Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Radojewo i Franciszka Jaśkowiaka oraz przebudowy skrzyżowania ulic Radojewo i Lubczykowej w formie skrzyżowania skanalizowanego to przedmiot rozpoczętych 8 grudnia br. konsultacji społecznych.

Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszych konsultacji społecznych obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Radojewo z ul. Franciszka Jaśkowiaka, wraz z przebudową ul. Radojewo do skrzyżowania z ul. Arnikową, a także przebudowę skrzyżowania ul. Radojewo z ulicami Naramowicką, Lubczykową i Łopianową. Stanowi ona rozwinięcie propozycji zawartych w wariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania ul. Radojewo z ul. Franciszka Jaśkowiaka, sporządzonej na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w 2018 roku. Pierwotnie zaprojektowano zmiany tylko w tym miejscu, a wśród zaprezentowanych rozwiązań znalazła się budowa skrzyżowania skanalizowanego z wydzielonymi pasami do lewoskrętu albo ronda. Analiza tych propozycji doprowadziła do decyzji o kontynuowaniu prac projektowych w oparciu o wariant przewidujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Radojewo i Jaśkowiaka. Jednocześnie poszerzony został zakres opracowania. Nowa dokumentacja objęła również odcinek ul. Radojewo pomiędzy ulicami Jaśkowiaka i Arnikową, a także skrzyżowanie ul. Radojewo z Naramowicką, Lubczykową i Łopianową. W tym ostatnim miejscu zaproponowano budowę skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną.

Projektowane rozwiązania

Skrzyżowanie ul. Radojewo i Jaśkowiaka

Zaprojektowano tutaj rondo o średnicy 33m, z wyspą centralną o średnicy 17m i jezdnią o szerokości 5m. Wokół wyspy centralnej przewidziano wykonanie przejezdnego pierścienia o szerokości 2,5m, ułatwiającego pokonanie ronda pojazdom ciężarowym i autobusom. Ze względu na znaczny udział ruchu pojazdów skręcających w prawo z ul. Radojewo w ul. Jaśkowiaka zaplanowano wykonanie dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo o szerokości 4,5m. Na wszystkich wlotach ronda zaprojektowano wyspy dzielące, będące jednocześnie azylami dla pieszych; przez wyspy przebiegać będą przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe W rejonie ronda przewiduje się również budowę zatok autobusowych o szerokości 3m w ciągu ul. Radojewo po północnej i południowej stronie ronda.

Ul. Radojewo na odcinku od ul. Jaśkowiaka do ul. Arnikowej

Na odcinku od projektowanego ronda do skrzyżowania z ul. Arnikową zaprojektowano jezdnię o szerokości 6m. Skorygowano jednocześnie przebieg drogi na łuku ul. Radojewo na północ od ronda – projekt przewiduje przesunięcie osi jezdni na wschód, a w części obecnej jezdni miałby powstać chodnik i droga rowerowa. Projekt przewiduje również budowę zatok autobusowych o szerokości 3m na ul. Radojewo, przy północnym i południowym wlocie skrzyżowania z ul. Arnikową, a także dwóch przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi – jednego przez ul. Radojewo i drugiego przez ul. Arnikową.

Skrzyżowanie ul. Radojewo z Naramowicką, Lubczykową i Łopianową

Zaprojektowano tutaj skrzyżowanie skanalizowane z wydzielonymi pasami do lewoskrętu dla pojazdów skręcających z ul. Naramowickiej w ul. Łopianową i tych jadących z ul. Radojewo w ul. Lubczykową. Projektowane pasy ruchu mają szerokość 3m każdy. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. Na wszystkich czterech wlotach zaprojektowano przejścia dla pieszych, a jedno z nich, przez ul. Łopianową, będzie sąsiadować z przejazdem rowerowym. Na północnym i południowym wlocie skrzyżowania projekt przewiduje powstanie 3-metrowych zatok autobusowych.

Chodniki i droga rowerowa

Zakres projektowanej przebudowy układu drogowego przewiduje również budowę chodników i drogi rowerowej. Na odcinku od ul. Arnikowej do ronda przewidziano chodniki o szerokości 2m, biegnące po obu stronach drogi, przy czym chodnik po stronie wschodniej będzie prowadził do projektowanej zatoki autobusowej, a chodnik po stronie zachodniej zacznie się przy przejściu dla pieszych przez ul. Radojewo, przy skrzyżowaniu z ul. Arnikową. Chodnik „wschodni” będzie prowadził od platformy przystankowej przy ulicy Arnikowej do ronda i zostanie połączony z chodnikiem po stronie zachodniej poprzez przejścia dla pieszych po północnej i południowej stronie ronda. Natomiast ten położony po zachodniej stronie będzie biegł do ronda, przetnie wlot ul. Jaśkowiaka i zakończy się przy projektowanej zatoce autobusowej na południowym wlocie ul. Radojewo, gdzie nawiąże do istniejącego chodnika. Ponadto chodnik, wraz z drogą rowerową zostaną również wyprowadzone od ronda wzdłuż ul. Jaśkowiaka, po północnej stronie ulicy. W rejonie skrzyżowania ul. Radojewo z ul. Naramowicką, Lubczykową i Łopianową również przewidziano budowę obustronnego chodnika o szerokości 2m. Po wschodniej stronie ul. Radojewo będzie on prowadził od projektowanej zatoki autobusowej w kierunku południowym, przez ulicę Lubczykową do przejścia dla pieszych przez ulicę Naramowicką a po zachodniej nawiąże do istniejącej infrastruktury i umożliwi dojście do zatoki autobusowej zlokalizowanej na południe od ulicy Łopianowej.

Dokumentacja uwzględnia również budowę dwóch odcinków drogi rowerowej o szerokości 2m. Pierwszy prowadzić będzie od skrzyżowania ul. Radojewo i Arnikowej do wysokości zatoki autobusowej przy południowym wlocie ronda. Droga rowerowa połączy się w tym miejscu z istniejącą jezdnią ulicy Wiesiołkowej. Drugi odcinek zaprojektowano po zachodniej stronie ul. Radojewo na wlocie skrzyżowania z ul. Naramowicką, Lubczykową i Łopianową z zakończeniem po tej samej stronie na wlocie ul. Naramowickiej, za zatoką autobusową.

Projektowaną infrastrukturę rowerową uzupełniają przejazdy rowerowe: przez ul. Radojewo przy skrzyżowaniu z ul. Arnikową, pozwalający rowerzystom jadącym w kierunku północnym na włączenie się do ruchu; przez ul. Arnikową, Jaśkowiaka i Łopianową oraz przez ul. Naramowicką. Ostatni przejazd umożliwi włączenie rowerzystów (poruszających się na zasadach ogólnych z kierunku południowego ) w projektowaną drogę dla rowerów.

Poniżej załączone zostały plany sytuacyjne prezentujące opisane rozwiązania projektowe w dwóch wersjach: na podkładzie mapy informacyjnej oraz ortofotomapie (zdjęcie lotnicze). Wszyscy mieszkańcy Poznania, a w szczególności mieszkańcy osiedla Morasko – Radojewo mogą zgłaszać swoje uwagi, pytania i propozycje zmian w konsultowanej dokumentacji w terminie od 8 do 22 grudnia br. wysyłając wiadomość email na adres radojewo@zdm.poznan.pl lub wysyłając albo dostarczając list do siedziby Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 17.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie ma możliwości przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami. Podsumowanie konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM i Urzędu Miasta Poznania w terminie do 22 stycznia 2021 roku.

Konsultacje społeczne trwają od 8 do 22 grudnia br.

Do pobrania:

Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Radojewo - plan sytuacyjny_1

Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Radojewo - plan sytuacyjny_2

Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Radojewo - plan sytuacyjny_1_ortofotomapa

Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Radojewo - plan sytuacyjny_2_ortofotomapa