1. dla projektów większych niż arkusz A-3 (w skali 1:500) Zarząd Dróg Miejskich będzie wymagał wcześniejszego (wyprzedzającego w stosunku do Narady Koordynacyjnej. min.1 miesiąc) uzgodnienia trasy z ZDM w celu sprawdzenia czy nie ma kolizji z realizowanym/planowanym do realizacji układem drogowym oraz istniejącymi/projektowanymi terenami zieleni, a także w celu sprawdzenia poprawności lokalizacji uzbrojenia w istniejącym/projektowanym układzie drogowym oraz określenia szczegółowych warunków odtworzenia naruszanych nawierzchni utwardzonych.
  W tym celu należy złożyć w Zarządzie Dróg Miejskich pismo z prośbą o wydanie „wstępnej opinii” (przed Naradą Koordynacyjną), dot. uzgodnienia przebiegu projektowanego uzbrojenia, z załączonymi dwoma kompletami map zasadniczych. Wniosek o wydanie powyższej opinii winien zawierać również plan orientacyjny (poglądowy) w formacie co najmniej A4, zawierający przebieg uzgadnianego uzbrojenia oraz wymienione wszystkie ulice, w których zlokalizowane jest projektowane uzbrojenie.
  Po wydaniu przez ZDM wstępnej opinii należy podać numer tego uzgodnienia na wniosku Narady Koordynacyjnej;
 2. w przypadku uzyskania wcześniejszej decyzji celu publicznego dla projektowanego uzbrojenia (ale tylko dla inwestycji, które były opiniowanie przez Zarząd Dróg Miejskich na tym etapie pozytywnie, bez uwag powodujących konieczność zmiany trasy uzbrojenia) powyższe wyprzedzające uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich nie jest konieczne;
 3. przy składaniu wniosku o uzgodnienie Narady Koordynacyjnej prosimy o powołanie się na uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich, o którym mowa w punkcie 1.lub 2.;
 4. w przypadku braku ww. wyprzedzających uzgodnień dla trasy projektowanego uzbrojenia większej niż arkusz A-3 (w skali 1:500) Zarząd Dróg Miejskich będzie opiniował uzbrojenie na Naradzie Koordynacyjnej każdorazowo negatywnie, z zapisem o braku ww wyprzedzającego wymaganego uzgodnienia lub ewentualnie z wpisem dla łatwiejszych terenów, że trasa jest akceptowana, ale szczegółowe warunki techniczne odtworzenia naruszanych nawierzchni utwardzonych należy uzgodnić oddzielnie w Wydziale Budowy i Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Miejskich przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę planowanego uzbrojenia;
 5. w przypadku braku zapisu na mapie zasadniczej, że projektowane uzbrojenie zlokalizowane w odległości mniejszej niż 3,0m od pni istniejących w terenie drzew i mniejszej niż 1,5m od obrysu krzewów będzie wykonane metodą bezwykopową oraz w przypadku braku wskazania komór roboczych (których ilość należy minimalizować tzn. objąć jednym przeciskiem/przewiertem jak największą liczbę drzew/krzewów), bądź zlokalizowania ich w odległości mniejszej niż 3,0m od pni istniejących w terenie drzew i mniejszej niż 1,5m od obrysu krzewów, uzbrojenie będzie opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie, z koniecznością roboczego uzgodnienia zmiany trasy projektowanego uzbrojenia z pracownikiem Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich;
 6. w przypadku przedstawienia uzbrojenia na nieaktualnej mapie zasadniczej w zakresie zinwentaryzowania zieleni (drzew, krzewów i terenów zieleni), a także nie zaznaczenia na mapie zasadniczej drzew/krzewów przewidzianych do wycinki w ramach projektowanego uzbrojenia lub innych inwestycji drogowych/niedrogowych, uzbrojenie będzie opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie;
 7. w jezdni należy projektować tylko sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 8. w przypadku zaprojektowania uzbrojenia energetycznego lub telekomunikacyjnego (w tym światłowodu) w jezdniach obecnych i docelowych oraz pod ich krawędzią lub krawężnikiem, uzbrojenie będzie opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie,
 9. uzbrojenie nie wymienione w punkcie 7. i 8., tzn. sieci wodociągowe, gazowe, ciepłociągi, mogą być lokalizowane w jezdni (ale nie pod jej krawędzią lub krawężnikiem) tylko w przypadku, gdy w poboczu/chodniku nie ma żadnych możliwości ich zlokalizowania, a dodatkowo w jezdni jest już ułożona sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub gdy w jezdni jest zabezpieczona strefa dla sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; powyższe musi być przedstawione każdorazowo na przekroju poprzecznym, który musi być załączony do Narady Koordynacyjnej; w innym przypadku sieci te będą opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie;
 10. przy projektowaniu uzbrojenia telekomunikacyjnego (w tym światłowodu) należy przedstawić dokładną lokalizację elementów uzbrojenia – słupków rozdzielczych/szaf telekomunikacyjnych (w odpowiednim/czytelnym powiększeniu, w postaci odnośnika na planie sytuacyjnym jako tzw. „szczegół lokalizacji uzbrojenia”) wraz ze zwymiarowaniem szerokości (w centymetrach) pozostawionego obecnego/docelowego chodnika wolnego od uzbrojeń naziemnych (słupki, szafki). Równocześnie zaznaczamy, że pas wolnego chodnika, jak również strefa pod docelowy chodnik musi wynosić min.1,5m i nie wyrażamy zgody na jego/jej zawężanie. W przypadku gdyby szerokość chodnika miała zostać zawężona uzbrojenie będzie opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie;
 11. Zarząd Dróg Miejskich nie wyraża zgody na łączenie przyłączy w celu wykonania ich jednym przejściem poprzecznym przez jezdnię, z uwagi na blokowanie po obu stronach w pasie drogowym stref przewidzianych dla innych uzbrojeń, które nie mogą być usytuowane w jezdni; w przypadku nie dostosowania się do powyższego uzbrojenie będzie opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie;
 12. wszystkie projektowane sieci muszą zostać umieszczone w Systemie Informacji Przestrzennej w zakładce „Koordynacja planowanych inwestycji i remontów – wykaz” przed złożeniem
  na Naradę Koordynacyjną.