Cztery warianty przebiegu połączeń rowerowego pomiędzy miastem Poznań, a gminą Swarzędz znalazły się w koncepcji przygotowanej na zlecenie ZDM. Potrzebę stworzenia takiego połączenia uzasadniają choćby prognozy systematycznego wzrostu ruchu rowerowego pomiędzy Swarzędzem i Poznaniem do 2030 roku.
Warianty 1 i 2 wytyczone zostały wzdłuż ulic Warszawskiej (Poznań) i Poznańskiej (Swarzędz). Pierwszy z nich został poprowadzony po północnej stronie ulicy Warszawskiej od skrzyżowania ulic Leszka i Radziwoja w Antoninku do ul. Kirkora w Swarzędzu. Drugi, łączący te same miejsca wyznaczony został na południe od ul. Warszawskiej.
Pozostałe dwa warianty mają swój początek na skrzyżowaniu ulicy Piwnej i Kobylepole. Wariant 3 biegnie ulicą Kobylepole, Borówki i Żywiczną do ul. Szumana, gdzie włącza się w istniejącą drogę dla rowerów. Ostatni z proponowanych wariantów prowadzi przez ul. Kobylepole, Borówki i Transportową do skrzyżowania z ul. Planetarną.
Poniżej prezentujemy szczegółowy opis przebiegu proponowanych wariantów połączenia rowerowego Poznań – Swarzędz wraz z materiałami graficznymi. Zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz podzielenia z nami Państwa spostrzeżeniami, wątpliwościami i propozycjami zmian.
Wariant 1
Trasa wariantu 1 zaczyna swój bieg na skrzyżowaniu ulicy Leszka i Radziwoja. Prowadzi wzdłuż ulicy Leszka, następnie poprzez tunel (wyposażony w prowadnice dla rowerów) biegnie pod ulicą Warszawską w okolicy siedziby firmy Volkswagen Poznań. Pomiędzy siedzibą firmy, a skrzyżowaniem ulicy Poznańskiej i Kirkora w Swarzędzu, trasa wariantu 1 biegnie po północnej stronie ulicy Poznańskiej. Za wspomnianym skrzyżowaniem przechodzi na drugą stronę jezdni i włącza się w istniejący ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Kirkora.
Wariant 2
Trasa wariantu 2 zaczyna swój bieg na skrzyżowaniu ulicy Leszka i Radziwoja. Prowadzi wzdłuż tej drugiej, przechodzi pod wiaduktem kolejowym za stacją Poznań Antoninek, a następnie biegnie wzdłuż ulicy Za Cybiną. Na wysokości ogródków działkowych przekracza linię kolejową i biegnie wzdłuż drogi obsługującej tereny ogródków działkowych aż do ulicy Kirkora, gdzie włącza się w istniejący ciąg pieszo-rowerowy. Ruch rowerowy w tym wariancie w całości odbywa się „na zasadach ogólnych”.
Wariant 3
Trasa wariantu 3 zaczyna swój bieg na skrzyżowaniu ulicy Kobylepole i Piwnej. Prowadzi wzdłuż ulicy Kobylepole, przechodzi pod dwoma wiaduktami kolejowymi, a następnie skręca w ulicę Borówki. Z ulicy Borówki skręca w ulicę Żywiczną. Biegnie wzdłuż terenów leśnych po północno-zachodniej stronie ulicy Żywicznej. Następnie wzdłuż ulicy Szumana, pomiędzy jezdnią a linią kolejową. Przebieg wariantu 3 kończy się na wysokości ulicy Szumana gdzie planowana trasa włącza się w istniejącą już drogę dla rowerów.
Wariant 4
Trasa wariantu 4 jest po części wspólna z przebiegiem wariantu 3. Zaczyna swój bieg na skrzyżowaniu ulicy Kobylepole i Piwnej. Prowadzi wzdłuż ulicy Kobylepole. Przechodzi pod dwoma wiaduktami kolejowym, a następnie skręca w ulicę Borówki. Biegnie wzdłuż terenów leśnych po północnej stronie ulicy Borówki oraz ulicy Transportowej. Przebieg wariantu 4 kończy się na skrzyżowaniu ulicy Transportowej z Planetarną.
Zgodnie z przeprowadzonymi analizami najbardziej ekonomicznym wariantem realizacji połączenia rowerowego Poznania z Gminą Swarzędz jest wariant 2. Drugi pod względem wielkości kosztów jest wariant 1, trzeci - wariant 3, a najdroższy – wariant 4. Jeżeli zaś chodzi o generowany ruch rowerowy, najbardziej korzystny jest wariant 1, następnie wariant 2, a potem warianty 3 i 4, generujące najmniejsze potoki ruchu.
Biorąc pod uwagę te dwie zmienne (wielkości kosztów i generowanego ruchu) najbardziej zasadnym wydaje się realizacja wariantu 1. Trasa ta wygeneruje największy ruch. Ponadto stanowi ona najkrótsze połączenie miejsca o bardzo dużej koncentracji miejsc pracy jaką jest zakład Volkswagen Poznań z obszarami mieszkalnymi Swarzędza.
Uwagi, komentarze i propozycje zmian do wyżej opisanych wariantów prosimy przesyłać na adres droga_rowerowa@zdm.poznan.pl w terminie od 25 sierpnia do 8 września 2017 roku.