Przedstawiamy projekt koncepcyjny remontu polegającego na ułożeniu dywanika bitumicznego na jezdni ul. Jasna Rola. W projekcie zostały uwzględnione elementy organizacji ruchu.
Informujemy jednocześnie, że szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi od 6.30 – 7.50 m. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych nie ma możliwości wykupu dodatkowego terenu pod pas drogowy.
Zaprojektowano więc wykonanie warstwy dywanika bitumicznego o szerokości 5 m, przewidziano umocnienie pobocza pofrezem w granicach istniejącego pasa drogowego.
Mając na uwadze założenie uspokojenia ruchu w ciągu ul. Jasna Rola zaprojektowano 12 szt. progów zwalniających z kostki betonowej koloru czerwonego.
Przy trasowaniu ul. Jasna Rola skorygowano jej obecny przebieg dostosowując do istniejących granic pasa drogowego oraz lokalizacji urządzeń podziemnych.
Zaprojektowana niweleta umożliwia dowiązanie się istniejących wjazdów na posesje prywatne i zatok parkingowych po północno - wschodniej stronie ulicy do projektowanej jezdni.
Po zaakceptowaniu propozycji przez mieszkańców i Radę Osiedla Naramowice przewidywany termin wykonania robót – październik 2013r.

Prosimy o przesyłanie maili z uwagami, wnioskami, opiniami w terminie do 26 sierpnia 2013 roku.