W technologii zimowego utrzymania kontynuować będziemy zasadę koncentrowania działań w pierwszym etapie na mechanicznym usuwaniu śniegu, a następnie na posypywaniu nawierzchni materiałami chemicznymi bądź uszorstniającymi.

Wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują, zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, jak również sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnienie koszy ulicznych.  Wydatki te są zmienne w poszczególnych latach, gdyż zależą w dużej merze od uciążliwości zimy (warunków pogodowych).

Wydatki Miasta w ostatnich latach wynosiły:

 • w sezonie 2018/2019 – 23,1 mln zł
 • w sezonie 2019/2020 – 21,1 mln zł
 • w sezonie 2020/2021 – 27,8 mln zł
 • w sezonie 2021/2022 – plan 27,0 mln zł.

W bieżącym sezonie mamy do dyspozycji:

 • dla obsługi jezdni: 43 pługoposypywarek
 • dla obsługi chodników, placów i ścieżek rowerowych: 18 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka)

 

Zima i ekologia

Tak, jak w latach ubiegłych zwracamy uwagę na aspekt ekologiczny, zwłaszcza na ochronę zieleni przydrożnej. Zasady stosowania środków chemicznych, które wprowadziliśmy w latach ubiegłych, będą kontynuowane.

Na chodnikach, drogach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (III i IV kolejność) odśnieżania wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu bądź wystąpienia wtórnego oblodzenia.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność). Na tych jezdniach stasowane są, zarówno środki chemiczne (sól drogowa), jak również środki niechemiczne (piasek), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

 

Ochrona roślinności w pasie drogowym

W sezonie zimowym 2021/2022 siatkami cieniującymi (chochołami) oraz matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostanie:

 • 340 koron młodych drzew. Chochoły chronią korony drzewa przed aerozolem solnym.
 • 26 912 mb terenów z roślinnością niską.

Standardy utrzymania dróg

Celem zróżnicowania standardów utrzymania i dostosowania poziomu utrzymania do możliwości finansowych Miasta Poznania oraz zadeklarowanego potencjału sprzętowego wykonawców - ulice naszego miasta podzielono na sieci:

 • sieć strategiczna (pierwsza kolejność) - o łącznej długości 272 km - to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali
 • sieć podstawowa (druga kolejność) - o łącznej długości 258 km - to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej
 • sieć lokalna I (trzecia kolejność) - o łącznej długości 212 km - to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej
 • sieć lokalna II (czwarta kolejność) - o łącznej długości 131 km - to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie
 • pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM - obsługiwane doraźnie.

Dla czterech pierwszych sieci obowiązuje wykonawców zdefiniowany standard utrzymania (technologia i czasokres wykonania liczony od momentu uruchomienia działań przez ZDM), pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM będą odśnieżane i posypywane doraźnie na podstawie oczekiwań mieszkańców, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz możliwości finansowych ZDM.

 

Zimowe utrzymanie dróg rowerowych i chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 1996 roku ze zmianami) chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości. W pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg, a następnie posypać w celu uszorstnienia (mówi o tym § 2 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania).

Warunki atmosferyczne oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym determinują działania ZDM w tym zakresie. Na chodnikach, drogach rowerowych, placach wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piaskiem) na sieci dróg rowerowych liczących 134,6 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

 

Sieci dróg obsługują wyłonione w przetargu firmy:

 • Konsorcjum firm: REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o. oraz SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych, Krzysztof Skoczylas - obsługuje następujące rejony miasta: Nowe Miasto-Południe, Grunwald, Wilda;
 • Konsorcjum firm: PreZero Dolny Śląsk, Sp. z o.o. oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. - obsługuje rejon: Nowe Miasto-Północ;
 • Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz Technika Sanitarna sp. z o.o. - obsługuje następujące rejony miasta: Stare Miasto-Północ, Jeżyce;
 • Konsorcjum firm: KDS, sp. z o.o. oraz Firma Handlowo-Usługowa ALKOM, Henryk Sienkiewicz - obsługuje rejon: Stare Miasto Centrum.

Bazy sprzętowo-materiałowe (załadunkowe) firm znajdują się w następujących miejscach: przy ulicy Góreckiej 104; Gołężyckiej 132, Jasielskiej 7B, Nowotarskiej 27, Północnej 1.

Warto podkreślić, że wybór standardów zimowego utrzymania jest wynikiem kompromisu pomiędzy dążeniem do zapewniania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, obowiązkiem zachowania rygorów wynikających z konieczności ochrony środowiska, a także obowiązkiem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

 

Komórka dyspozytorska ZDM

Komórka dyspozytorska zimowego utrzymania pełni rolę ośrodka zarządzającego i koordynującego prowadzenie działań przez wykonawców zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg.

Dyspozytorzy ZDM korzystają w codziennej pracy z własnych stacji pogodowych, z danych meteorologicznych i prognoz pogody, przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także z obrazów z radaru meteorologicznego.

Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę. Pozwala to reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście. Służby ZDM prowadzą nieprzerwanie monitoring ulic oraz współdziałają z funkcjonariuszami straży miejskiej w zakresie nadzoru nad realizacją prac. W przypadku rażących uchybień nakładane są na wykonawców kary umowne.

Komórka dyspozytorska pracuje całodobowo w okresie od 1 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku, w siedzibie ZDM, tel. 61 64 77 231 (każde zgłoszenie jest rejestrowane); mail: zima@zdm.poznan.pl.

Zgłoszenia przyjmuje również miejska infolinia Poznań* Kontakt pod nr tel. 61 646 33 44 od pon. do pt. w godz. 7.30-20.00.

Wykaz skrzyń na piasek

Dozorcy, mieszkańcy, właściciele nieruchomości -  odśnieżający chodniki znajdujące się w pasach drogowych mogą korzystać z piasku, który znajduje się w skrzyniach w następujących lokalizacjach: LISTA

 

Planowane działania na drogach

Jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach i jak będzie ona wpływała na działania podejmowane przez ZDM na poznańskich drogach można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Akcja Zima: https://zdm.poznan.pl/pl/dzialania-zdm-akcja-zima.

Co sześć godzin zamieszczane są tam aktualne dane dotyczące przewidywanej pogody
w Poznaniu, czyli temperatury powietrza oraz zjawisk atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu, czy też mgły ograniczającej widoczność. Przedstawiane są tam także planowane przez ZDM działania na drogach. 

W przypadku prognozy, która może wywoływać negatywne skutki na ulicach: śnieg, gołoledź będziemy informować o tym fakcie również na naszym profilu na Facebooku: @zdm.poznan.

PRZYPOMINAMY :

 • działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
 • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
 • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.
   

PROSIMY o przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi.