Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych

 1. Zarząd Dróg Miejskich wydzierżawia pas drogowy dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz powierzonych Zarządowi Dróg Miejskich z przeznaczeniem na ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych na podstawie zarządzenia nr 656/2023/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz nieruchomości powierzonych Zarządowi Dróg Miejskich z przeznaczeniem na ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych.
 2. Przed wystąpieniem z wnioskiem należy zapoznać się z treścią w/w zarządzenia.

Opis procedury:

I etap:

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych

W tym celu opracowany został  formularz wniosku, zawierający:

 1. imię i nazwisko, PESEL oraz adres osoby fizycznej albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jej NIP lub KRS, adres siedziby;
 2. dane lokalizacyjne, w której znajduje się minimum 5 stacji wnioskowanych stacji;

oraz obowiązkowe załączniki:

 • plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją oraz zwymiarowanymi elementami stacji dla każdej z wnioskowanych lokalizacji;
 • dokument rejestrowy firmy (CEiDG, KRS, inne)

Uzyskanie pozytywnej opinii lokalizacyjnej jest podstawą do wystąpienia o wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zatwierdzenia oraz przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej w celu wybudowania stacji. W przypadku odrzucenia którejkolwiek lokalizacji Wnioskodawca musi wskazać kolejne, uwzględniając warunek dzierżawy minimum 5 stacji ładowania pojazdów.

Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii lokalizacyjnej następuje w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych opinii i ustaleń termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Zarząd zawiadamia osobnym pismem.

II etap:

Uzyskanie wszystkich pozwoleń i uzgodnień  niezbędnych do opracowania projektu technicznego w tym:

 1. opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu z uwzględnieniem stacji na podstawie wytycznych do projektowania w zakresie lokalizacji stacji ładowania pojazdów zawartych w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 656/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 03.08.2023 r.
 2. uzyskanie warunków przyłączeniowych;
 3. wystąpienie z wnioskiem na naradę koordynacyjną w celu uzgodnienia przebiegu trasy przyłączeń, instalacji zasilającej urządzenia, lokalizacji punktu ładowania względem infrastruktury podziemnej,
 4. uzgodnienie wyglądu stacji ładowania pojazdów z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta, na podstawie wytycznych zawartych w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 656/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 03.08.2023 r.;
 5. spełnienie wszystkich wymogów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Projekt techniczny musi zawierać następujące elementy:

 1. zagospodarowanie terenu, w tym inwentaryzacja zieleni (o ile występuje);
 2. opis realizacji inwestycji;
 3. wizualizacja stacji ładowania pojazdów;
 4. plan sytuacyjny przygotowany na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500;
 5. projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;
 6. uzgodnienie wyglądu stacji z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki Miasta;
 7. zgłoszenie do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania;
 8. w zależności od wymogów określonych przepisami prawa – pozwolenia lub zgłoszenia do Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczące obszaru objętego ochroną konserwatorską.

III etap - budowa stacji:

W celu przystąpienia do budowy stacji Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać następujące zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu zlokalizowania stacji, stanowisk postojowych oraz przyłącza zasilającego stację.

Proces uzgadniania poszczególnych, ww. elementów:

 1. punkt ładowania:

a). uzyskanie decyzji lokalizacyjnej ws. umieszczenia stacji – w tym celu należy złożyć w ZDM wniosek wydanie zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej

b). uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu budowy stacji w terenie - w tym celu należy zwrócić się do ZDM z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami oraz uprzednio uzyskanymi uzgodnieniami z ZDM oraz MIR.

 1. przyłącze zasilające stacje:

a). w tym celu należy złożyć w ZDM wniosek wydanie zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej, tj. przyłącza;

b). uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie w pasie drogowym przyłącza - w tym celu należy zwrócić się do ZDM z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego – wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami oraz uprzednio uzyskanymi uzgodnieniami z ZDM oraz MIR.

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć na minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata, zgodnie z uchwałą nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dn.25 maja 2004 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania, ze zm. Wykonanie (budowa w terenie) stacji, miejsc postojowych oraz przyłącza zasilającego (pkt. B) może odbywać się jednocześnie.

IV etap – dzierżawa:

W celu zawarcia umowy dzierżawy. Wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem zawierającym:

 1. projekt techniczny zaakceptowany przez Zarząd Dróg Miejskich;
 2. dokument poświadczający odbiór Urzędu Dozoru Technicznego.

Opłaty:

Za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia stacji ładowania pojazdów pobierana jest opłata miesięczna w wysokości:

 1. 30 zł za punkt ładowania;
 2. 1,50 zł za m2 stanowiska postojowego;
 3. 50 zł za logo firmy.

Na jaki czas zawierana jest umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy zawierana jest na okres 7 lat.

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 61 646 33 44 od  poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00 lub pod adresem e- mail: zdm@zdm.poznan.pl.

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ TUTAJ (strona BIP ZDM)