Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jest zobowiązany zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony: 2017-11-30
Data aktualizacji: 2021-10-01
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis może  jednak zawierać przygotowane wcześniej dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word bez dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów.
  • Niektóre informacje przedstawione są jedynie w formie graficznej.
  • W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Data sporządzenia: 2022-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Idczak. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 64 77 237, mail: midczak@zdm.poznan.pl.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skarg na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną: zdm@zdm.poznan.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wilczak, jest ono pozbawione barier architektonicznych.
Sekretariat znajduje się na trzecim piętrze, na wprost od windy. Mogą do niego dotrzeć osoby na wózkach. Windą można dostać się na każde piętro.
Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku ZDM nie ma pętli indukcyjnych.
Informacje w języki Braille’a znajdują się w windzie (numery pięter).

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu – Wydział Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9. Do budynku kas wejście od ul. Pułaskiego. Kasy znajdują się na parterze.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku kas i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku kas nie ma pętli indukcyjnych.

 

Czym zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich - film w języku migowym