Miejski Inżynier Ruchu (MIR) zatwierdza rocznie ponad tysiąc czasowych i ok. 500 stałych projektów organizacji ruchu na drogach publicznych w mieście. Mając na względzie usprawnienie oraz skrócenie czasu realizacji procedury związanej z zatwierdzaniem tych projektów od dnia 1 kwietnia 2019 roku rozpocznie prace Zespół Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu.

Od tego dnia uproszczeniu ulegnie procedura zatwierdzania stałych oraz czasowych projektów organizacji ruchu. Aby uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu, wystarczy złożyć 5 egzemplarzy projektu jedynie w kancelarii w siedzibie Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, znajdującego się przy ul. 3 Maja 46 w Poznaniu, a nie - jak dotychczas - u wszystkich opiniujących.

Podczas cotygodniowych posiedzeń Zespołu Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu (co wtorek), każdy projekt będzie podlegał opiniowaniu przez: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Straż Miejską, a następnie zostanie zatwierdzony lub odrzucony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

W przypadku projektów organizacji ruchu obejmujących drogi o kategorii: powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej, wnioskodawca winien przed złożeniem projektu w Oddziale Miejskiego Inżyniera Ruchu uzyskać opinię Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Szczegółowe informacje w sprawie zatwierdzania projektów organizacji ruchu można uzyskać pod nr telefonu 61 8781520 lub adresem mir@um.poznan.pl

Zmiany procedur nie dotyczą dróg wewnętrznych. Wszystkie dokumenty złożone przed kwietniem będą podlegały dotychczasowym zasadom.