Po złożeniu wniosku do ZDM pracownicy przeprowadzają postępowanie wyjaśniające.

Wniosek można złożyć na adres:

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
email: zdm@zdm.poznan.pl

Samo złożenie wniosku nie wstrzymuje konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej § 25 pkt. 2  (do 7 dni od daty wystawienia wezwania-raportu – liczy się data wpływu na konto). W przypadku uznania wniosku wpłacona kwota jest zwracana.

We wniosku prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska
  • numeru wezwania-raportu
  • numeru rejestracyjnego pojazdu
  • danych kontaktowych
  • uzasadnienia złożenia odwołania - opisanie stanu faktycznego, załączenia dokumentów potwierdzających fakt niezasadności wystawionego wezwania-raportu.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Parkowania.