Koncepcja przebudowy ulicy Kołłątaja, wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. Buczka na poznańskim Świerczewie to przedmiot konsultacji społecznych rozpoczętych 8 grudnia br.

Przebudowa jezdni i budowa chodnika po zachodniej stronie ulicy to najważniejsze zmiany, jakie przewidziano w konsultowanej koncepcji odnośnie ul. Kołłątaja. Na ul. Buczka zaplanowano natomiast przebudowę jezdni i budowę obustronnego chodnika, z przesunięciem osi drogi w kierunku południowym. Dokumentację uzupełnia budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kołłątaja, skrzyżowań wyniesionych na ul. Buczka oraz zjazdów na posesje, projektowanych na obu tych ulicach.

Projektowane rozwiązania – ul. Kołłątaja

Na ul. Kołłątaja zaprojektowano dwukierunkową jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 6,0m (dwa pasy ruchu po 3,0 m każdy + obustronny ściek z kostki betonowej o szerokości 0,2 m). Po zachodniej stronie ulicy przewidziano chodnik z betonowych płyt 50x50cm o szerokości min. 2m. Zaprojektowano wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej. W związku z tym, że ul. Kołłątaja objęta jest strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”, ruch rowerów odbywać będzie się po jezdni na zasadach ogólnych. Wszystkie skrzyżowania na odcinku objętym opracowaniem będą równorzędne. Ponadto pomiędzy skrzyżowaniami ul. Kołłątaja z ul. Kwiatkowskiego i Kotowicza, Wojkiewicza i Buczka, a także Okrzei i Opolską przewidziano montaż wyspowych progów zwalniających. Na odcinku ul. Winiarskiego od ul. Kołłątaja do Okrzei zaprojektowany został ciąg pieszo-jezdny bez możliwości wjazdu w ul. Winiarskiego bezpośrednio z ul. Kołłątaja. Ruch w tej relacji zostanie poprowadzony przez nowoprojektowany wlot skrzyżowania ul. Kołłątaja i Okrzei. Z konsultowanej koncepcji wyodrębniony zostanie chodnik po zachodniej stronie ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Okrzei do Opolskiej – dla tego fragmentu zostanie opracowany projekt wykonawczy, w celu przystąpienia do jego realizacji.

Koncepcja przewiduje również wykonanie peronów przystankowych dla autobusów w rejonie skrzyżowania z ul. Okrzei (na północnym i południowym wlocie), przy ul. Buczka (oba przystanki po południowej stronie skrzyżowania, naprzeciwko siebie), w rejonie ul. Kwiatkowskiego (przystanek w kierunku ul. Opolskiej) i przy skrzyżowaniu z ul. Sucharskiego (w kierunku ul. Bohaterów Westerplatte). Przy projektowanych przejściach dla pieszych i przystankach zaplanowano montaż dotykowych mat z guzami, ułatwiających poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku.

Projektowane rozwiązania – ul. Buczka

Kluczową zmianą w tym miejscu będzie zmiana położenia drogi – jej oś zostanie przesunięta w kierunku południowym. Korekta przebiegu ulicy odbędzie się w granicach pasa drogowego. Przebudowana jezdnia ul. Buczka również będzie miała szerokość 6,0 m (dwa pasy ruchu po 3,0 m każdy + obustronny ściek z kostki betonowej o szerokości 0,2 m). Koncepcja przewiduje budowę obustronnego chodnika z płyt betonowych 50x50cm o minimalnej szerokości 2m, wraz ze zjazdami na posesje z szarej kostki betonowej. Skrzyżowania ul. Buczka z ulicami: Trąmpczyńskiego, Lelewela, Krasickiego i Okulickiego zaprojektowano jako wyniesione.

Poniżej załączone zostały plany sytuacyjne prezentujące opisane rozwiązania projektowe. Wszyscy mieszkańcy Poznania, a w szczególności mieszkańcy osiedla Świerczewo mogą zgłaszać swoje uwagi, pytania i propozycje zmian do konsultowanej dokumentacji w terminie od 8 do 22 grudnia br. wysyłając wiadomość email na adres kollataja@zdm.poznan.pl lub wysyłając albo dostarczając list do siedziby Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 17.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie ma możliwości przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami. Podsumowanie konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM i Urzędu Miasta Poznania w terminie do 22 stycznia 2021 roku.

Konsultacje społeczne trwają od 8 do 22 grudnia br.

Do pobrania:

Koncepcja przebudowy ul. Kołłątaja - plan sytuacyjny_1

Koncepcja przebudowy ul. Kołłątaja - plan sytuacyjny_2

Koncepcja przebudowy ul. Buczka - plan sytuacyjny