Tak jak w latach ubiegłych wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują, zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości, jak również sprzątanie jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnienie koszy ulicznych.  

Wydatki Miasta w ostatnich latach wynosiły:

 • w sezonie 2019/2020 – 21,1 mln zł
 • w sezonie 2020/2021 – 27,8 mln zł
 • w sezonie 2021/2022 – 29,5 mln zł
 • plan na sezon 2022/2023 – 32,3 mln zł.

W bieżącym sezonie mamy do dyspozycji:

 • dla obsługi jezdni: 43 pługoposypywarek
 • dla obsługi chodników, placów i dróg rowerowych: 21 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka).

W pierwszym etapie prac zimowych koncentrujemy działania na mechanicznym usuwaniu śniegu, a następnie na posypywaniu nawierzchni materiałami chemicznymi bądź uszorstniającymi.

Wybór standardów zimowego utrzymania jest wynikiem kompromisu pomiędzy dążeniem do zapewniania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, obowiązkiem zachowania rygorów wynikających z konieczności ochrony środowiska, a także obowiązkiem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 

Zima i ekologia

Podczas zimowego utrzymania dróg zwracamy uwagę na aspekt ekologiczny, zwłaszcza na ochronę zieleni przydrożnej.

Na chodnikach, drogach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (IV kolejności) wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu bądź wystąpienia wtórnego oblodzenia.

Na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność) stosowane są, zarówno środki chemiczne (sól drogowa), jak również środki niechemiczne (uszorstniające), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska[1]. Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

W tym sezonie zimowym chochołami oraz matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostanie ponad 250 koron młodych drzew - chochoły chronią korony drzewa przed aerozolem solnym, oraz ok. 24 000 mb terenów z roślinnością niską.
 

Standardy utrzymania dróg

Poznańskie ulice zostały podzielone na pięć sieci, celem zróżnicowania standardów utrzymania i dostosowania poziomu utrzymania do możliwości finansowych Miasta oraz potencjału sprzętowego wykonawców:

 • sieć strategiczna (pierwsza kolejność) - o łącznej długości 271,6 km - to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 - 2 godz.
 • sieć podstawowa (druga kolejność) - o łącznej długości 259,8 km - to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 - 2,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
 • sieć lokalna I (trzecia kolejność) - o łącznej długości 181,2 km - to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Czas reakcji: 3 - 4,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu
 • sieć lokalna II (czwarta kolejność) - o łącznej długości 161,7 km - to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie. Czas reakcji: 3 - 4  godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.
 • pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM - obsługiwane doraźnie.
   

Dla czterech pierwszych sieci obowiązuje zdefiniowany standard utrzymania (technologia i czasokres wykonania, liczony od momentu uruchomienia działań przez ZDM), pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM będą odśnieżane i posypywane doraźnie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz możliwości finansowych.

Drogi gruntowe są odśnieżane i posypywane piaskiem doraźnie uwzględniając zgłoszenia mieszkańców oraz spostrzeżenia ZDM. W pierwszej kolejności staramy się reagować na zgłoszenia o oblodzeniu od pieszych, gdyż dla nich takie oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne. Groźne jest także oblodzenie występujące na odcinkach dróg gruntowych o znacznym spadku. Także w takich przypadkach staramy się reagować niezwłocznie. Należy jednak podkreślić, że tego typu działania doraźne rozpoczynamy dopiero po zakończeniu pracy pługoposypywarek na drogach utrzymywanych systemowo.
 

Odśnieżanie chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości.

W pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg, a następnie posypać w celu uszorstnienia (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania).

Na chodnikach, drogach rowerowych, placach nasi wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.


Zimowe utrzymanie dróg rowerowych

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piaskiem) na sieci dróg rowerowych liczących 128 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

 

Rejony miasta obsługują wyłonione w przetargu firmy:

 1. Stare Miasto Centrum - konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa ALKOM, Henryk Sienkiewicz oraz KDS sp. z o.o.
 2. Stare Miasto - Północ, Jeżyce - konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz Technika Sanitarna sp. z o.o.,
 3. Nowe Miasto - Południe, Grunwald, Wilda - konsorcjum firm: REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o. oraz SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych, Krzysztof Skoczylas,
 4. Nowe Miasto - Północ - konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz PreZero Dolny Śląsk sp. z o.o.,

Bazy sprzętowo-materiałowe firm znajdują się przy ulicy: Góreckiej 104; Gołężyckiej 132, Jasielskiej 7B, Nowotarskiej 27, Północnej 1.


Komórka dyspozytorska ZDM

Tak jak w latach ubiegłych koordynacją działań na poznańskich ulicach zajmuje się komórka dyspozytorska zimowego utrzymania w ZDM.

Dyspozytorzy ZDM korzystają w codziennej pracy z własnych stacji pogodowych, z danych meteorologicznych i prognoz pogody, przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także z obrazów z radaru meteorologicznego.

Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę. Pozwala to reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście. Służby ZDM prowadzą nieprzerwanie monitoring ulic oraz współdziałają z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w zakresie nadzoru nad realizacją prac. W przypadku rażących uchybień nakładane są na wykonawców kary umowne.

Zgłoszenie dotyczące zimowego utrzymania ulic:

 • tel. 61 64 77 231, całodobowo (od 1 listopada do 31 marca) - komórka dyspozytorska ZDM, każde zgłoszenie jest rejestrowane;
 • tel. 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00, miejska infolinia Poznań* Kontakt;
 • mail: zima@zdm.poznan.pl.

 

Planowane działania na drogach

Jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach i jak będzie ona wpływała na działania podejmowane przez ZDM na poznańskich drogach można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Akcja Zima: https://zdm.poznan.pl/pl/dzialania-zdm-akcja-zima.
Co sześć godzin zamieszczane są tam aktualne dane dotyczące przewidywanej pogody
w Poznaniu, czyli temperatury powietrza oraz zjawisk atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu, czy też mgły ograniczającej widoczność. Przedstawiane są tam także planowane przez ZDM działania na drogach. 

W przypadku prognozy, która może wywoływać negatywne skutki na ulicach: śnieg, gołoledź będziemy informować o tym fakcie również na naszym profilu na Facebooku: @zdm.poznan.


Przypominamy:

 • działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
 • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
 • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.

Apelujemy o:

 • zmianę opon na zimowe,
 • przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi.
 

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach    i placach