Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Wraz ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w tekście poniżej znajduje się szczegółowa informacyjna mówiąca o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

I TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 17, kod: 61-623.

II DANE KONTAKTOWE ADMINISTRARORA:

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: zdm@zdm.poznan.pl, telefonicznie w godzinach pracy pod nr 61 6477273 (81) lub pisemnie na adres siedziby administratora.

III DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email: dane.osobowe@zdm.poznan.pl lub telefonicznie pod nr tel. 885 340 040. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzanie danych.

IV CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:

Dane Pani/Pana przetwarzane będą w następujących celach:

1. W przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez ZDM działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia );

2.  W przypadku realizacji zawartej z ZDM umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia);

3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDM w związku z prowadzeniem działalności jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

4. W związku z czynnościami finansowo-księgowymi, czy dochodzeniem należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

5. Wewnętrznych celów administracyjnych ZDM, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Urzędu Miasta Poznania (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

6. Monitoringu ruchu na ulicach miasta (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. e) Rozporządzenia.

V ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH:

 W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a) Urząd Miasta Poznania;

b) podmioty organizacyjne UMP;

c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ZDM na podstawie zawartej z ZDM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

VI OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów oraz później, tj.:

a)  w zakresie realizacji zawartej z ZDM umowy przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDM w związku z prowadzeniem działalności, jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ZDM;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

VII PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania danych (przetwarzanie może zostać ograniczone, z wyjątkiem  obrony roszczeń) na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

g) wycofania zgody (w przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Przysługuję Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - w przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZDM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:

 W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych  ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem zawarcia umowy z ZDM. W przypadku przetwarzania danych osobowych w wyniku udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji składanego wniosku. Podanie danych osobowych jest niezbędne, gdy wynika z wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.