Po uruchomieniu strefy płatnego parkowania na Wildzie i Łazarzu kierowcy będą zobowiązani do opłacania postoju przy ulicach. Zgodnie jednak z regulaminem strefy osoby zameldowane na terenie objętym płatnym parkowaniem mogą zakupić identyfikator parkingowy mieszkańca po preferencyjnej cenie – 30 zł na miesiąc za pierwsze auto. Upoważnia on do parkowania pojazdu na wszystkich ulicach obejmujących dany sektor. Takim pojedynczym sektorem jest Wilda, Łazarzu, a także Jeżyce i Stare Miasto.

Mieszkańcy Wildy i Łazarza mogą liczyć na jeszcze jeden bonus przy zakupie identyfikatora – jeśli zakupią go od razy na cały rok to jego cena wyniesie 120 zł (zamiast 330 zł). Identyfikator muszą jednak nabyć do 31 sierpnia 2021 r. Po tym czasie promocja nie będzie obowiązywać.

Identyfikator parkingowy mieszkańca mogą zakupić osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy (minimum 3 miesiące) i płacące podatki na rzecz Poznania. Osoba taka musi być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Samochód może być również zakupiony na kredyt, być w leasingu lub być autem służbowym.

Zakupu dokonuje się w kasach Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Pułaskiego 9 po okazaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Warto dobrze sprawdzić czy ma się je przy sobie, aby nie odejść z kwitkiem od okienka kasowego. Okazywane oryginały dokumentów, z wyjątkiem dokumentu tożsamości, są kopiowane i dołączane do akt sprawy.


Potrzebne dokumenty:

  • Dowód osobisty lub paszport

Dla potwierdzenia tożsamości i adresu zameldowania. Prawo jazdy, legitymacja studencka i inne dokumenty nie są dokumentami tożsamości i nie będą akceptowane.

  • Dowód rejestracyjny pojazdu z informacją o właścicielu pojazdu

Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie został wskazany właściciel, potrzebny będzie inny dokument potwierdzający własność auta (np. karta pojazdu lub decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji).

  • Oryginał pierwszej strony PIT-u za poprzedni rok

Dla potwierdzenia płacenia podatków na rzecz Poznania.

Osoby, które podatek za poprzedni rok rozliczały poza Poznaniem, muszą przedłożyć formularz ZAP-3 złożony do właściwego Urzędu Skarbowego. W takim wypadku identyfikator może zostać wydany tylko na wniosek skierowany do dyrekcji ZDM i na czas nie dłuższy niż do 30 kwietnia następnego roku.

Mieszkaniec prowadzący działalność, który nie płacił w poprzednich latach podatków w Poznaniu (i nie może z tego tytułu przedstawić formularza ZAP3 o tym, że będzie opłacał podatki w Poznaniu), może złożyć zgłoszenie zmiany adresu w Centralnej Ewidencji i Informacjo o Działalności Gospodarczej.

PIT (również wydruk deklaracji elektronicznej), jak i ZAP-3 należy okazać wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).

Osoby, które wysyłały PIT pocztą, muszą okazać potwierdzenie nadania PIT-u.

Osoby, które rozliczały PIT przez internet,  muszą okazać wydruk PIT-u złożonego elektronicznie wraz z numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO.

  • Umowa kredytowa lub leasingowa – dotyczy tylko użytkowników aut zakupionych na kredyt lub leasingowanych
  • Umowa z pracodawcą - dotyczy tylko użytkowników aut służbowych

Umowa musi potwierdzać zatrudnienie u danego pracodawcy i okres zatrudnienia.

Ponadto należy okazać umowę powierzenia auta służbowego do celów prywatnych pracownika oraz dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem przez pracodawcę.
 

Identyfikator parkingowy osoby z niepełnosprawnościami

Mieszkaniec Wildy i Łazarza, który jest osobą niepełnosprawną może parkować w strefie płatnego parkowania na preferencyjnych warunkach. Może wykupić identyfikator parkingowy na jeden samochód w cenie 5 złotych miesięcznie. Kupując identyfikator musi przedłożyć, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, również kartę osoby z niepełnosprawnością.


Identyfikator parkingowy kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Kombatanci Czerwca 1956 są również uprawnieni do zakupu identyfikatora parkingowego w niższej cenie. Taki identyfikator mogą wykupić tylko na jeden samochód, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok. Jego koszt to 5 złotych miesięcznie.

Oprócz dokumentu tożsamości i dowodu rejestracyjnego pojazdu muszą przedłożyć w kasie również zaświadczenie wydane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz legitymację związku zrzeszającego uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku.


Gdzie i kiedy kupić identyfikator

Kasy Biura Strefy Płatnego Parkowania,  ul. Pułaskiego 9,
czynne w poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek –piątek w godz. 8.00-16.00.
 

Cennik identyfikatorów

30 zł za miesiąc za pierwsze auto – identyfikator mieszkańca
150 zł za miesiąc za drugie auto – identyfikator mieszkańca

120 zł za rok za pierwsze auto – identyfikator mieszkańca– promocja obowiązuje tylko przy zakupie na cały roku. Promocja jest ważna tylko do 31 sierpnia 2021.

5 zł za miesiąc – identyfikator osoby z niepełnosprawnością, kombatanta Czerwca ’56.  


Ważne informacje

  • Aby wykupić identyfikator mieszkańca, trzeba być zameldowanym na Wildzie lub Łazarzu na pobyt stały albo czasowy, nie krótszy niż pełne 3 miesiące.
  • Minimalny okres ważności identyfikatora mieszkańca i osoby z niepełnosprawnościami to 3 miesiące, a maksymalny to 1 rok.
  • Przy zakupie identyfikatora przez osobę inną niż właściciel pojazdu lub w imieniu osoby z niepełnosprawnością wymagane jest pisemne upoważnienie.