Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO​)

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Wraz ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w tekście poniżej znajduje się szczegółowa klauzula informacyjna mówiąca o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

W związku z RODO nie trzeba kontaktować się z ZDM ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z klauzulą.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ZDM.

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe  ZDM-u: numer telefonu 61 647 72 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres email: zdm@zdm.poznan.pl

2. Funkcjonujący dotąd w ZDM Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 885 340 040 w godzinach pracy ZDM lub pod adresem email: dane.osobowe@zdm.poznan.pl

3. ZDM przetwarza dane osobowe w następujących celach:

3.1 w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez ZDM działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia );

3.2  w przypadku realizacji zawartej z ZDM umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);

3.3 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDM w związku z prowadzeniem działalności jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

3.4 w związku z czynnościami finansowo-księgowymi, czy dochodzeniem należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

3.5 wewnętrznych celów administracyjnych ZDM, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Urzędu Miasta Poznania (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

3.6 monitoringu ruchu na ulicach miasta (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. e) Rozporządzenia).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) Urząd Miasta Poznania;

b) podmioty organizacyjne UMP;

c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ZDM na podstawie zawartej z ZDM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

a)  w zakresie realizacji zawartej z ZDM umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDM w związku z prowadzeniem działalności, jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ZDM;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez ZDM danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZDM danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z ZDM, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z ZDM.