Trasa rowerowa R3 to jedna z głównych dróg rowerowych w Poznaniu. Koncepcja jej budowy na zlokalizowanym wzdłuż „Pestki” odcinku pomiędzy Winiarami i mostem Teatralnym stanowi przedmiot rozpoczętych konsultacji społecznych. Potrwają one od 31 maja do 14 czerwca 2019 r.

Droga rowerowa łącząca ul. Trójpole z mostem Teatralnym jest uwzględniona w wieloletnim programem rozwoju infrastruktury rowerowej miasta Poznania. Stanowi trasę główną, dzięki której  powstanie szybkie i wygodne połączenie rowerowe pomiędzy centrum, a osiedlami położonymi w północnej części miasta.

Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich opracowane zostały trzy warianty jej przebiegu. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze założenia dokumentacji koncepcyjnej, wraz z ogólnym opisem przebiegu trasy. Szczegółowe rozwiązania projektowe znajdują się w dołączonych planach sytuacyjnych.

Założenia projektowe

  • Wykonanie korekt istniejących skrzyżowań w celu przeprowadzenia ruchu rowerowego.
  • Wykonanie obiektów konstrukcyjnych ograniczających kolizyjność przebiegu drogi rowerowej z istniejącym układem drogowym.
  • Zaprojektowanie bezpiecznej organizacji ruchu pieszego i rowerowego.
  • Korekty istniejących przejść dla pieszych z doprojektowaniem nowych przejść i przejazdów dla rowerów wyposażonych w azyle.
  • Opracowanie lokalizacji elementów wyposażenia dróg (np. znaków drogowych, słupów oświetleniowych) poza ciągami komunikacyjnymi.
  • Zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępu do nieruchomości przyległych do projektowanej drogi.

Przebieg drogi rowerowej

W każdym z trzech wariantów zaprojektowana została droga rowerowa zlokalizowana po zachodniej stronie ul. Mieszka I. Jej początek wyznaczono po północnej stronie skrzyżowania ul. Trójpole z ul. Mieszka I. Na całej długości przebieg trasy zlokalizowany jest w pobliżu linii PST, a różnice w poszczególnych wariantach sprowadzają się do sposobów pokonania skrzyżowań kolidujących z przebiegiem drogi rowerowej.

Zaproponowane zostały zarówno kolizyjne skrzyżowania na poziomie jezdni, jak również skrzyżowania wykorzystujące infrastrukturę przystanków „Pestki”. Warianty koncepcji różnią się również proponowanym przebiegiem ostatniego odcinka trasy od rejonu ulic Niskiej i Grudzieniec do mostu Teatralnego. Budowa trasy rowerowej wymagać będzie również korekty działania sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniach z istniejącymi ulicami.

 

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania uwag, pytań i propozycji zmian do załączonej dokumentacji w terminie do 14 czerwca 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rower_pst@zdm.poznan.pl, poczty tradycyjnej lub poprzez dostarczenie pisma do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznaniu.

Podsumowanie konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 14 lipca br.

Pliki do pobrania:
1. Plan orientacyjny
2. Opis techniczny
3. Ewidencja gruntów
4. Czasy przejazdów
5. Zdjęcia

Warianty

1. Wariant I i II rysunek 2.1

2. Wariant I i III rysunek 2.2

3. Plan sytuacyjny rysunek 2.3

4. Wariant I i II rysunek 2.4

5. Wariant II rysunek 2.5

6. Wariant III rysunek 2.6

7. Wariant III rysunek 2.7

Schematy kładki:
Wariant 1

Wariant 2