Przebudowa ulicy Husarskiej w Poznaniu

1. Podstawowe dane techniczne
Przyjęte parametry projektowe ulic
Klasa techniczna drogi D
Przekrój uliczny
Prędkość projektowa Vp = 30km/h
Parametry przekroju poprzecznego
ilość pasów ruchu 2 pasy ruchu
szerokość pasa ruchu 2,5 – 3,0m
szerokość chodników 1,5 – 2,0m
Długość projektowanych ulic wynosi około 450m.

2. Przebieg drogi w planie
Oś przebudowanej ulicy zaprojektowana została po śladzie istniejącej ulicy Husarskiej. Oś składa się z odcinków prostych oraz łuków poziomych. Ulice dowiązano do istniejących ulic: Grochowskiej, Kanclerskiej i Cześnikowskiej.
Zaprojektowano dwukierunkową jezdnię o szerokości 5,0m pomiędzy krawężnikami oraz obustronne chodniki o szerokości 1,5 – 2,0m. Na odcinku włączenia do ul. Cześnikowskiej zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0m. Na odcinku od ul. Grochowskiej do skrzyżowania zachowano jezdnię jednokierunkową. Na całej długości ulicy, w miejscach gdzie to możliwe zaplanowano wykonanie miejsc postojowych parkowania podłużnego i prostopadłego.

Miejsca postojowe
W obrębie projektowanej ulicy zaprojektowano miejsca postojowe parkowania poprzecznego oraz podłużnego. Zakładano zaprojektowanie jak największej ilości miejsc postojowych z jednoczesnym ograniczeniem konieczności wycinki drzew. Zaprojektowano 140 szt. miejsc postojowych.


3. Odwodnienie
Wodę opadową z jezdni planuje się odprowadzić powierzchniowo za pomocą projektowanego spadku podłużnego i poprzecznego jezdni i dalej ściekiem przykrawężnikowym do studni wpustowych, które podłączone zostaną do projektowanego kanału deszczowego.

4. Wycinka drzew
Projekt uwzględnia postulaty mieszkańców i Rady Osiedla Grunwald – Południe dotyczący zaprojektowania miejsc postojowych występuje konieczność wycinki części istniejącego zadrzewienia (ok. 60 szt. drzew i 163 m² krzewów).


Prosimy o przesyłanie maili z uwagami, wnioskami i opiniami dotyczącymi projektu w terminie do 5 lutego 2014 roku. Za wszystkie serdecznie dziękujemy.