Przedstawiamy dokumentację techniczną parkingu buforowego u zbiegu ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej. Dokumentacja projektowa ukazuje rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe. Będzie ona stanowić podstawę do wykonania projektów wykonawczych z zakresu branży drogowej, branż oświetleniowej i sanitarnej. Teren objęty inwestycją, położony jest w mieście Poznaniu, obręb Junikowo u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Cmentarnej na działce nr 5/10 ark. 53. Dodatkowo, ze względu na dowiązanie się do zrealizowanego układu drogowego w pasie ulic Grunwaldzkiej oraz Cmentarnej inwestycją będzie prowadzona na działce nr 5/9 i 5/11. Teren obejmuje działkę będącą własnością miasta Poznania.
Parking buforowy będzie również obsługiwał cmentarz komunalny nr 2 - największy cmentarz w Poznaniu.
W projekcie przewidziano budowę 179 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m w tym 11 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,00 x 3,60 m oraz budowę dróg manewrowych o szerokości 5,00 m. Od strony ulicy Cmentarnej, jako dojście do cmentarza zaprojektowano ciąg pieszo jezdny o szerokości 5,00 m. Nawierzchnię dróg manewrowych zaprojektowano z kostki betonowej (fazowanej - domino) gr. 8 cm w kolorze szarym. Nawierzchnię ciągów pieszych zaprojektowano z kostki betonowej (fazowanej, prostokątnej o wymiarach 10 x 20 cm) gr. 8 cm w kolorze szarym.
Nawierzchnię chodników, ciągu pieszo jezdnego oraz dróg manewrowych zaprojektowano z kostki betonowej.
Na końcu drogi manewrowej po stronie zachodniej działki 5/10 zaprojektowano zawrotkę o średnicy 12,00 m.
Zgodnie z uchwalonymi „Warunkami technicznymi dróg rowerowych na terenie miasta Poznania” oraz wymogami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu zaprojektowano chodniki o szerokości 2.0 m.
W rejonie dojścia do cmentarza po stronie zachodniej działki nr 5/10 ze względu na różnice wysokościowe zaprojektowano murek z prefabrykatów betonowych typu „L” długości 20 metrów.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI


a) jezdnie manewrowe, ciąg pieszo jezdny
• warstwa ścieralna kostka betonowa w kolorze szarym 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm
• podbudowa zasadnicza Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,515 cm
• dodatkowa warstwa podłoża warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50 MPa 15 cm

b) miejsca postojowe
• warstwa ścieralna kostka betonowa w kolorze grafitowym 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm
• podbudowa zasadnicza Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10 cm
• dodatkowa warstwa podłoża warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50 MPa 15 cm

c) chodniki
• warstwa ścieralna kostka betonowa w kolorze szarym 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm
• dodatkowa warstwa podłoża warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50 MPa 15 cm


Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru części północnej „Południowo-zachodniego klina zieleni” w Poznaniu – obszar B , uchwała nr XXXVIII/399/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 r. parking buforowy zaprojektowano na terenie oznaczonym na planie jako „K - tereny infrastruktury technicznej, kanalizacyjnej, tereny dróg publicznych” natomiast graniczy on bezpośrednio z „terenami zabudowy usługowej w klinie zieleni Kz-U”, na którym projektowane są pawilony handlowe według odrębnego opracowania.

Prosimy o zapoznanie się z projektem a następnie przesyłanie maili z uwagami, opiniami dotyczącymi projektu. Czekamy na maile w terminie do 16 lipca 2013 roku.