W szczególnych przypadkach, gdy obsługa obiektu lub budowy nie jest możliwa samochodami do 16 t, można wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem (informacje znajdują się tutaj) o wydanie „Warunków Wjazdu” z uzasadnieniem oraz niezbędnym wykazem pojazdów.

 Warunki wjazdu ważne są w przypadku posiadania przy sobie przez kierowcę dokumentu identyfikującego cel i miejsce podróży w Poznaniu takiego jak: krajowego listu przewozowego, CMR /międzynarodowego listu przewozowego/ lub umowę zlecenie itp. W obszarze tym, bezwględny zakaz poruszania się pojazdów o DMC pow. 16 ton, obowiązuje w godz. 7.00-9.00 oraz 14.00-18.00.

Z zakazów tych mogą być zwolnieni kierowcy pojazdów ciężarowych obsługujących budowy prowadzone przez Miasto Poznań oraz w przypadku konieczności zachowania ciągłości budowy / np. betonomieszarki/. W celu obsługi  obiektu/budowy przejazd musi odbywać się ulicami nie objętymi znakiem B-5,a wjazd w obszar objęty tym znakiem (B-5) musi dotyczyć niezbędnego odcinka drogi / nie dopuszcza się przejazdów skracających drogę/

W celu wjazdu obszar ograniczonej znakiem B-5 /np. 3,5t. czy 10t./ dodatkowo do wniosku należy załączyć opinię Wydziału Remontów i Utrzymania Dróg ZDM.

Wnioski rozpatrywane są w przeciągu 30 dni o daty złożenia, okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności otrzymania dodatkowych opinii.

Wniosek o wydanie „warunki wjazdu” w obszar objęty znakiem B-5 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDM w Poznaniu lub w kancelarii ZDM, ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Szczegółowa mapa ograniczeń (w bocznym menu w pozycji "Ograniczenia wjazdu samochodów ciężarowych" należy wybrać odpowiedni tonaż)