Konsultacje społeczne – Remont ul. Palacza od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych
„Rozpoczynamy konsultacje w związku z remontem ul. Palacza”

Nowa nawierzchnia ulicy, chodniki, nasadzenia zieleni i uporządkowanie parkowania to najważniejsze zmiany jakie czekają ulicę Palacza na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką
i Podchorążych. Zainteresowanych udziałem w konsultacjach prosimy o przesyłanie uwag, spostrzeżeń i propozycji zmian pocztą elektroniczną na adres palacza@zdm.poznan.pl w terminie do 17 października 2017.
Ponadto 10 października o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Galileusza 14
w Poznaniu odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.
Zakres planowanego remontu ul. Palacza pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Podchorążych obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz wszystkich elementów infrastruktury drogowej, z wyłączeniem nowego chodnika zlokalizowanego wzdłuż elewacji budynków nr 134, 138 i Heweliusza 1. Dotychczasowa szerokość jezdni zostanie zachowana.
W projektowanej koncepcji znalazło się również odtworzenie zieleni ulicznej poprzez nasadzenia drzew, a tam gdzie nie będzie to możliwe – sadzenie zieleni niskiej. Nowa roślinność zostanie zabezpieczona przed niszczeniem i nieprawidłowym parkowaniem za pomocą słupków.
Koncepcja uwzględnia także włączenie do ruchu ogólnego na ul. Palacza rowerzystów jeżdżących
do i z Parku Heweliusza. Wzdłuż ul. Palacza rowerzyści poruszać się będą na zasadach ogólnych.
W rejonie skrzyżowania z ul. Wolską, przed pawilonem handlowym na ul. Palacza 143 oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną pojawią się również stojaki rowerowe.
Zachowane zostaną miejsca postojowe położone wzdłuż pawilonu handlowego przy posesji nr 141. Przewiduje się natomiast zmianę ich usytuowania względem jezdni ze skośnych na prostopadłe. Będą one miały wymiary 2,5 x 4m. Wydzielone zostaną również miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m.
Projektowana organizacja ruchu nawiązywać będzie do istniejącego oznakowania. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie na remontowanym odcinku strefy uspokojonego ruchu, a co za tym idzie – montaż urządzeń uspokajających ruch. Będą to wyniesione skrzyżowania. Koncepcja zakłada wprowadzenie na przedmiotowym odcinku ul. Palacza skrzyżowań równorzędnych. Wyjątkiem będzie skrzyżowanie ul. Palacza z Grunwaldzką – wlot ul. Palacza pozostanie wlotem podporządkowanym.
W związku z wprowadzeniem strefy uspokojonego ruchu nie przewiduje się dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych (zgodnie z art. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym pieszy może przechodzić przez jezdnie w obrębie skrzyżowań i na odcinku prostym jeżeli w odległości 100 m nie występuje oznakowane przejście dla pieszych; zobowiązany jest jednak ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po jezdni).
Zapraszamy do zapoznania się z załączoną graficzną wersją koncepcji oraz przesyłania uwag, pytań
i propozycji na adres palacza@zdm.poznan.pl od 3 do 17 października 2017 roku. Zapraszamy również do wzięcia udziału w spotkaniu z mieszkańcami, które odbędzie się 10 października 2017 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Galileusza 14 w Poznaniu.