Możliwość wykupienia koperty komercyjnej jest dostępna zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Zasady korzystania z kopert reguluje zawarta umowa, na podstawie Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (§ 19):

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą występować o zastrzeżenie miejsca postojowego, tzw. kopertę na ulicach objętych obszarem SPP oraz ŚSPP. Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez zastrzegającego zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu organizacji ruchu uwzględniającego zastrzeżone miejsce postojowe.

Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 10% miejsc postojowych w SPP oraz w ŚSPP.

Oznakowanie koperty oraz jej likwidację wykonuje zastrzegający.
Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów gospodarczych nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do ZDM.
 

Opłaty:

Stawki za zastrzeżone miejsce postojowe wynikają z uchwały Rady Miasta (załącznik nr 2) i wynoszą:

 • ​na obszarze Strefy Płatnego Parkowania - 600 zł/miesiąc
 • na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Jeżyce - 750 zł/miesiąc
 • na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum - 900 zł/miesiąc

 

Dodatkowe informacje:

ZDM może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:

 • zastrzegający zalega z opłatami za dwa kolejne miesiące;
 • zastrzegający odda kopertę w najem, dzierżawę lub użyczenie osobie trzeciej bez zgody ZDM;
 • zastrzegający wykorzystywać będzie kopertę na inny cel niż przewidziany w umowie;
 • zastrzegający wykorzystywać będzie kopertę niezgodnie z liczbą zastrzeżonych miejsc, których dotyczy umowa;
 • zastrzegający zamontuje urządzenie blokujące bez zgody ZDM.


Rozwiązanie umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia jest możliwe w przypadku:

 • zmiany organizacji ruchu;
 • konieczności przeprowadzenia remontów lub budowy infrastruktury na nieruchomości lub jej części stanowiącej przedmiot umowy;
 • ogłoszenia upadłości, likwidacji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez zastrzegającego;
 • zmiany stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 • zmiany adresu siedziby zastrzegającego.


ZDM może wyrazić zgodę na wyznaczenie zastrzeżonego miejsca postojowego dla:

 • oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej przy każdej siedzibie referatu Straży Miejskiej Miasta Poznania i pojazdów policji przy każdej komendzie lub komisariacie policji;
 • pojazdów służb mundurowych, po dwa przy obiektach sądowych lub prokuraturach.

 

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje na temat wykupu koperty komercyjnej można uzyskać telefonicznie: +48 61 646 33 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 20:00 lub pod adresem e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl.


Do pobrania: