Ruszają konsultacje społeczne poświęcone przebudowie ul. Kasztelańskiej. Obejmie ona między innymi wymianę nawierzchni jezdni i chodników, zmianę organizacji ruchu i poprawę bezpieczeństwa.

Potrzeba zmian na położonej równolegle do ul. Grunwaldzkiej ulicy Kasztelańskiej nie budzi wątpliwości. Z uwagi na swoją lokalizację stanowi ona skrót dla kierowców jadących w kierunku ul. Bułgarskiej, parkujące samochody utrudniają swobodne przejście, a korzenie rosnących drzew zniszczyły nawierzchnię chodników. W związku z tym na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich opracowana została koncepcja, której celem jest stworzenie bezpiecznej, wygodnej i estetycznej przestrzeni. Jest ona przedmiotem rozpoczętych dzisiaj konsultacji społecznych.

Zmiany zaproponowane dla ulicy Kasztelańskiej obejmują zarówno jej przebudowę, jak i zmianę organizacji ruchu. W ramach tej pierwszej wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni – obecny asfalt zastąpi betonowa kostka brukowa – oraz chodników. Z uwagi na szerokość pasa drogowego i konieczność zachowania bezpiecznej przestrzeni dla pieszych, na odcinku od ul. Bułgarskiej do Drzewieckiego chodnik zaprojektowano po północnej stronie ul. Kasztelańskiej. Dzięki temu drzewa rosnące po południowej stronie nie zostaną wycięte, a redukcja drzewostanu zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Koncepcja przewiduje w tym miejscu jezdnię o szerokości 4,5 metra, chodnik o szerokości 2,2 – 2,5 metra i pas zieleni po południowej stronie przerywany zjazdami do posesji o szerokości 3 metrów. Pomiędzy ulicami Trybunalską i Podkomorską przewidziano również spowolnienie jazdy samochodów poprzez tzw. „esowanie” jezdni.

Na odcinku pomiędzy ulicami Drzewieckiego i Marszałkowską zaproponowano 5-metrową jezdnię z obustronnym chodnikiem o szerokości 2,1-2,2 metra po stronie północnej i 3 metrów po stronie południowej. Skrzyżowanie oraz przejścia dla pieszych: pomiędzy ulicami Senatorską i Kanclerską oraz przy ul. Bułgarskiej zaprojektowano jako wyniesione.

W ramach zmian w organizacji ruchu wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Bułgarskiej do ul. Marszałkowskiej wraz z kontraruchem rowerowym na całej długości ul. Kasztelańskiej. Parkowanie odbywać się będzie na miejscach postojowych wyznaczonych na jezdni pomiędzy ul. Drzewieckiego i Marszałkowską. Kasztelańska zostanie również objęta strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”. Wszystkie skrzyżowania z wyjątkiem skrzyżowania ul. Kasztelańskiej z ul. Bułgarską będą równorzędne.

Zaprojektowane zmiany w organizacji ruchu przyczynią się do ograniczenia i uspokojenia ruchu w tym rejonie, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo pieszych. Ci ostatni zyskają również nowe, wygodne chodniki o szerokości zgodnej z przepisami i wolne od parkujących na nich samochodów.

Powyższe zmiany zostały zaprezentowane na załączonych materiałach graficznych. Osoby zainteresowane tematem przebudowy ul. Kasztelańskiej mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje zmian do zaprezentowanej dokumentacji, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres kasztelanska@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając je na piśmie do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 13 czerwca o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Trybunalskiej 17.

Konsultacje społeczne potrwają od 13 do 30 czerwca 2019 r.

Podsumowanie, zawierające wszystkie przesłane uwagi i propozycje zmian zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 30 lipca br.

Materiały do pobrania:

Przebudowa ul. Kasztelańskiej - plan sytuacyjny

Przebudowa ul. Kasztelańskiej - wizualizacja 1

Przebudowa ul. Kasztelańskiej - wizualizacja 2

Przebudowa ul. Kasztelańskiej - wizualizacja 3

Spotkanie z mieszkańcami - prezentacja

Ekspertyza dendrologiczna (folder skompresowany zip)