Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką, która realizuje projekt pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu". ZDM w dniu 30 kwietnia 2013 r. złożył w imieniu Beneficjenta - Miasta Poznań wniosek dofinansowanie projektu ze środków programu "SOWA" Energooszczędne oświetlenie uliczne -, wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji".

"System zielonych inwestycji" to schemat wsparcia finansowego inwestycji z zakresu ochrony klimatu i redukcji emisji dwutlenku węgla za pomocą środków uzyskanych przez Polskę w międzynarodowych transakcjach sprzedaży nadwyżek jednostek emisji CO2, przyznanych w ramach Protokołu z Kioto. Celem wdrażanego w jego ramach programu "SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne" jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.

Zakres ubiegającego się o dofinansowanie projektu "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu" obejmuje modernizację ok. 2,4 tys. punktów świetlnych, polegającą na wymianie oświetlenia rtęciowego (kilkadziesiąt opraw) oraz sodowego (ponad 2 tys. opraw) na wyposażone w systemy indywidualnej redukcji natężenia strumienia świetlnego oprawy typu LED (Light Emiting Diode). Modernizacja oświetlenia dotyczyć będzie ponad 200 ulic zasilanych z 79 szaf energetycznych i zlokalizowanych w 11 rejonach.

Całkowite nakłady planowane do poniesienia w związku z realizacją projektu wynoszą 3 874 500,00 zł brutto, natomiast możliwa do uzyskania ze środków NFOŚiGW dotacja to 1 740 204,00 zł, co stanowi 45 % planowanych kosztów kwalifikowanych projektu. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia będzie miało miejsce w 2014 roku, natomiast rzeczowa realizacja projektu wykonana zostanie w roku 2015.

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie redukcja poboru energii elektrycznej w godzinach nocnych oraz poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia w wysokości ok. 380 MWh rocznie, co przyczyni się do ograniczenia rocznej emisji dwutlenku węgla o ok. 760 MgCO2. Ponadto okres zwrotu inwestycji przy uwzględnieniu środków dotacji wyniesie ok. 5 lat, co oznacza, że możliwe będzie uzyskanie oszczędności w nakładach bieżących w wysokości ponad 400 tys. zł rocznie.