Możliwość wykupienia koperty komercyjnej jest dostępna zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Zasady korzystania z kopert reguluje zawarta umowa, na podstawie Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (§ 19):

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą wystąpić z wnioskiem (formularz) o zastrzeżenie miejsca postojowego, tzw. kopertę na ulicach objętych obszarem SPP oraz ŚSPP. Po uzyskaniu akceptacji lokalizacji wnioskodawca własnym staraniem i na własny koszt przygotowuje projekt stałej organizacji ruchu, który składa celem zatwierdzenia w siedzibie Miejskiego Inżyniera Ruchu, która mieści się przy Pl. Kolegiackim 17.  Kopię zatwierdzonego projektu wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ZDM celem sporządzenia umowy. Dopiero po zawarciu umowy wnioskodawca może przystąpić do realizacji projektu czasowej organizacji ruchu, tj. wykonania oznakowania.

Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 10% miejsc postojowych w SPP oraz w ŚSPP.

Oznakowanie koperty oraz jej likwidację wykonuje zastrzegający.
Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów gospodarczych nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do ZDM.

 

Opłaty:

Stawki za zastrzeżone miejsce postojowe wynikają z uchwały Rady Miasta (załącznik nr 2) i wynoszą:

 • ​na obszarze Strefy Płatnego Parkowania - 600 zł/miesiąc
 • na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Jeżyce - 750 zł/miesiąc
 • na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum - 900 zł/miesiąc

 

Dodatkowe informacje:

ZDM może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:

 • zastrzegający zalega z opłatami za dwa kolejne miesiące;
 • zastrzegający odda kopertę w najem, dzierżawę lub użyczenie osobie trzeciej bez zgody ZDM;
 • zastrzegający wykorzystywać będzie kopertę na inny cel niż przewidziany w umowie;
 • zastrzegający wykorzystywać będzie kopertę niezgodnie z liczbą zastrzeżonych miejsc, których dotyczy umowa;
 • zastrzegający zamontuje urządzenie blokujące bez zgody ZDM.


Umowy zawarte na czas nieokreślony rozwiązywane są z miesięcznym terminem wypowiedzenia liczonym na ostatni dzień miesiąca, a w przypadku umów zawartych na czas określony możliwe jest to w przypadku:

 • zmiany organizacji ruchu;
 • konieczności przeprowadzenia remontów lub budowy infrastruktury na nieruchomości lub jej części stanowiącej przedmiot umowy;
 • ogłoszenia upadłości, likwidacji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez zastrzegającego;
 • zmiany stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 • zmiany adresu siedziby zastrzegającego.

 

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje na temat wykupu koperty komercyjnej można uzyskać telefonicznie: +48 61 646 33 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 20:00 lub pod adresem e-mail: zdm@zdm.poznan.pl.

Do pobrania: