starołęka, Połabska/Serbska. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 566 805,68 zł.
 • Remont nawierzchni ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Załęże. Wymiana nawierzchni jezdni na nową typu COLSOFT z zastosowaniem granulatu gumowego. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 338 500,00 zł.
 • Budowa ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni i chodników. Ścieżka rowerowa od ronda Starołęka do ronda Śródka – III etap realizacji od ul. Piłsudskiego do ul. Kórnickiej. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 159 089,72 zł.
 • Budowa kanału deszczowego oraz urządzeń oczyszczających ścieki opadowe przy ul. Wandy przed odprowadzeniem do strumienia Szklarka. Budowa separatora.
 • Kwota dofinansowania udzielona z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 150 000,00 zł.
 • Budowa urządzeń oczyszczających przed wlotem kanalizacji deszczowej do rzeki Warty w rejonie ul. Serbskiej. Kanał deszczowy, separator, osadnik. Kwota dofinansowania udzielona z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 200 000,00 zł.

   

2006 r. 

 • Rewaloryzacja szaty roślinnej, remont i budowa elementów małej architektury oraz przyłączy i elementów systemu nawadniającego pasów drogowych ulic Głogowskiej i Zachodniej, na Rondzie Kaponiera, na ul. Mieszka I, Murawie, Serbskiej i Al. Solidarności. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 620 000,00 zł.
 • Konserwacja gwarancyjna zrewaloryzowanej w roku 2004 szaty roślinnej (wraz z systemem nawadniającym) pasów drogowych reprezentacyjnych miejsc miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem Centrum: Solnej – Wolnicy - Małych Garbar – Placu Wielkopolskiego – Garbar – Estkowskiego, Królowej Jadwigi – Niezłomnych – Towarowej, Roosevelta – Poznańskiej, Pułaskiego/Nowowiejskiego, Przepadku – Mieszka I – Serbskiej. Konserwacja gwarancyjna zrewaloryzowanej w 2005 roku szaty roślinnej pasów drogowych reprezentacyjnych miejsc miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem ronda Starołęka wraz z pasami rozdziału ulic Starołęckiej, Zamenhofa i Hetmańskiej oraz ul. Połabskiej. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 198 400,00 zł.
 • Zagospodarowanie zielenią ul. Literackiej w Poznaniu na odc. od ul. Puszkina do ul. Tołstoja. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 139 204,31 zł.
 • Zagospodarowanie zielenią ul. Polskiej w Poznaniu na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Polskiej i Dąbrowskiego. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to
 • 182 500,00 zł.
 • Ukwiecenie Ronda Kaponiera roślinami rabatowymi w konstrukcjach kwietnikowych. Rośliny kwietnikowe, posadzone w piętrowych donicach – stelażach ustawione zostaną w centralnej części ronda Kaponiera oraz w najbliższej jego okolicy. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 100 000,00 zł.
 • Rewaloryzacja szaty roślinnej Ronda Solidarności. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 251 715,37 zł.
 • Zagospodarowanie zielenią ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Rawickiej do wiaduktu Górczyńskiego. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to
 • 100 000,00 zł.
 • Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic: Wilcza, Sępia, Majakowskiego, Żbikowa. Budowa kanałów deszczowych na terenie osiedla wraz z urządzeniami oczyszczającymi przed odprowadzeniem wód odpadowych do strumienia Darzynka. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to
 • 75 000,00 zł.
 • Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków opadowych - wód opadowych pochodzących z powierzchni ulicy Strzeszyńskiej i okolic. Budowa urządzeń oczyszczających wraz z pompownią (separator AWAS SK600 o przepustowości 600l/s, osadnik AWAS o poj. 14 m3, pompownia o wydajności 600l/s) przed odprowadzeniem wód do strumienia Wierzbak. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 256 200,00 zł.
 • Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych pochodzących z powierzchni ulicy Wołodyjowskiego. Budowa kanałów deszczowych – 687 mb wraz z urządzeniami oczyszczającymi ścieki odpadowe (separator lamelowy typu 20/200, osadnik piaskowy o poj. V-6 m3) przed odprowadzeniem wód do strumienia Junikowskiego. Budowa rowu odpływowego – 22mb, regulacja strumienia Junikowskiego – 150 mb. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 60 000,00 zł.

   

2007 r. 

 • Intensywna pielęgnacja pogwarancyjna zieleni w ścisłym centrum miasta ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Solnej – Wolnicy - Małych Garbar - Placu Wielkopolskiego – Garbar - Estkowskiego, Królowej Jadwigi – Niezłomnych -Towarowej, Roosvelta – Poznańskiej - Pułaskiego, Przepadku - Mieszka I -Serbskiej (kontynuacja zadania OS.IV/3050-5.53/06). Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 92 036,45 zł.
 • Konserwacja gwarancyjna zrewaloryzowanej w 2005 roku szaty roślinnej pasów drogowych reprezentacyjnych miejsc miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem ronda Starołęka wraz z pasami rozdziału ul. Starołęckiej wraz z pasami, Starołęckiej, Zamenhofa i Hetmańskiej, ul. Połabskiej (kontynuacja zadania OS.IV/3050 – 5.63) oraz Ronda Śródka. Konserwacja gwarancyjna zrewaloryzowanej w 2006 roku szaty roślinnej pasów drogowych reprezentacyjnych miejsc miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem ul. Głogowskiej i Zachodniej, ronda Kaponiera i Solidarności, ul. Serbskiej, al. Solidarności, ul. Inflanckiej i Plonowej oraz ul. Szwedzkiej, Szeligowskiego, Połabskiej, Stróżyńskiego, Szymanowskiego, Mieszka I. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 250 000,00 zł.
 • Rewaloryzacja szaty roślinnej pasów drogowych m. Poznania ulic: Zwierzynieckiej – pasa rozdziału i pobocza, Bukowska, Głogowska, Kórnicka na odcinku od Jana Pawła II do Mostowej, Dąbrowskiego, Krzywoustego od ronda rataje do Kinepolis, Murawie, Osieńskiego, Stróżyńskiego, Witosa. Kwota dofinansowania udzielona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 689 953,64 zł.
 • Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków – wód opadowych, pochodzących w ulic osiedla Antoninek Dolny (etap I i II). Kwota dofinansowania udzielona z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 250 000,00 zł.
 • Montaż urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na wylocie kanalizacji deszczowej do Cybiny – C7. Kwota dofinansowania udzielona z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 200 000,00 zł.

   

 

2008 r.

 • Intensywna pielęgnacja pogwarancyjna zieleni w ścisłym centrum miasta ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Solnej – Wolnicy – Małych Garbar - Placu Wielkopolskiego – Garbar - Estkowskiego, Królowej Jadwigi – Niezłomnych – Towarowej, Roosevelta – Poznańskiej oraz okolic ronda Starołęka, ul. Połabskiej, Polskiej, Głogowskiej. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia zostało przyznane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300 000,00 zł.
 • A. Konserwacja gwarancyjna zrewaloryzowanej w 2006 roku szaty roślinnej pasów drogowych reprezentacyjnych miejsc miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem ul. Głogowskiej i Zachodniej, ronda Kaponiera, ronda Solidarności, ul. Serbskiej, al. Solidarności, ul. Inflanckiej i Plonowej oraz ul. Szwedzkiej, Szeligowskiego, Połabskiej, Stróżyńskiego, Szymanowskiego, Mieszka I. B. Konserwacja gwarancyjna zrewaloryzowanej w 2007 roku szaty roślinnej pasów drogowych reprezentacyjnych miejsc miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem ul. Zwierzynieckiej, Bukowskiej, Głogowskiej, Murawy, Szeligowskiego, Opieńskiego, Stróżyńskiego, Łużyckiej, Dąbrowskiego, Witosa. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia zostało przyznane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 120 000,00 zł.
 • Rewaloryzacja szaty roślinnej pasów drogowych miasta Poznania ulic: Zwierzynieckiej, Roosevelta, Bukowskiej, Śniadeckich, Dąbrowskiego, Krzywoustego, Chartowo. Wsparcie finansowe na realizację zadania zostało przyznane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800 000,00 zł.
 • Wykonanie drogi rowerowej przy ul. Gospodarskiej na odcinku od ul. Glebowej do ul. Szczepankowo w Poznaniu. Wsparcie finansowe na realizację zadania zostało przyznane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50 000,00 zł.
 • Wykonanie drogi rowerowej przy ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Polskiej do ul. Przybyszewskiego w Poznaniu. Wsparcie finansowe na realizację zadania zostało przyznane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50 000,00 zł.
 • Budowa w ul. Żorskiej w Poznaniu urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Warty, w związku z budową ulicy Żeglarskiej. Wsparcie finansowe na realizację zadania zostało przyznane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 000,00 zł.
 • Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na wylocie kanalizacji deszczowej do cieku Krzyżanka przy ulicy Sianowskiej w Poznaniu. Wsparcie finansowe na realizację zadania zostało przyznane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40 000,00 zł.

  2009 r.

 • Rewaloryzacja szaty roślinnej pasów drogowych miasta Poznania na terenie ulic: Strzeleckiej, Kórnickiej, Garbary, Kazimierza Wielkiego, Marii Magdaleny, Cegielskiego. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia zostało przyznane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 469 485,42 zł.
 • Rewaloryzacja szaty roślinnej pasów drogowych miasta Poznania na terenie ul. Krzywoustego. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia zostało przyznane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 230 514,58 zł.
 • Intensywna pielęgnacja pogwarancyjna zieleni w ścisłym centrum miasta ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Solnej – Małych Garbar – Garbar – ronda Śródka – Niezłomnych – Towarowej, Roosevelta – Poznańskiej, Placu Wolności, ronda Kaponiera, Zwierzynieckiej, Głogowskiej, Dowbora-Muśnickiego, Podgórnej, Kórnickiej, Bukowskiej, Śniadeckich, Polskiej, ronda Starołęka, ronda Obornickiego, Al. Solidarności, Serbskiej, Murawa, Połabskiej, Opieńskiego, Stróżyńskiego, Szeligowskiego. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia (kontynuacja zadania) zostało przyznane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 245 748,55 zł.