Budowa i przebudowa dróg w północnej części Poznania to najważniejszy element wieloetapowej koncepcji rozwiązań transportowych dla tego obszaru. Została ona opracowana w taki sposób, aby już realizacja jej pojedynczych elementów przyniosła poprawę warunków ruchu dla pojazdów poruszających się w tej części miasta.

Obecnie osią transportową Podolan i Piątkowa jest ul. Obornicka. Koncentruje się na niej ruch pojazdów jadących do i z centrum miasta – jest to najważniejsza droga łącząca Poznań z Suchym Lasem oraz innymi miastami położonymi na północ od stolicy Wielkopolski. To również istotna trasa tranzytowa, położona w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433. Jednojezdniowa geometria oraz brak alternatywnych dróg, mogących przejąć choćby część ruchu z ul. Obornickiej sprawiają, że jest to jedna z najbardziej przeciążonych poznańskich dróg.

Koncepcja, będąca przedmiotem rozpoczynających się konsultacji społecznych, proponuje szereg rozwiązań, które poprawią transportowy krajobraz wokół ul. Obornickiej. Obejmuje ona budowę nowych i rozbudowę istniejących dróg zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi. Mowa tu między innymi o ul. Nowej Szymanowskiego, Nowej Obornickiej i Nowej Kurpińskiego. Koncepcja uwzględnia również remont istniejącej, „starej” ul. Obornickiej i zmianę jej charakteru – z zatłoczonej drogi tranzytowej do lokalnej ulicy dojazdowej dla mieszańców i lokalnych firm.

Konsultowana propozycja rozwiązań transportowych została opracowana w oparciu o tak zwaną metodę iteracyjną, polegającą na analizowaniu poszczególnych wycinków danego obszaru. Ocenie poddawane były rozwiązania proponowane dla pojedynczych odcinków dróg i skrzyżowań. Uwzględniano przy nich m. in. prognozowane natężenie ruchu oraz to w jaki sposób poszczególne zmiany wpłyną na poprawę istniejącej sytuacji. Przyjęta metoda pozwoliła podzielić docelowy układ drogowy na etapy. Zgodnie z wykonanymi analizami realizacja już pierwszego z nich przyniesie widoczną poprawę w rejonie objętym koncepcją. Ma to również znaczenie ekonomiczne – tak rozbudowany układ drogowy należy realizować etapami.

Nowa Szymanowskiego

W pierwszej kolejności planowane jest powstanie nowej drogi, która przejmie część pojazdów wjeżdżających do Poznania od strony Suchego Lasu i skieruje je w stronę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, parkingu Park & Ride i ul. Księcia Mieszka I. Właśnie taką rolę pełnić ma ul. Nowa Szymanowskiego, która połączy rondo projektowane na wschód od ul. Obornickiej na wysokości ul. Mateckiego z istniejącą ul. Szymanowskiego. Kierowcy jadący od strony Suchego Lasu dotrą do niej przebudowanym fragmentem ul. Obornickiej, biegnącym od wiaduktu im. Gabriela Narutowicza do wspomnianego ronda.

Przeprowadzone analizy ruchu wykazały, że powstanie dróg ujętych w tym etapie wpłynie na poprawę warunków jazdy na ul. Obornickiej. Przede wszystkim zmniejszy na niej natężenie ruchu, kierując część pojazdów w stronę ul. Mieszka I. Ponadto kierowcy gotowi przesiąść się z auta na transport zbiorowy zyskają łatwy dojazd do parkingu P&R i przystanku PST.

W związku z zawarciem porozumienia przez Miasto Poznań i gminę Suchy Las do etapu I włączona została również budowa łącznika pomiędzy skrzyżowaniem ul. Nowej Szymanowskiego, Mateckiego i Obornickiej (wspomniane wyżej rondo), a ul. Sucholeską. Na mocy podjętych ustaleń gmina Suchy Las poniesie połowę kosztów realizacji tego etapu.

Nowa Obornicka

Nowa Obornicka to całkowicie nowa droga, która w dokumentach planistycznych (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) zaplanowana została na wschód od istniejącej ul. Obornickiej, pomiędzy ul. Kurpińskiego, a projektowanym skrzyżowaniem z ul. Nową Szymanowskiego i Mateckiego (rondo z etapu I). Na odcinku od ul. Kurpińskiego do ul. Jaroczyńskiego ma to być droga o dwóch pasach ruchu w kierunku wyjazdu z Poznania i jednym w kierunku centrum. Od ul. Jaroczyńskiego do skrzyżowania z ul. Nową Mateckiego kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Na północnym wlocie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego ul. Nowa Obornicka „wejdzie w ślad” istniejącej ul. Obornickiej. Nowa Obornicka będzie krzyżować się z z ul. Jaroczyńskiego i Hulewiczów, gdzie przewidziano powstanie dodatkowych pasów do prawo- i lewoskrętów.

Obornicka

Pomiędzy rondem Obornickim, a ul. Kurpińskiego konsultowana koncepcja przewiduje rozbudowę ul. Obornickiej do układu dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Na północ od skrzyżowania z ul. Kurpińskiego ul. Obornicka połączy się z Nową Obornicką, a jej istniejący obecnie przebieg zostanie odcięty. Podobne rozwiązanie planowane jest od strony wiaduktu im. G. Narutowicza. Tutaj ul. Obornicka zostanie przebudowana i skierowana w stronę skrzyżowania z ul. Nową Szymanowskiego i Nową Obornicką.

Po wybudowaniu Nowej Obornickiej, „stara” Obornicka zostanie wyremontowana. Dojazd do niej będzie możliwy ulicami Mateckiego, Omańkowskiej, Hulewiczów i Jaroczyńskiego. Od północy ul. Obornicka kończyć się będzie zatoką do zawracania. Takie rozwiązanie całkowicie odmieni oblicze tej ulicy. Jej obecną funkcję tranzytowej trasy wylotowej i dojazdowej do centrum przejmie układ ul. Nowej Szymanowskiego i Nowej Obornickiej. Natomiast wyremontowana Obornicka stanie się uspokojoną lokalną drogą dojazdową do domów i firm.

Nowa Kurpińskiego i Kurpińskiego

Koncepcję poprawy warunków transportowych w północnej części Poznania uzupełnia budowa ul. Nowej Kurpińskiego – jednojezdniowej drogi z obustronnym chodnikiem i droga rowerową po północnej stronie. Ma ona połączyć istniejące skrzyżowanie ul. Kurpińskiego i Obornickiej z ul. Strzeszyńską. Otworzy to nowe połączenie drogowe dla mieszkańców Podolan, ułatwiając dojazd m. in. do Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i przejmie część ruchu z ul. Strzeszyńskiej.

W ramach zmian w układzie transportowym północnej części Poznania przebudowę ma przejść również ul. Kurpińskiego na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Wojciechowskiego. Zgodnie z przyjętymi założeniami ma to być droga jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Przewiduje się budowę obustronnego chodnika, a po stronie północnej również drogi rowerowej. Natomiast na skrzyżowaniu z ul. Wojciechowskiego planowane jest powstanie ronda.

Etapy prac

Jak wspomniano wyżej, projektowany układ drogowy został przeanalizowany i podzielony na etapy w taki sposób, aby realizacja już pojedynczych etapów przyniosła poprawę warunków ruchu. Z tego powodu w ocenie ZDM w pierwszej kolejności należy podejść do realizacji ul. Nowej Szymanowskiego wraz z budową skrzyżowania z ul. Obornicką, Mateckiego i „łącznikiem sucholeskim” i przebudową ul. Obornickiej na odcinku od wiaduktu im. G. Narutowicza do wspomnianego wyżej skrzyżowania (ronda). Kolejnymi etapami miałyby być budowa ul. Nowej Obornickiej, przebudowa ul. Obornickiej pomiędzy rondem Obornickim, a ul. Kurpińskiego i remont „starej” ul. Obornickiej.

Opisane wyżej rozwiązania projektowe zostały zwizualizowane na poniższym filmie.

Opinie mieszkańców

Konsultacje społeczne koncepcji zmian w układzie drogowym północnej części Poznania trwają od 4 do 18 października br. i prowadzone są w formie geodyskusji na stronie konsultacje-zdm.geodyskusja.pl. Pod tym adresem zamieszczony został interaktywny plan sytuacyjny. Podzielono go na trzy obszary. Kliknięcie na wybrany obszar otwiera szczegółowy opis projektowanych zmian i umożliwia napisanie komentarza. Uzupełnieniem materiałów są wizualizacje oraz video-prezentacja koncepcji rozwiązań drgoowych.

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami poprzez udział w geodyskusji, prowadzonej tutaj. Zamieściliśmy na tej stronie interaktywny plan sytuacyjny, umożliwiający opubliikowanie komentarza do wybranego fragmentu koncepcji.

Wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje zmian zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności i możliwości wdrożenia na kolejnym etapie prac nad poprawą warunków ruchu w północnej części Poznania.

Konsultacje społeczne trwają od 4 do 18 października br. Ich podsumowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 18 listopada br.

 

Do pobrania

Plan sytuacyjny - część 1

Plan sytuacyjny - część 2

Plan sytuacyjny - częśc 3

Wizualizacja 1 - skrzyżowanie Nowej Szymanowskiego, Mateckiego i Nowej Obornickiej

Wizualizacja 2 - ul. Obornicka

Wizualizacja 3 - ul. Obornicka 2

Wizualizacja 4 - ul. Obornicka 3

Wizualizacja 5 - ul. Nowa Kurpińskiego