Przedstawiamy projekt budowy ul. Kowalewickiej na odcinku od ul. Pobielskiej do węzła Nowe Kotowo. Prezentowany projekt przewiduje:

• budowę nowych nawierzchni jezdni , chodników i zjazdów do posesji

• budowę odwodnienia (nowy kanał deszczowy)

• budowę oświetlenia

Zaprojektowano jednokierunkową jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Zasadnicza szerokość ulicy to 4,5 m. W miejscach występowania nowych słupów oświetleniowych zaprojektowano miejscowe przewężenia przekroju do 3,5 m, co przyczyni się do ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się ul. Kowalewicką. Po południowo-zachodniej stronie ulicy zaprojektowano chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Do wszystkich nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż projektowanego odcinka ulicy zaprojektowano nowe zjazdy do posesji. Całkowita długość projektowanego odcinka ul. Kowalewickiej to ok. 640 mb.
W zakresie organizacji ruchu: utrzymano lokalizację istniejących przejść dla pieszych: przy sklepie (km 0+090) i przy ul. Cedzyńskiej (km 0+405). Zaprojektowano również nowe przejście w rejonie posesji nr 19, tak by umożliwić pieszym bezpieczne przejście z istniejącego ciągu pieszego zlokalizowanego po północno-wschodniej stronie na nowy odcinek chodnika, który zlokalizowany będzie po drugiej stronie ulicy.
Wzdłuż całego projektowanego odcinka przewidziano budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Nowe nawierzchnie będą odwadniane poprzez wpusty deszczowe, które zostaną podłączone do projektowanego kanału deszczowego zlokalizowanego pod nawierzchnią jezdni ul. Kowalewickiej. Nowy kanał zostanie włączony do istniejącego kanału Ø1200 zlokalizowanego w ul. Kowalewickiej w rejonie budynku nr 19. Trasę projektowanego kanału deszczowego poprowadzono tak by uniknąć kolizji z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym rozwiązaniem drogowym i przesyłanie maili z uwagami, wnioskami, opiniami do dnia 14 września 2012 r. Wszystkie maile są dla nas ważne.