Budowa nowej nawierzchni jezdni i chodników, uporządkowanie parkowania i zmiana organizacji ruchu to kluczowe elementy koncepcji przebudowy ul. Radosnej. Jest ona przedmiotem konsultacji społecznych, które potrwają do 30 czerwca.

Stan położonej na poznańskich Ogrodach ulicy Radosnej pozostawia wiele do życzenia. Jezdnia ma niejednorodną i miejscami niezgodną z przepisami szerokość, a jej nawierzchnia jest zniszczona. Podobnie przedstawia się kondycja chodników, których szerokość również zmienia się pomiędzy kolejnymi przecznicami. Stworzenie bezpiecznej, wygodnej i estetycznej przestrzeni to jedno z głównych założeń projektu przebudowy ul. Radosnej, przygotowanego na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Oprócz wymiany nawierzchni jezdni i chodników dokumentacja uwzględnia zastosowanie elementów spowolnienia ruchu, zmianę sposobu parkowania oraz wprowadza nową organizację ruchu. Poniżej zamieszczony został szczegółowy opis prezentowanych zmian, które ilustruje załączony plan sytuacyjny.

Uporządkowanie szerokości oraz nawierzchni jezdni i chodnika

  • Na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Miodowej zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,5m, a na odcinku od ul. Miodowej do Bukowskiej pieszojezdnię o szerokości 8m.
  • Zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokości 2m oraz opaskę o szerokości 1,5m po przeciwnej stronie jezdni. Szerokość chodnika jest zgodna ze standardami dostępności, wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Poznania nr 817/2018/P z dnia 14 listopada 2018r.
  • Koncepcja przewiduje regulację pasa drogowego na skrzyżowaniu ul. Radosnej i Złotej oraz przy ul. Bukowskiej.
  • Przewidziano wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej oraz jezdni o nawierzchni bitumicznej.

Uporządkowanie parkowania

Parkowanie zaprojektowano częściowo na jezdni i częściowo na 1,5-metrowej opasce. Równoległe miejsca postojowe zostaną wyznaczone w następujący sposób (strony ulicy podane w odniesieniu do przewidzianych w koncepcji kierunków ruchu):

  • Odcinek od ul. Dąbrowskiego do ul. Nowina – po stronie prawej
  • Odcinek od ul. Nowina do ul. Złotej – po stronie lewej
  • Odcinek od ul. Złotej do ul. Swojskiej – po stronie lewej
  • Odcinek od ul. Swojskiej do ul. Miodowej – po stronie lewej
  • Odcinek od ul. Miodowej do ul. Bukowskiej – w wyznaczonych miejscach

Zmiana organizacji ruchu

Projekt zmian przewiduje wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z kontraruchem rowerowym na ul. Radosnej od ul. Dąbrowskiego do ul. Miodowej. Pomiędzy ul. Miodową i ul. Bukowską, gdzie zaprojektowano dwukierunkową pieszojezdnię wprowadzona będzie strefa zamieszkania. Skrzyżowanie ul. Radosnej z ul. Nowina zostanie wyniesione.

Powyższe zmiany zostały zobrazowane na dołączonych materiałach graficznych. Zainteresowane osoby mogą przesyłać uwagi, pytania i propozycje zmian do zaprezentowanej dokumentacji pocztą elektroniczną na adres radosna@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając je na piśmie do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 30 czerwca br. Podsumowanie konsultacji społecznych, zawierające zestawienie wszystkich przesłanych uwag zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 30 lipca br.

Materiały do pobrania:

Projekt przebudowy ul. Radosnej - arkusz 1

Projekt przebudowy ul. Radosnej - Arkusz 2

Spotkanie z mieszkańcami 11.06.2019r. - prezentacja