Dodatkowo cześć ulic objęta jest znakami B-5 z określoną DMC mniejszą niż 16 ton np.10 ton, 2,5 tony.

W szczególnych przypadkach, gdy obsługa obiektu lub budowy wymaga wjazdu pojazdów o DMC większym niż określa znak, można wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wydanie Warunków wjazdu dla wybranych pojazdów (informacje znajdują się tutaj).

W przypadku gdy pod znakiem B-5 występuje ograniczenie godzinowe obowiązuje wtedy dodatkowo bezwzględny zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych w godzinach umieszczonych na tabliczce podznakowej.

Warto pamiętać, że w celu obsługi obiektu/budowy przejazd musi odbywać się ulicami nie objętymi znakiem B-5, a wjazd w obszar objęty tym znakiem (B-5) musi dotyczyć niezbędnego odcinka drogi  - nie dopuszcza się przejazdów skracających drogę.

Szczegółowe informacje dotyczące wydawania i korzystania z warunków wjazdu znajdują się w Regulaminie wydawania i użytkowania warunków wjazdu uprawniających do wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B-5 na terenie miasta Poznania stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 13 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 r. Przed złożeniem wniosku o wydanie warunków wjazdu obowiązkowo należy zapoznać się z powyższym regulaminem.

Złożone wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, maksymalnie w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Okres ten jednak może zostać przedłużony w przypadku konieczności otrzymania dodatkowych opinii lub konieczności uzupełnienia dokumentacji.

Wniosek o wydanie Warunków wjazdu w obszar objęty znakiem B-5 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w kancelarii ZDM, ul. Wilczak 17 w Poznaniu.


Zobacz:

Szczegółowa mapa ograniczeń (w bocznym menu w pozycji Ograniczenia wjazdu samochodów ciężarowych, należy wybrać odpowiedni tonaż pojazdu).