Powstanie jednojezdniowej ulicy z miejscem pod budowę przedłużenia linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, chodnikiem i drogą rowerową to przedmiot niniejszych konsultacji społecznych. Opiniowanie prowadzone jest w formule geodyskusji i potrwa do 8 lipca br.

Dolna Głogowska to planowana droga ujęta w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Jej powstanie ma spełnić następujące cele:

  • Przeniesienie części ruchu samochodów z ul. Głogowskiej poza istniejące zabudowania osiedla Św. Łazarz, czyli na obecne tereny położone wzdłuż torów kolejowych. Pozwoli to jednocześnie na przywrócenie Głogowskiej charakteru śródmiejskiej ulicy handlowej.
  • Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenom sąsiadującym z torami kolejowymi zarówno po łazarskiej, jak i wildeckiej stronie. Mowa tu głównie o planowanej przez miejskich urbanistów dzielnicy Wolne Tory, jak i terenach inwestycyjnych położonych pomiędzy zabudową ul. Kolejowej i torami kolejowymi. Dla tych ostatnich powstanie Dolnej Głogowskiej będzie też impulsem do ich zagospodarowania.

Przebieg drogi

Korytarz transportowy dla Dolnej Głogowskiej został wyznaczony pomiędzy ul. Głogowską w rejonie skrzyżowania z ul. Zachodnią, a ul. Hetmańską w miejscu istniejącego skrzyżowania z ul. Kolejową.

Początek planowanej drogi wyznaczono przy zjeździe na trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Początkowo Dolna Głogowska prowadzi na wschód, prostopadle do terenów kolejowych, by bezpośrednio przed nimi „skręcić” na południe, w kierunku ul. Hetmańskiej. Jej całkowita długość to 1,6km.

Projektowane rozwiązania

Wspomniane wyżej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje w miejscu korytarza transportowego Dolnej Głogowskiej drogę klasy G (główna), o przekroju 2x2, czyli dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu. Założenia te stanowiły punkt wyjścia do rozpoczęcia analiz projektowych. Powstała wariantowa koncepcja Dolnej Głogowskiej, obejmująca budowę drogi dwujezdniowej (wariant 1) i jednojezdniowej z linią tramwajową (wariant 2). Oba warianty zostały poddane ocenie.

Ze względu na dostępność drogi, zajętość terenu pod pas drogowy oraz możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej za korzystniejszy uznano wariant jednojezdniowy. Ponadto obniżenie klasy Dolnej Głogowskiej z G do Z (zbiorcza) umożliwi optymalizację parametrów drogi, szczególnie pod kątem wielkości terenu przeznaczonego na jej budowę, co wpłynie również na koszty inwestycji.

Innymi słowy: Dolna Głogowska jako jednojezdniowa droga klasy Z zajmie mniej miejsca w terenie, ułatwi poprowadzenie sieci uzbrojenia podziemnego, a jej powstanie będzie kosztować mniej. Zapewni ona również lepszą obsługę komunikacyjną położonych przy niej terenów, głównie za pośrednictwem dróg 10KD-L i 11KD-L, łączących Dolną Głogowską z ul. Kolejową. Zachowany zostanie również międzyosiedlowy charakter tej drogi.

Miejsce, które w wariancie dwujezdniowym zarezerwowane dla wschodniej jezdni Dolnej Głogowskiej zostało przeznaczone pod przyszłą linię tramwajową, projektowaną jako przedłużenie trasy PST w kierunku południowym. Koncepcja Dolnej Głogowskiej uwzględnia również wykonanie chodnika i drogi rowerowej, oświetlenia i odwodnienia ulicy oraz nasadzenia drzew. Tych ostatnich miałoby pojawić się blisko 300.

Koncepcja a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Konsultowany projekt obejmuje także przebudowę ulic położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Dolnej Głogowskiej. W części północnej są to: odcinek ul. Głogowskiej od skrzyżowania z Dolną Głogowską do ul. Gąsiorowskich, ul. Gąsiorowskich i przedłużenie ul. Małeckiego. Natomiast w części południowej mówimy o ul. Kolejowej od ul. Potockiej do ul. Hetmańskiej i skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Hetmańską. Nie oznacza to jednak, że ewentualna budowa obejmie cały ten teren naraz. Koncepcja jest pierwszym, wstępnym etapem prac projektowych. Jej celem jest przede wszystkim zweryfikowanie czy możliwe jest zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań ujętych w dokumentach planistycznych, którymi przypadku ul. Dolnej Głogowskiej są wspomniane wyżej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz powstający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wolne Tory”.

Co dalej z Dolną Głogowską

Podjęcie dalszych działań związanych z powstaniem Dolnej Głogowskiej będzie uzależnione od zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania. Większość terenów, przez które nowa ulica ma przebiegać, nie należy do miasta. Są to przede wszystkim tereny należące do Skarbu Państwa i będące we władaniu PKP. Istotnym kosztem będą wykupy gruntów, ale możliwe jest także pozyskanie ich od kolei.

Jeżeli pieniądze na dalsze prace zostaną zabezpieczone, w pierwszej kolejności powstanie projekt budowlany, precyzujący rozwiązania zaproponowane w koncepcji. Wtedy też przyjdzie zmierzyć się z największymi wyzwaniami tej inwestycji, jak choćby odwodnieniem Dolnej Głogowskiej. By odprowadzić z niej wody deszczowe konieczne będzie zbudowanie kolektora odprowadzającego wodę do Warty. Projektanci będą musieli również sprostać ograniczeniom wynikającym ze zwartej lokalnej zabudowy oraz innych planowanych budów. Do tych ostatnich zaliczyć można choćby powstanie centrum sterowania ruchem kolejowym dla całej Wielkopolski, czy też działania dewelopera w rejonie poprzemysłowej zabudowy przy ul. Kolejowej.

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją budowy Dolnej Głogowskiej, dostępną na stronie dolna-glogowska.geodyskusja.pl Została ona zilustrowana na zamieszczonym pod tym adresem planie sytuacyjnym. Podzielono go na trzy obszary. Kliknięcie na wybrany obszar otwiera szczegółowy opis projektowanych zmian i umożliwia napisanie komentarza. Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami. Wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje zmian zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności i możliwości wdrożenia na kolejnym etapie prac nad projektem Dolnej Głogowskiej.

Konsultacje społeczne trwają od 24 czerwca do 8 lipca br. Ich podsumowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 8 sierpnia br.

 

Do pobrania:

Dolna Głogowska - plan sytuacyjny W2.1

Dolna Głogowska - plan sytuacyjny W2.2

Dolna Głogowska - wizualizacja