Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO​)

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Wraz ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w tekście poniżej znajduje się szczegółowa klauzula informacyjna mówiąca o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

W związku z RODO nie trzeba kontaktować się z ZDM ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z klauzulą.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ZDM.

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe  ZDM-u: numer telefonu 61 647 72 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres email: zdm@zdm.poznan.pl

2. Funkcjonujący dotąd w ZDM Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 885 340 040 w godzinach pracy ZDM lub pod adresem email: dane.osobowe@zdm.poznan.pl

3. ZDM przetwarza dane osobowe w następujących celach:

3.1 w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez ZDM działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia );

3.2  w przypadku realizacji zawartej z ZDM umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);

3.3 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDM w związku z prowadzeniem działalności jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

3.4 w związku z czynnościami finansowo-księgowymi, czy dochodzeniem należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

3.5 wewnętrznych celów administracyjnych ZDM, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Urzędu Miasta Poznania (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

3.6 monitoringu ruchu na ulicach miasta (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. e) Rozporządzenia).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) Urząd Miasta Poznania;

b) podmioty organizacyjne UMP;

c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ZDM na podstawie zawartej z ZDM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

a)  w zakresie realizacji zawartej z ZDM umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDM w związku z prowadzeniem działalności, jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ZDM;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez ZDM danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZDM danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z ZDM, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z ZDM.