Wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, jak również oczyszczanie z zanieczyszczeń (sprzątanie) jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, oczyszczanie poboczy i terenów zieleni, a także opróżnianie koszy ulicznych.

Wydatki Miasta w ostatnich latach wynosiły:

 • w sezonie 2017/2018 – 20,7 mln zł
 • w sezonie 2018/2019 – 23,1 mln zł
 • w sezonie 2019/2020 – 20,8 mln zł
 • w sezonie 2020/2021 – plan 23,4 mln zł.

W bieżącym sezonie mamy do dyspozycji:

 • dla obsługi jezdni:
  43 pługoposypywarki (28 pozostających w pełnej gotowości do podjęcia działań oraz 15 podejmujących pracę w ciągu 6 godzin od wydania pierwszego polecenia działań)
 • dla obsługi chodników, placów i dróg rowerowych:
  18 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka)


Zima i ekologia

Tak jak w latach ubiegłych będziemy zwracać uwagę na ważny aspekt ekologiczny, zwłaszcza w kontekście zieleni przydrożnej. Zasady stosowania środków chemicznych, które wprowadziliśmy w latach ubiegłych, będą kontynuowane. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (III i IV kolejność) wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność).
Na tych jezdniach stosowane są środki chemiczne (sól drogowa) i środki niechemiczne (uszorstniające), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.


Standardy utrzymania dróg

Celem zróżnicowania standardów utrzymania i dostosowania poziomu działań do możliwości finansowych Miasta oraz zadeklarowanego potencjału sprzętowego wykonawców - ulice naszego miasta podzielono na sieci:

 • Sieć strategiczna (pierwsza kolejność) - o łącznej długości 271,6 km - to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 – 2 godz.
 • Sieć podstawowa (druga kolejność) - o łącznej długości 258,0 km - to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 – 2,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
 • Sieć lokalna I (trzecia kolejność) - o łącznej długości 211,6 km - to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Czas reakcji: 3 – 4,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
 • Sieć lokalna II (czwarta kolejność) - o łącznej długości 129,1 km - to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie Czas reakcji: 3 – 4  godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
 • Pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM - obsługiwane doraźnie.

Dla czterech sieci wykonawców obowiązuje zdefiniowany standard utrzymania (technologia i czasokres wykonania liczony od momentu polecenia przez ZDM uruchomienia działań), pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM będą odśnieżane i posypywane doraźnie na podstawie oczekiwań mieszkańców, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz możliwości finansowych ZDM.

Drogi gruntowe są odśnieżane i posypywane piaskiem doraźnie uwzględniając zgłoszenia mieszkańców oraz spostrzeżenia ZDM. W pierwszej kolejności staramy się reagować na zgłoszenia o oblodzeniu od pieszych, gdyż dla nich takie oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne. Groźne jest także oblodzenie występujące na odcinkach dróg gruntowych  o znacznym spadku. Także w takich przypadkach staramy się reagować niezwłocznie. Należy jednak podkreślić, że tego typu działania doraźne rozpoczynamy dopiero po zakończeniu pracy pługoposypywarek na drogach utrzymywanych systemowo.


Zimowe utrzymanie dróg rowerowych

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piaskiem) na sieci ścieżek rowerowych liczących 132,9 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.


Odśnieżanie chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości (w pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg, a następnie posypać w celu uszorstnienia – § 2 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania).

Warunki atmosferyczne oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym determinują działania ZDM w tym zakresie. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.


Ochrona roślinności w pasie drogowym

W sezonie zimowym 2020/2021 siatkami cieniującymi (chochołami) oraz matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostanie:

 • 345 koron młodych drzew. Chochoły chronią drzewa przed aerozolem solnym.
 • 26 822 mb terenów z roślinnością niską.


Kto będzie odśnieżał

Sieci dróg obsługują wyłonione w przetargu firmy:

 1. Konsorcjum firm: REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o., SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych, Krzysztof Skoczylas
  obsługuje: Nowe Miasto-Południe, Grunwald, Wilda;
 2. Konsorcjum firm: SUEZ Zachód sp. z o.o. oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j.
  obsługuje: Nowe Miasto-Północ;
 3. Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz Technika Sanitarna sp. z o.o.
  obsługuje: Stare Miasto-Północ, Jeżyce
 4. Konsorcjum firm: KDS sp. z o.o. oraz Firma Handlowo – Usługowa Alkom, Henryk Sienkiewicza
  obsługuje: Stare Miasto-Centrum .

Bazy sprzętowo-materiałowe (załadunkowe) firm znajdują się w następujących miejscach: przy ulicach Góreckiej 104, Gołężyckiej 132, Jasielskiej 7B, Nowotarskiej 27, Północnej 1.


Komórka dyspozytorska ZDM

Komórka dyspozytorska zimowego utrzymania pełni rolę ośrodka zarządzającego i koordynującego prowadzenie działań przez firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg. Dyspozytorzy ZDM korzystają z własnych stacji pogodowych, z danych meteorologicznych i prognoz przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także z obrazów z radaru meteorologicznego w Wysogotowie pod Poznaniem.

Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę. Pozwala to reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście. Służby ZDM prowadzą monitoring ulic oraz współdziałają z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w zakresie nadzoru nad realizacją prac. W przypadku rażących uchybień na wykonawców nakładane są kary umowne.

Zgłoszenia dotyczące Akcji Zima są przyjmowane przez komórkę dyspozytorską całodobowo do 31 marca 2021 roku, w siedzibie ZDM, tel. 61 64 77 231 (każde zgłoszenie jest rejestrowane), mail: zima@zdm.poznan.pl.

Zgłoszenia przyjmuje również miejska infolinia Poznań* Kontakt pod nr tel. 61 646 33 44 od pon. do pt. w godz. 7.30-20.00.

Planowane działania na drogach

Jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach i jak będzie ona wpływała na działania podejmowane przez ZDM na poznańskich drogach można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Akcja Zima: https://zdm.poznan.pl/pl/dzialania-zdm-akcja-zima.

Co sześć godzin zamieszczane są tam aktualne dane dotyczące przewidywanej pogody w Poznaniu, czyli temperatury powietrza oraz zjawisk atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu, czy też mgły ograniczającej widoczność. Przedstawiane są tam także planowane przez ZDM działania na drogach. 

W przypadku prognozy, która może wywoływać negatywne skutki na ulicach: śnieg, gołoledź będziemy informować o tym fakcie również na naszym profilu na Facebooku: @zdm.poznan.


Przypominamy:

 • działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
 • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
 • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.

Apelujemy o:

 • zmianę opon na zimowe,
 • przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi.