Budowa ulicy Nowej Naramowickiej w Poznaniu oraz związanego z nią układu komunikacyjnego.

1. Podstawowy zakres inwestycji:
a) Przebudowa ul. Naramowickiej od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej wraz z budową drogi serwisowej obsługującej dojazd do posesji znajdujących się po wschodniej stronie przebudowywanej drogi oraz buspasa po stronie zachodniej;
b) Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu projektowanej ul. Nowej Naramowickiej i ul. Lechickiej z uwzględnieniem III ramy komunikacyjnej;
c) Budowa ul. Nowej Naramowickiej od węzła drogowego z ul. Lechicką do ul. Maków Polnych wraz z odcinkowym buspasem;
d) Budowa ul. Nowej Stoińskiego od ul. Nowej Naramowickiej na wschód do ul.
2 kl;
e) Budowa obiektów inżynierskich:
- wiaduktu drogowego w ciągu ul. Nowej Naramowickiej nad ul. Lechicką,
- wiaduktu drogowego nad ul. Nową Naramowicką w ciągu ul. „Nowej Błażeja”,
- wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 395 Zieleniec-Kiekrz,
- przepustu drogowego pod ul. Nową Naramowicką na Strumieniu Różanym;
f) Budowa infrastruktury technicznej obejmującej:
- budowę kolektorów deszczowych, przepompowni, stacji oczyszczania, zbiorników retencyjnych,
- budowę oświetlenia drogowego,
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Nowej Naramowickiej z ulicami: Serbską, Włodarską-Hawelańską, łącznicami węzła drogowego "Naramowice", Sarmacką, Łużycką, Nową Stoińskiego, Błażeja, Bożydara
- budowę ekranów akustycznych,
- przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną inwestycją.
2. Podstawowe parametry techniczne:
a) ul. Nowa Naramowicka
- długość 3 550 m
- klasa techniczna drogi G
- ilość jezdni 2
- szerokość pasa ruchu 3,5 m
- ilość pasów ruchu na jezdni: 2
- szerokość drogi rowerowej min. 2,0 m
- szerokość chodnika min. 1,5 m
- szerokość dróg dojazdowej 5,0 m
- szerokość pasa rozdziału 6,5 m
b) ul. Nowa Stoińskiego
- długość 1 250 m
- klasa techniczna drogi Z


Szanowni Internauci,
prosimy o zapoznanie się z projektem a następnie o przesyłanie maili z wnioskami, opiniami w terminie do 7 września 2012 roku. Za wszystkie maile serdecznie dziękujemy.