29.08.2022 r.

Liniowy układ zieleni i przyjazny ciąg pieszy z sąsiedztwie parku H. Dąbrowskiego, a także zmiana geometrii skrzyżowania z ul. Piekary i Krysiewicza. To najważniejsze elementy koncepcji zmian na ul. Ogrodowej. Poświęcone im konsultacje społeczne potrwają do 18 września br.

Dokumentacja będąca przedmiotem opiniowania obejmuje odcinek ul. Ogrodowej pomiędzy ulicami Ratajczaka i Piekary / Krysiewicza. Najważniejszą zmianą, planowaną w tym miejscu, są nasadzenia zieleni niskiej i drzew po południowej stronie, sąsiadującej z parkiem H. Dąbrowskiego, wraz z budową ciągu pieszego. Ten ostatni zostanie wykonany z przepuszczalnej nawierzchni parkowej i zastąpi istniejące przedepty i fragmenty bitumicznego chodnika. Jest to odpowiedź na społeczne oczekiwanie korzystania z rozwiązań ekologicznych i przyjaznych naturze. Ponadto na całej długości projektowanego odcinka przewidziano nawierzchnię z rzędowej kostki kamiennej – ta istniejąca obecnie zostanie zachowana, a ta znajdująca się pod asfaltem na pozostałym odcinku będzie odtworzona. Zmieni się również geometria skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piekary i ul. Krysiewicza, a na odbrukowanym fragmencie jezdni po północno-wschodniej stronie pojawi się zieleń. Przy wejściu do parku H. Dąbrowskiego powstanie natomiast podjazd dla wózków. Poniżej prezentujemy szczegółowy opis rozwiązań zawartych w koncepcji przebudowy ul. Ogrodowej.

Zieleń i nowa aleja parkowa

Ciąg pieszy planowany na przestrzeni pomiędzy ogrodzeniem parku H. Dąbrowskiego, a krawędzią jezdni ul. Ogrodowej będzie de facto aleją parkową o szerokości 2 metrów, otoczoną istniejącą i nową zielenią. Dążąc do ochrony istniejącego drzewostanu zrezygnowano z budowy „standardowego” chodnika. Aleja prowadzić będzie pomiędzy rosnącymi tutaj drzewami i wykonana zostanie z mineralnej, przepuszczalnej nawierzchni (podobne rozwiązanie można zaobserwować na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Hetmańskiej). W jej otoczeniu posadzonych zostanie 1800 metrów kwadratowych krzewów i zasianych 500 metrów kwadratowych trawnika. Projekt przewiduje przesadzenie 2 drzew kolidujących z projektowanym podjazdem dla wózków, oraz nasadzenie 12 nowych drzew.

Nowa geometria skrzyżowania ul. Ogrodowej, ul. Piekary i ul. Krysiewicza

U zbiegu tych trzech ulic przewiduje się zwężenie jednokierunkowego wlotu ul. Krysiewicza do 4 metrów i jego wyprofilowane w taki sposób, aby pojazdy wjeżdżały na skrzyżowanie prostopadle do ul. Ogrodowej. Poprawi to bezpieczeństwo i „czytelność” skrzyżowania dla kierowców. Wlot ul. Piekary zostanie zwężony do 6 metrów poprzez poszerzenie chodnika po zachodniej stronie ulicy i zwiększenie promienia skrętu dla jadących w prawo z ul. Piekary w ul. Ogrodową. W ramach zmian na skrzyżowaniu fragment jezdni w jego północno-wschodnim narożniku zostanie odbrukowany i obsadzony zielenią.

Przebudowa jezdni

Obecnie nawierzchnia odcinka ul. Ogrodowej objętego konsultowanym opracowaniem wykonana jest częściowo z kostki brukowej i asfaltu. Koncepcja przewiduje zachowanie nawierzchni z kostki kamiennej oraz jej odtworzenie na odcinku, gdzie obecnie kostkę przykrywa asfalt. Parkowanie po południowej stronie ulicy zostanie ujednolicone. Obecnie w tym miejscu istnieją dwie zatoki parkingowe: jedna z miejscami prostopadłymi, druga ze skośnymi. Po zmianach w obu zatokach parkowanie będzie możliwe na miejscach prostopadłych, a dwa miejsca zostaną przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wygoda i bezpieczeństwo pieszych

Powstanie ciągu pieszego w sąsiedztwie parku H. Dąbrowskiego znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się pieszych po południowej stronie ul. Ogrodowej. Ponadto koncepcja uwzględnia ujednolicenie chodnika po stronie północnej zgodnie z obowiązującym katalogiem nawierzchni (jasnoszara drobna kostka betonowa z pasami kompensacyjnymi z kostki koloru grafitowego od strony jezdni i zabudowy). Przy wejściu na teren parku H. Dąbrowskiego wybudowana zostanie pochylnia dla wózków. Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone i wyposażone w maty fakturowe, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Ponadto krawężniki przy przejściach dla pieszych i na zjazdach zostaną obniżone do 2cm.

Pozostałe rozwiązania

Dokumentację uzupełnia budowa kanału technologicznego, odtworzenie ścieku przykrawężnikowego, przebudowa odwodnienia i wymiana oznakowania. W planie jest także montaż małej architektury: 5 ławek i 11 stojaków rowerowych

Konsultacje społeczne

Opisane wyżej rozwiązania projektowe zostały zilustrowane na załączonym planie sytuacyjnym i wizualizacjach. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematem przebudowy ul. Ogrodowej zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami, pytaniami lub propozycjami zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Wiadomości email należy kierować na adres ogrodowa@zdm.poznan.pl, a listy wysyłać lub dostarczać osobiście do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 29 sierpnia do 18 września br. Ich podsumowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 18 października br.

Do pobrania:

Przebudowa ul. Ogrodowej - plan sytuacyjny

Przebudowa ul. Ogrodowej - plan sytuacyjny_ortofotomapa

Wizualizacja 1

Wizualizacja 2

Wizualizacja 3