Budowa układu komunikacyjnego Centrum Łacina w obrębie ulic: Jana Pawła II, Bolesława Krzywoustego, Inflanckiej oraz trasy tramwajowej GTR (Górnego Tarasu Rataj)

Prezentujemy koncepcję budowy układu drogowego związanego z obsługą komunikacyjną planowanego Centrum Handlowo - Rozrywkowego Łacina, osiedli mieszkaniowych i zagospodarowania terenu położnego pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Bolesława Krzywoustego, Inflancką i trasą tramwajową GTR (Górnego Tarasu Rataj). Koncepcja obejmuje budowę układu komunikacyjnego przy projektowanym centrum handlowo – rozrywkowym oraz obsługę komunikacyjną od strony ulic: Inflanckiej, Bolesława Krzywoustego, Łacina i Kaliskiej. W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe ulice, rozbudowane istniejące jak Łacina, Pleszewska, Kaliska, fragment Milczańskiej oraz odcinki ulic Jana Pawła II, Bolesława Krzywoustego oraz w rejonie skrzyżowania ulic Milczańskiej i Inflanckiej.
Koncepcja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rataje- Łacina cz. A (MPZP).

Warto zwrócić szczególną uwagę na plany związane z:

• Rozbudową ul. Krzywoustego (oznaczenie na rysunku 01KD-GP). W ramach zadania zostanie wybudowane nowe skrzyżowanie ulicy Krzywoustego z projektowaną drogą (oznaczenie na rysunku -08KD-Z), która stanowi bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z projektowanymi drogami wewnątrz obszaru Łacina. Zakres rozbudowy ul. Krzywoustego obejmuje dobudowę prawo- i lewoskrętów na skrzyżowaniu oraz wykonanie koniecznych prac związanych z usunięciem kolizji, budową i przebudową oświetlenia drogowego, odwodnienia, budowy sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych a także wydzielania i zagospodarowania terenów zieleni. Zakres planowanych prac obejmuje również remont nawierzchni obu jezdni ul. Krzywoustego, oraz przebudowę istniejącego przejścia podziemnego dla pieszych pod ul. Krzywoustego pod kątem przystosowania przejścia dla osób niepełnosprawnych.

• Rozbudową wschodniej jezdni ul. Jana Pawła II (oznaczenie na rysunku 03KD-GP) na odcinku od ronda Rataje do ul. Kaliskiej wraz z uwzględnieniem wykonania zatoki autobusowej za ul. Kaliską. Zakres prac w ciągu ul. Jana Pawła II dotyczy przebudowy konstrukcji nawierzchni na całej szerokości jezdni wschodniej. Plan uwzględnia budowę dodatkowego pasa dla pojazdów jadących na wprost - w kierunku ul. arcybiskupa Antoniego Baraniaka, pasa lewoskrętu dla pojazdów skręcających w ul. Łacina (oznaczenie na rysunku 16KD-L) oraz włączenia do nowo projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku jako 10KD-Z. Ulica 10KD-Z wraz z nową projektowaną 11KD-L będzie stanowić północny obwód wewnętrznego układu komunikacyjnego projektowanego centrum handlowo – rozrywkowego. Zakres prac drogowych obejmuje również wykonanie niezbędnych przezbrojeń oraz budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, odwodnienia, budowę sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych a także wydzielania i zagospodarowania terenów zieleni.
Zakres inwestycji obejmuje również rozbudowę skrzyżowania Jana Pawła II- Kórnicka pod kątem uwzględnienia powiązania z projektowaną drogą 10KD-Z, stanowiącą bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z projektowanymi drogami przewidzianymi na obszarze Łacina, w tym również niezbędną przebudowę nawierzchni również na istniejącym torowisku.
• Budową układu sieci nowych dróg oraz skrzyżowań objętych MPZP w tym:
- budowę dróg zbiorczych, zgodnie z oznaczeniami z MPZP są to następujące ulice: 05KD-Z (stanowiącą część podlegającej przebudowie ul. Pleszewskiej), 06KD-Z (podlegającej rozbudowie ul. Milczańskiej), 07KD-Z (stanowiącą część ul. Inflanckiej), 08KD-Z, która będzie stanowić bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z projektowanymi drogami wewnątrz obszaru Łacina od południa, tj. z ul. Krzywoustego), 10KD-Z, która będzie stanowić bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z projektowanymi drogami wewnątrz obszaru Łacina od zachodu, tj. z ul. Jana Pawła II;
- budowę dróg lokalnych, oznaczonych zgodnie z MPZP jako: 11KD-L (po stronie północnej), 12KD-L i 14KD-L (które stanowią wschodni obwód wewnętrznego układu komunikacyjnego projektowanego centrum handlowo – rozrywkowego), 13KD-L (podlegający przebudowie fragment ul. Milczańskiej na północ od skrzyżowania z przebudowaną ul. Pleszewską, tj. drogą oznaczoną jako 05KD-Z oraz 16KD-L (ul. Łacina);
- budowę dróg dojazdowych, stanowiących obsługę komunikacyjną posesji i dojazdów do posesji na istniejącej ul. Pleszewskiej w rejonie ulic 10KD-Z oraz Krzywoustego. Na rysunku zostały oznaczone jako drogi dojazdowe nr 1 i 2;
- budowę ciągów pieszo - jezdnych oznaczonych na rysunku jako 1KDW-X, które stanowią główny ciąg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystów z rondem Rataje oraz budowę placów publicznych. Należy zaznaczyć, że ostateczne rozwiązanie wysokościowe 1KDW-X będzie wynikać z przyjętej koncepcji dla ronda Rataje.
Zakres koniecznych prac drogowych obejmuje niezbędną przebudowę i budowę infrastruktury towarzyszącej w tym: oświetlenia, odwodnienia, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, wydzielonych zatok postojowych w tym dla postoju taxi, a także wydzieleniem i zagospodarowaniem terenów zieleni.
W ramach inwestycji przewiduje się również budowę elementów małej architektury w zakresie zadaszeń i wiat, między innymi nad planowanymi parkingami rowerowymi.
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych

W ramach inwestycji przewiduje się również przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych Poniżej tabela z zestawieniem planowanych lokalizacji sygnalizacji świetlnych:


NOWE SYGNALIZACJE ŚWIETLNE

1. skrzyżowanie 05KD-Z (ul. Pleszewska) z ulicą 10KD-Z i 11KD-L
2. skrzyżowanie 05KD-Z z ulicą 8KD-Z i 14KD-L
3. skrzyżowanie 05KD-Z z ul. Milczańską (13KD-L i 06KD-Z)
4. skrzyżowanie ul. Milczańskiej (06KD-Z) z ul. Inflancką (07KD-Z)
5. skrzyżowanie ul. B. Krzywoustego (01KD-GP) z ulicą 08KD-Z
6. skrzyżowanie ul. Jana Pawła II (03KD-GP) z ulicą 10KD-ZSYGNALIZACJE ŚWIETLNE PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWYWANA

1. rondo Rataje
2 przejście dla pieszych przez torowisko tramwajowe przy istniejących peronach tramwajowych w rejonie skrzyżowania ul. Jana Pawła II (03KD-GP) z ulicą 10KD-Z
3. przejście dla pieszych przez ul. Kaliską

Prosimy o przesyłanie uwag, wniosków I opinii w terminie do 4 grudnia 2012 roku.