Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego na ulicach Strzeszyńskiej i Juraszów. Zaproponowane rozwiązania drogowe mają również poprawić atrakcyjność oraz spójność miejskiej sieci rowerowej.
Proponowana droga została zakwalifikowana do sieci dróg rowerowych głównych, łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta. W tym rejonie miasta zauważyć można stale rosnący ruch rowerowy (dojazdy do szkół, osiedli, zakładów pracy). Dodatkowo występuje tu bardzo duży ruch samochodowy związany z wykorzystywaniem ul. Strzeszyńskiej jako alternatywy dla zatłoczonej ul. Obornickiej w dojeździe do centrum miasta.
Serdecznie zapraszamy do przesyłania uwag, opinii, wniosków w terminie do 4 listopada 2016 r.


I. Dwa warianty poprowadzenia ruchu rowerowego w ul. Strzeszyńskiej na odcinku od ul. Omańkowskiej do ul. Lechickiej


Wariant 1
Zakłada likwidację pasów dla rowerów zlokalizowanych w jezdni ul. Strzeszyńskiej i wykonanie po stronie zachodniej ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 m i nawierzchni bitumicznej. Proponowany wariant zakłada ciągłość trasy na odcinku Szarych Szeregów – Omańkowskiej z wykorzystaniem dla przejazdu rowerowego parkingów zlokalizowanych przed biurowcem przy rondzie oraz przed centrum handlowym. Nie zdecydowano się na wprowadzenie drogi rowerowej po stronie zachodniej ul. Strzeszyńskiej ze względu na brak zapewnienia jej ciągłości w rejonie centrum handlowego bez konieczności likwidacji znacznej ilości miejsc parkingowych. Po stronie wschodniej zaplanowano budowę chodnika i drogi rowerowej jako alternatywnego i wygodnego połączenia Strzeszyna z centrum miasta. Projektowana droga rowerowa po stronie wschodniej o szerokości 2,5 m zostanie oddzielona od chodnika. Chodnik będzie miał 2 m szerokości.
W rejonie skrzyżowania z ul. Jasielską zaprojektowano rondo o parametrach większych niż istniejące rondo na ul. Omańkowskiej, co daje możliwość zachowania przepustowości. Na dalszym odcinku wprowadzono na istniejącej jezdni o szerokości 9 – 9,3 m trzy pasy ruchu (dwa skierowane do centrum) w celu poprawy przepustowości lewoskrętu w ul. Lechicką. Dla wszystkich przejść dla pieszych na Strzeszyńskiej doprojektowano azyle dla pieszych.
Na wysokości Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zmieniono lokalizację przystanku autobusowego i przeniesiono go w rejon ul. Jasielskiej. Zostanie przeprojektowana geometria skrzyżowania z ul. Lechicką wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej. Zdecydowano się na likwidację wyspy segregującej ruch na prawoskręcie, jednocześnie wyznaczając przejazdy i przejścia dla rowerów na wszystkich wlotach skrzyżowania.
Dla całego odcinka zapewniono ciągłość drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego nad wszystkimi zjazdami (z wyjątkiem zjazdu do firmy Lisner).


Wariant 2
Zakłada pozostawienie istniejących pasów dla rowerów na jezdni, wraz z poszerzeniem ich do normatywnej szerokości 1,5 m (obecnie około 1,2 m). W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego na wszystkich zjazdach publicznych zaprojektowano czerwone nawierzchnie drogi rowerowej z dodatkowym oznakowaniem poziomym. Na części odcinka po stronie wschodniej (tam gdzie występuje znaczny ruch pieszych) zaprojektowano nowy chodnik. Dla skrzyżowania z ul. Jasielską zaprojektowano budowę ronda – tak jak w wariancie 1. W końcowym przebiegu ul. Strzeszyńskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Lechicką zaprojektowano jednokierunkowe drogi rowerowe zlokalizowane poza jezdnią. Zaproponowane rozwiązanie ma umożliwić rowerzystom bezpieczne wyminięcie kolejki pojazdów przed skrzyżowaniem.


II. Wykonanie ciągów pieszo-rowerowych oraz łącznika w rejonie ulic Juraszów i Witosa.
Dla odcinka ul. Juraszów, przewiduje się obustronne ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3 m. Jednocześnie ciągi zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni poszerzono o 0,5 m.
Na wysokości wyjścia ze szpitala zaprojektowano dwie zatoki autobusowe w nowych lokalizacjach – mają być bliżej wyjścia z budynku.
Na ul. Witosa zaprojektowano drogę rowerową i chodnik. Projektowany układ jest oddalony od jezdni o 5 m. Droga rowerowa będzie mieć szerokość 2 m a chodnik 1,5 m. Projektowane rozwiązanie kończy się w rejonie ronda Obornickiego. Aby zapewnić ciągłość drogi dla rowerów wzdłuż ul. Witosa zaproponowano rozwiązania wykorzystujące istniejący wiadukt. W końcowym odcinku przewidziano wykonanie zjazdu dla rowerów w nieczynny odcinek ul. Obornickiej.