Reklamacje wnosi się do ZDM, którego pracownicy przeprowadzają postępowanie wyjaśniające. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia należnej opłaty dodatkowej za nieopłacony postój (§ 25 pkt 2 Regulaminu) - nie dotyczy pojazdów odholowanych z pasa drogowego na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym.

Reklamację można złożyć na adres:

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
email: zdmwp@zdm.poznan.pl

Samo złożenie reklamacji nie wstrzymuje konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej (do 7 dni od daty wystawienia wezwania-raportu – liczy się data wpływu na konto). W przypadku uznania reklamacji wpłacona kwota jest zwracana.

W reklamacjach, odwołaniach prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska
  • numeru wezwania-raportu
  • numeru rejestracyjnego pojazdu
  • danych kontaktowych
  • uzasadnienia złożenia odwołania - opisanie stanu faktycznego, załączenia dokumentów potwierdzających fakt niezasadności wystawionego wezwania-raportu.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Parkowania.