Budowa przeprawy nad linią kolejową nr 354 Poznań - Piła, przebudowa ulic Golęcińskiej i Podolańskiej oraz przebudowa ich skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego to najważniejsze elementy zadania pod nazwą „Budowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej”. Dwuwariantowa koncepcja tej inwestycji jest przedmiotem konsultacji społecznych, które potrwają do 26 listopada br.

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, wyrażone podczas styczniowych konsultacji społecznych koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK92, przygotowane zostały dwa warianty budowy wiaduktu nad linią kolejową Poznań – Piła w ciągu ul. Golęcińskiej wraz z przebudową sąsiadującego z nim układu drogowego.

Poniżej zaprezentowano szczegóły dotyczące zakresu opracowanej koncepcji oraz projektowanych rozwiązań. Ich graficzną ilustrację stanowią załączone plany sytuacyjne.

Zakres opracowania

Koncepcja będąca przedmiotem konsultacji społecznych obejmuje w szczególności:

  • budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Golęcińskiej,
  • przebudowę ul. Golęcińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Podolańską do skrzyżowania z ul. Koszalińską,
  • przebudowę ul. Podolańskiej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Golęcińską do skrzyżowania z ul. Lutycką,
  • przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Golęcińskiej i Podolańskiej,
  • budowę chodników i dróg rowerowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
  • budowę przystanków autobusowych,
  • nawiązanie do projektu przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK92, stanowiącej odrębne zadanie inwestycyjne.

Projektowane rozwiązania – przebudowa układu drogowego

W wariancie I zaprojektowano drogę o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu po jednym w każdym kierunku) z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań. Skrzyżowanie ul. Golęcińskiej z ul. Podolańską oraz ul. Wojska Polskiego zaprojektowano jako rondo czterowlotowe. Nowy przebieg ul. Golęcińskiej wraz z wiaduktem nad linią kolejową Poznań – Piła dowiązano jako nowy wlot do projektowanego ronda. Istniejący przebieg ul. Golęcińskiej stanowi jeden z wlotów ronda.

W wariancie II zaprojektowano drogę o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu po jednym w każdym kierunku) z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań. Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Podolańską oraz ul. Golęcińską zaprojektowano jako rondo trójwlotowe. Nowy przebieg ul. Golęcińskiej wraz z wiaduktem nad linią kolejową Poznań – Piła dowiązano jako nowy wlot do projektowanego ronda. Istniejący przebieg ul. Golęcińskiej stanowi skrzyżowanie typu „T” z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Podolańską.

Każdy z wariantów przebudowy układu drogowego uwzględnia budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 354 Poznań – Piła w ciągu ul. Golęcińskiej. W wariancie pierwszym wiadukt tworzy z torami kąt ostry, a ul. Golęcińska jest mniej odgięta od linii prostej. Taki układ powoduje, że konstrukcja przeprawy jest dłuższa, a prognozowane koszty jej budowy wyższe (8,5 mln złotych) w porównaniu do wariantu drugiego (5,8 mln złotych). W tym ostatnim wiadukt wyznaczono niemal prostopadle do linii kolejowej, a przebieg ul. Golęcińskiej został odgięty w kierunku północnym.

W ramach prac nad dokumentacją koncepcyjną oszacowano również powierzchnię gruntów przeznaczonych pod wykupy dla każdego z wariantów oraz liczbę drzew do wycinki. Realizacja inwestycji w wariancie pierwszym wymagać będzie wykupu co najmniej 47 tys. metrów kwadratowych gruntu, a w wariancie drugim – 40 tysięcy metrów kwadratowych. Wycinka drzew objęłaby 54 drzewa w wariancie pierwszym i 41 drzew w drugim. Przewidziana została rezerwa terenowa pod nasadzenia kompensacyjne wzdłuż ul. Golęcińskiej po stronie północnej dla obu wariantów oraz w rejonie projektowanego ronda dla wariantu II po stronie zachodniej i wschodniej ronda.

Przyjęte rozwiązania wpisują się w ustalenia obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opinie, propozycje zmian i pytania na temat dwuwariantowej koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej zbierane będą od 12 do 26 listopada 2018 roku. Można przesyłać je drogą elektroniczną wysyłając email na adres golecinska@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo do siedziby ZDM osobiście. Zaplanowano również spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 22 listopada o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15 w Poznaniu.

Materiały do pobrania:

Wariant I

Wariant I - ortofotomapa

Wariant II

Wariant II - ortofotomapa