Koncepcja przebudowy ulicy Pokrzywno zakłada budowę jezdni, drogi rowerowej i obustronnych chodników.

Chodnik został poprowadzony po obu stronach ulicy. Po stronie zachodniej biegnie on przy krawędzi jezdni i ma 2,0 m szerokości. Po stronie wschodniej przebiega pomiędzy zabudową i drogą rowerową, a jego szerokość wynosi 1,5 m. 

Dwukierunkowa droga rowerowa została poprowadzona po wschodniej stronie ulicy, przy krawędzi jezdni. Miejscami została oddzielona od jezdni pasem zieleni. Droga dla rowerzystów ma szerokość 2,0 m. Zaletą takiego przebiegu drogi rowerowej jest to, że krzyżuje się ona tyko z ul. Strzyżowską i Santocką oraz bezkolizyjnie łączy się z istniejącym układem drogowym.

Zaprojektowano jezdnię i drogę rowerową o nawierzchni asfaltowej, natomiast chodnik z płyt betonowych. Szerokość jezdni pozostaje bez zmian. Zaproponowane rozwiązania wymagają jednak miejscowych zmian przebiegu granic pasa drogowego.

Inne roboty:

 • likwidacja istniejących rowów przydrożnych,
 • odwodnienie nawierzchni drogowych przy pomocy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do rowu Spławka II,
 • skablowanie istniejącej, napowietrznej linii elektroenergetycznej i oświetleniowej,
 • nowe oświetlenie ulicy,
 • kanał technologiczny,
 • przełożenie istniejącej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej
 • demontaż istniejących ogrodzeń o łącznej długości 699 m,
 • usunięcie istniejących drzew w ilości 20 szt.

Parametry projektowanego odcinka ulicy:

 • klasa drogi Z
 • prędkość projektowa 50 km/h
 • długość odcinka 970 m
 • szerokość jezdni 6,50 m
 • 2 przystanki autobusowe z wiatami, bez zatok autobusowych
 • 2 drogi serwisowe i 1 zatoka serwisowa dla potrzeb eksploatacji projektowanej kanalizacji deszczowej
 • ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,00 m o prędkości projektowej 30 km/h
 • chodnik przy krawędzi  jezdni o szerokości 2,00 m
 • chodnik wzdłuż ścieżki rowerowej o szerokości 1,50 m
 • szerokość opaski pomiędzy jezdnią i ścieżką rowerową 2,00 m (lokalnie 0,50 m)
 • kanalizacja deszczowa

 

Konieczność wykonania dróg serwisowych oraz zatoki serwisowej oraz ich parametry wynikają z wymagań Aquanetu zawartych w opracowaniu pt. Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.

Szerokość projektowanej ścieżki rowerowej wynosząca 2,00 m wynika z wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w opracowaniu pt. Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania. Szerokość opaski pomiędzy jezdnią i ścieżką rowerową wynosząca 2,00 m umożliwia usytuowanie w jej obrębie oznakowania pionowego z zachowaniem wymaganej skrajni jezdni i ścieżki rowerowej.

Kanały projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowane zostały w prawym pasie jezdni ul. Pokrzywno.

Opisane wyżej rozwiązania zostały zilustrowane na załączonym poniżej planie sytuacyjnym.

Spotkanie z mieszkańcami: zainteresowanych mieszkańców zapraszamy we wtorek 17 września o godzinie 17:00 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Tarnowskiej 27, gdzie odbędzie się spotkanie konsultacyjne, w którym wezmą udział projektanci, pracownicy ZDM i Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Konsultacje społeczne potrwają od 16 września bo 1 października 2019 r. W tym czasie możliwe będzie przesyłanie uwag, pytań i propozycji zmian. Uwagi można przesyłać na adres mailowy pokrzywno@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć pisemnie do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Podsumowanie konsultacji zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 1 listopada 2019 r.