Zarząd Dróg Miejskich podpisały Kartę Różnorodności 17 listopada 2017 roku. Zadeklarował tym samym wprowadzanie polityki zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji.

Dokładnie rok temu 17 listopada 2016 roku Kartę Różnorodności podpisał prezydent Jacek Jaśkowiak. Poznań znalazł się w gronie 7 tysięcy firm, organizacji i instytucji z 17 krajów Europy, które aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji i mobbingowi, tworząc przyjazne miejsca pracy. Poznań był drugim po Słupsku samorządem, który przyjął założenia Karty.

- Przyjmując Kartę wpisaliśmy Poznań w ogólnoeuropejski nurt. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, mając pełną świadomość różnorodności, wielokulturowości i wielorasowości swoich społeczeństw, stwierdziły, że jest to niesamowity potencjał. Ten potencjał należy wykorzystać dla rozwoju. Niewątpliwie tworzenie przyjaznych warunków w pracy i otoczeniu biznesowym na niwie równości, sprzyja rozwojowi danej kultury organizacyjnej - powiedział Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania w czasie seminarium, poświęconego Karcie Różnorodności.

Katarzyna Bolimowska, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu podkreśla, że przyjęcie Karty zbiega się z 55-leciem ZDM, które w swoich działaniach kieruje się ideą różnorodności wdrażając warunki dla zrównoważonego transportu. Przyjęcie Karty dla organizacji oznacza otwarcie się Firmy również na jej pracowników.

Karta Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Karta jest dobrowolnym, pisemnym zobowiązaniem sygnatariusza - przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej - do wdrożenia rozwiązań na rzecz równego. Sygnatariusz podejmuje się m.in. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, zapewnienia równości w zakresie wynagrodzenia, dostępu do pracy, awansów i szkoleń, prowadzenia wśród pracowników i współpracujących z nim podmiotów promocji i edukacji w zakresie różnorodności.

- Organizacja, która decyduje się na przyjęcie Karty Różnorodności, jest zobowiązana do przeprowadzenia ankiety dotyczącej struktury zatrudnienia i sposobu zarządzania zasobami ludzkimi. Tę ankietę należy przesłać do Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dyrektorka Generalna FOB, która odpowiada za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej jest także dzisiaj z nami na uroczystości podpisania Karty przez miejskie instytucje - mówi Marta Mazurek, pełnomocniczka ds. przeciwdziałania wykluczeniom.