Uwagi przesłane przez mieszkańców Poznania w etapie I konsultacji społecznych wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce pozwoliły na przygotowanie propozycji szczegółowych rozwiązań dla miejsc na terenie dzielnicy objętych zmianami.

Po zakończeniu etapu I konsultacji przystąpiono do szczegółowej analizy możliwych zmian i usprawnień na ulicach Osiedla Jeżyce. Pod uwagę wzięto propozycje mieszkańców przesłane do ZDM pocztą elektroniczną oraz głosy z internetowej geoankiety przeprowadzonej przez Radę Osiedla. W pierwszej kolejności wprowadzone zostały zmiany do wariantów W1 i W3 sieciowej, tj. ogólnej koncepcji organizacji ruchu. Na podstawie wariantów sieciowych przeanalizowano skutki i konsekwencję przyszłych szczegółowych opracowań technicznych zarówno jeżeli chodzi o liczbę miejsc parkingowych, możliwość zastosowania środków uspokojenia ruchu, jak i pod względem wygospodarowania przestrzeni pod zieleń i małą architekturę.

II etap konsultacji społecznych potrwa do 31 stycznia 2018 roku. 24 i 25 stycznia na terenie Jeżyc zaplanowane zostały dyżury ekspertów ZDM, którzy będą odpowiadać na pytania i uwagi mieszkańców do zaprezentowanych rozwiązań.

Projektowane zmiany

Dla poprawy płynności ruchu na skrzyżowaniach w obu wariantach zaproponowano wyłączenie trzech sygnalizacji świetlnych i zastąpieniem ich rozwiązaniem wymuszającym bezpieczniejsze przekraczanie skrzyżowań. Są to:
- skrzyżowanie Polna – Jackowskiego: wyniesione skrzyżowanie;
- skrzyżowanie Polna – Szamarzewskiego: wyniesione skrzyżowanie;
- skrzyżowanie Poznańska – Jeżycka: Mickiewicza – rondo.
Ponadto zaproponowano wyniesienie skrzyżowań na przecięciu się ciągów wewnętrznych, które poprawiają poczucie bezpieczeństwa pieszych, czyniąc przestrzeń bardziej dostępną. Propozycja dotyczy skrzyżowań:
- Poznańska – Kochanowskiego;
- Poznańska – Mylna;
- Jeżycka – Kochanowskiego;
- Jeżycka – Mylna;
- Janickiego – Nad Saganką;
- Szamarzewskiego – Wawrzyniaka;
- Jackowskiego – Wawrzyniaka.
Szczególnymi miejscami, na które zwracano uwagę w etapie konsultacji były zespoły skrzyżowań, posiadające wyjątkowy charakter ze względu na przestrzeń dla dzieci (rejon Placu Asnyka) jak i potencjał zagospodarowania (skrzyżowanie ulic Reja – Sienkiewicza – Gajowa – Kochanowskiego).
W tych miejscach również wskazano na możliwość wyniesienia poziomu jezdni w celu podkreślenia szczególnej roli pieszego.
W rejonie placówek oświatowych na ul. Słowackiego i Norwida, które wnosiły o nadzwyczajną koncentrację na problemach w ich otoczeniu zaproponowano utworzenie tzn. Woonerf-ów czyli wspólnych przestrzeni dla wszystkich użytkowników ruchu.
Zaproponowane zamiany w północno-wschodniej części osiedla – m. in. zmiana kierunków ruchu na ciągu ul. Poznańska - Jeżycka są zmianami istotnymi i jednocześnie upraszczającą układ tych ulic. Ruch w sieci oparty na prawoskrętach zmniejsza liczbę manewrów potrzebnych do dotarcia do celu.
Aby poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszym proponowane są nowe lokalizacje przejść dla pieszych:
- skrzyżowanie Janickiego – Nad Saganką: 4 przejścia po jednym na każdym wlocie;
- skrzyżowanie ul. Kościelna – Nowa Wawrzyńca: 2 przejścia umożliwiające przekroczenie jezdni z wyspy dzielącej;
- Kościelna 27: 2 przejścia w ciągu planowanej ulicy obsługującej północno-zachodnią część osiedla;
- skrzyżowanie Kościelna – Wąska: przejście umożliwiające w przyszłości przejście w ciągu ul. Kościelnej bezpośrednio na wyspę dzielącą;
- skrzyżowanie Kościelna – Poznańska: przejście po południowej stronie skrzyżowania;
- skrzyżowanie Poznańska – Żurawia: przejście po zachodniej stronie skrzyżowania;
- skrzyżowanie Poznańska – Wąska: 2 przejścia na wlotach ul. Poznańskiej;
- skrzyżowanie Poznańska – Kochanowskiego: przejścia po wschodniej stronie skrzyżowań;
- skrzyżowanie Jeżycka – Mączna: przejście po zachodniej stronie skrzyżowania;
- skrzyżowanie Jeżycka – Mylna: przejście po zachodniej stronie skrzyżowania;
- skrzyżowanie Jeżycka – Kochanowskiego: 2 przejścia na wlotach ul. Jeżyckiej;
- skrzyżowanie Jeżycka – Barzyńskiego: przejście po zachodniej stronie skrzyżowania;
- skrzyżowanie Mickiewicza – Zacisze: 2 przejścia, na południowym wlocie ul Mickiewicza i na wlocie ul. Zacisze;
- skrzyżowanie Mickiewicza – Krasińskiego: przejście na południowym wlocie;
- skrzyżowanie Kochanowskiego – Krasińskiego: przejście na południowym wlocie;
- ul. Dąbrowskiego 27: przejście przy sklepie Biedronka;
- skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego – Staszica: przejście na wschodnim wlocie;
- Dąbrowskiego 90: drugie przejście na przystanek;
- skrzyżowanie Dąbrowskiego – Janickiego: przejście na przez zachodni wlot;
- skrzyżowanie Długosza – Galla Anonima: 2 przejścia na wlotach ul. Galla Anonima;
- skrzyżowanie Galla Anonima – Kadłubka: przejście na wschodnim wlocie;
- skrzyżowanie Galla Anonima – Kassyusza: przejście przez wschodni wlot;
- skrzyżowanie Galla Anonima – Polna: przejście przez północny wlot;
- skrzyżowanie Szamarzewskiego – Długosza: przejście przez zachodni wlot;
- skrzyżowanie Szamarzewskiego – Kassyusza: przejście przez wschodni wlot;
- skrzyżowanie Długosza - Gorczyczewskiego: przejście przez południowy wlot;
- skrzyżowanie Szamarzewskiego – Staszica: przejście przez zachodni wlot;
- skrzyżowanie Wawrzyniaka – Słowackiego: przejście przez północny wlot;
- skrzyżowanie Kraszewskiego – Słowackiego: przejście przez południowy wlot;
- skrzyżowanie Sienkiewicza – Prusa: 4 przejścia na wszystkich wlotach;
- skrzyżowanie Sienkiewicza – Asnyka: przejście na zachodnim wlocie;
- skrzyżowanie Sienkiewicza – Reja: przejście na zachodnim wlocie;
- skrzyżowanie Mickiewicza – Sienkiewicza: przejście na południowym wlocie;
- skrzyżowanie Zwierzyniecka – Gajowa: przejście po zachodniej stronie ulicy.

Poniżej zamieszczone zostały materiały graficzne prezentujące ostateczną wersję sieciowej organizacji ruchu na terenie Jeżyc ze wskazaniem miejsc, w których dotychczasowa organizacja ruchu będzie zmieniona. Załączone zostały również szczegółowe rysunki tychże miejsc, w czytelny sposób prezentujące przestrzeń w poszczególnych rejonach, która zostanie zagospodarowana. Przy pracach nad docelowym projektem organizacji ruchu jedną z wytycznych dla projektanta będzie zachowanie maksymalnej dopuszczalnej przepisami prawa liczby miejsc postojowych. Jest to odpowiedź na jeden z najczęściej pojawiających się w etapie I konsultacji postulatów.

Uwagi do zaprezentowanego opisu i grafik można przesyłać do ZDM do 31 styczni 2018 roku:

- mailem na adres jezyce@zdm.poznan.pl;
- pocztą tradycyjną na adres ZDM w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań;
- dostarczając pismo z uwagami osobiście do siedziby ZDM.

W ramach II etapu konsultacji społecznych zorganizowane zostaną dyżury ekspertów ZDM, którzy odpowiadać będą na wszelkie pytania i uwagi mieszkańców do zaprezentowanej koncepcji.

Czas i miejsce dyżurów:

24 stycznia 2018: od godz. 8:00 do 11:00 i od godz. 16:00 do 19:00 w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Norwida 21 w sali multimedialnej;

25 stycznia 2018: od godz. 8:00 do 11:00 i od godz. 16:00 do 19:00 w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Słowackiego 54/56, w sali nr 1.