Opracowanie obejmuje:
• budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej od ul. Literackiej do ul. Krajeneckiej
• przebudowę chodników, zjazdów oraz pozostałych elementów infrastruktury kolidujących z planowaną inwestycją

Istniejący stan zagospodarowania terenu
W pobliżu obszaru przewidzianego inwestycją znajdują się przede wszystkim obszary leśne, a sama trasa projektowanego ciągu pieszo-rowerowego przebiega wzdłuż ul. Koszalińskiej, po jej prawej stronie (patrząc od strony centrum miasta). W obszarze inwestycji znajdują się nieliczne, kolidujące, zjazdy na tereny przyległe, które ulegają przebudowie. Wszelkie elementy podlegające przebudowie oznaczone zostały na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.0 części rysunkowej).
Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian jako powierzchniowe na tereny przyległe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących i projektowanych przy ciągu muld i rowów przydrożnych.

Podstawowe parametry techniczne

*długość projektowanej trasy ciągu pieszo-rowerowego ok. 2,5 km + dodatkowe odcinki ciągu na skrzyżowaniach i włączeniach do stanu istn.

*szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,00 m - oddalony od jezdni 4,30 (3,00 + pas buforowy szer. 1,30 m) - przy jezdni

*szerokość ścieżki rowerowej jednokierunkowej (lokalnie)min. 1,50 m

*promienie łuków wyokrąglających w obrębie skrzyżowań 2,00 m (min. 1,00 m) - w zależności od uwarunkowań terenowych

*promienie łuków poziomych (wzdłuż projektowanej trasy) min. 20,00 m

*ukształtowanie wysokościowe projektowana niweleta w nawiązaniu do istn. terenu z zachowaniem max i min. wymaganych spadków podłużnych

*szerokość chodnika min. 1,50 m - dot. przebudowy istn. elementów infrastruktury

*przekrój poprzeczny - pochylenie poprzeczne jednostronne 2% w kierunku do jezdni (na odcinkach ciągu oddalonego od jezdni) oraz jednostronne 2% w kierunku od jezdni (na odcinkach ciągu przy jezdni)

*odwodnienie powierzchniowe do istn. i projektowanego systemu muld i rowów przydrożnych

Rozwiązania sytuacyjne
Początek projektowanej trasy ciągu pieszo-rowerowego znajduje się przy ul. Literackiej na dowiązaniu do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. Projektowany ciąg na odcinku od ul. Literackiej do ul. Żołnierzy Wyklętych przebiega w oddaleniu od jezdni, w odległości ok. 8,00 m od krawędzi jezdni ul. Koszalińskiej i jest oddzielony od jezdni pasem zieleni. W rejonie skrzyżowania ul. Koszalińskiej z ul. Żołnierzy Wyklętych następuje dowiązanie sytuacyjno - wysokościowe do istniejącego układu ścieżki rowerowej i chodnika. Na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz na pozostałych skrzyżowaniach projektuje się niezależne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów.
Za w/w skrzyżowaniem następuje kontynuacja ciągu po północnej stronie ul. Koszalińskiej. Projektowany ciąg o szerokości 3,00 m w dalszym odcinku zlokalizowany jest również w oddaleniu od jezdni, w odległości ok. 5,00 m od krawędzi jezdni ul. Koszalińskiej.
W km ok. 0+700,00 trasa ciągu przebiega po istniejącej drodze serwisowej. W ramach projektu przewiduje się wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejącej drodze serwisowej, która docelowo będzie pełniła również funkcję ciągu pieszo-rowerowego.
W km 1+100,00 następuje zbliżenie ciągu do istniejącej krawędzi jezdni i dalszy odcinek projektowanej trasy w większości przebiega przy jej krawędzi. Na odcinku gdzie trasa ciągu przylega do jezdni pomiędzy jezdnią, a ciągiem zastosowano pas buforowy o szerokości 1,30 m, na którym zlokalizowane zostały elementy separujące ruch w postaci słupków blokujących U-12c stanowiących wizualną oraz fizyczną barierę dla pojazdów poruszających się wzdłuż ul. Koszalińskiej. Zastosowana szerokość pasa buforowego umożliwia zachowanie skrajni zarówno dla jezdni jak i dla ciągu pieszo-rowerowego.
Trasa projektowanego ciągu przecinana jest nielicznymi zjazdami/drogami bocznym, które w ramach niniejszego opracowania ulegają przebudowie (w granicach pasa drogowego).
Perony autobusowe znajdujące się na projektowanej trasie przewiduje się do pozostawienia bez zmian (w stanie obecnym) z dostosowaniem do nich projektowanego ciągu pieszo-rowerowego.
W rejonie skrzyżowania ul. Koszalińskiej z ul. Biskupińską projektuje się dowiązanie ciągu pieszo-rowerowego do istniejących ciągów pieszych i rowerowych.
Na kolejnym odcinku trasa nadal prowadzi po północnej stronie ul. Koszalińskiej i w zdecydowanej większości znajduje się ona przy jezdni i jest oddzielona od niej pasem buforowym z zastosowaniem elementów separującyh ruch rowerzystów i samochodów.
Koniec trasy planowany jest przy ul. Krajeneckiej z dowiązaniem do istniejącej drogi leśnej w km 2+500,00.
Trasa zaprojektowana została z zachowaniem minimalnej ingerencji w stan istniejący jednakże z zachowaniem pełnej funkcjonalności układu pieszo-rowerowego oraz uwzględnieniem wszystkich kierunków ruchu pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniach.
Wzdłuż całej projektowanej trasy przewiduje się odtworzenie istniejących zjazdów do przyległych posesji w miejscach ich występowania o parametrach dostosowanych do stanu istniejącego.
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki drzewostanem uzyskaniem wymaganych pozwoleń na wycinkę kolidującej zieleni.

Projektowane typy nawierzchni:
• ciąg pieszo-rowerowy, ścieżka rowerowa - beton asfaltowy
• chodnik - kostka betonowa
• zjazdy - kostka betonowa, beton asfaltowy

Serdecznie zapraszamy do przesyłania maili z uwagami i wnioskami w terminie do 22 lipca br.