Budowa jezdni i chodników wraz z odwodnieniem oraz wyznaczenie miejsc postojowych to najważniejsze elementy inwestycji, którą Zarząd Dróg Miejskich planuje zrealizować w październiku 2018 roku. Poniżej prezentujemy opis koncepcji realizacji tego zadania, wraz z planami sytuacyjnymi. Zapraszamy do przesyłania uwag i propozycji zmian w terminie od 12 do 27 października 2017 roku.
Inwestycja obejmuje odcinek ulicy Rubież od zjazdu na teren położonej przy niej działki numer 23/5 do skrzyżowania z ul. Bronisza (dojazd do terenów UAM) oraz fragment ul. Bolka od skrzyżowania z ul. Rubież w stronę ul. Naramowickiej na długości ok. 155 m. Trzy warianty koncepcji budowy obejmują wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 metrów, jednostronnego lub obustronnego (w zależności od wybranego wariantu) chodnika z płyt betonowych o szerokości minimum 2 metrów oraz wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających. Uwzględniano również zastąpienie progów zwalniających tak zwanym „esowaniem” jezdni. Ponadto, na projektowanym odcinku ul. Rubież koncepcja zakłada wykonanie odwodnienia w postaci kanału deszczowego, a także wyznaczenie miejsc postojowych w kilku wariantach.
Dodatkowo przedstawione zostały dwa warianty skrzyżowania ul. Rubież z planowaną, zgodnie z Układem Transportowym, opracowanym na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania, ulicą Nową Stoińskiego, która zaproponowana została jako droga jednojezdniowa lub dwujezdniowa.
Koncepcja budowy ul. Bolka od skrzyżowania z ul. Rubież w kierunku ul. Naramowickiej to również trzy warianty, w których zaproponowano realizację pieszojezdni o szerokości 4,5 metra lub jezdni o szerokości od 3,4 do 4,5 metra o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej. W przypadku jezdni w przewężeniach zaprojektowano pierwszeństwo dla pojazdów nadjeżdżających od strony ul. Naramowickiej. Wariant drugi zakłada budowę chodnika z płyt betonowych o szerokości 2 metrów z lokalnym przewężeniem do 1,25 metra. Trzeci z wariantów wprowadza natomiast strefę zamieszkania na przedmiotowym odcinku ul. Bolka oraz pieszojezdnię z podziałem na jezdnię i chodnik. Koncepcja obejmuje ponadto wykonanie powierzchniowego odwodnienia budowanej drogi.
W ramach zadania przewiduje się również przebudowę chodnika w rejonie ronda Moraczewskich, polegającą na poszerzeniu go do 2 metrów, regulacji terenu oraz zmianie lokalizacji istniejącego ogrodzenia.

Opisane wyżej rozwiązania zostały przedstawione na załączonych materiałach graficznych. Zainteresowane osoby mogą przesyłać uwagi, sugestie i propozycje zmian pocztą elektroniczną na adres rubiez@zdm.poznan.pl. Na wiadomości czekamy do 27 października 2017r.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowane zostało spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 19 października 2017r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 35 na Osiedlu Łokietka 104 w Poznaniu.