Układ drogowy do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)


Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim na terenie gminy Czerwonak oraz miasta Poznania:
A. na terenie gminy Czerwonak:
• rozbudowa ul. Gdyńskiej (droga wojewódzka nr 196) na odcinku od Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach do granicy miasta Poznania na długości ok.1200m,
B. na terenie miasta Poznania:
• rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta Poznania do mostu na rzece Głównej długości ok. 1900m,
• rozbudowa ul. Bałtyckiej na odcinku od mostu Lecha do skrzyżowania z ul. Syrenią długości ok. 1400m,
• budowa drogi dojazdowej do spalarni (droga łącząca ul. Bałtycką i ul. Gdyńską) długości ok. 1600m,
• budowa tunelu dla pieszych i rowerów pod linią kolejową nr 395 Zieliniec – Kiekrz,
• budowa tunelu dla pieszych i rowerzystów pod ul. Gdyńską,
• budowa tuneli pod ul. Gdyńską w ciągu linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz i dróg rozprowadzających ruch w rejonie węzła,
• budowa dróg dojazdowych oraz rozprowadzających ruch w rejonie węzła.

Początek rozbudowy ul. Gdyńskiej zlokalizowano w rejonie mostu nad rzeką Główną, skąd trasa biegnie w kierunku ul. Bałtyckiej i dalej na północ. Nowoprojektowanym bezkolizyjnym przejazdem przeprowadzona jest nad linia kolejową nr 356 Poznań Wschód – Wągrowiec, by następnie przeciąć granicę miasta Poznania i gminy Czerwonak. Koniec rozbudowy ul. Gdyńskiej zaprojektowano w rejonie zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Koziegłowy. Na projektowanym odcinku ulicy Gdyńskiej przewidziano m.in. przebudowę lub rozbudowę skrzyżowań z istniejącymi ulicami przecinającymi trasę, budowę nowych chodników i ścieżek rowerowych. Dodatkowo projektuje się drogę serwisową zapewniającą dojazd do działek pomiędzy ulicami Poznańską i Piaskową w Koziegłowach.
Ulica Gdyńska w granicach Poznania posiada na całym odcinku przekrój uliczny, jednojezdniowy na początku (dowiązanie do istniejącego przekroju) i dwujezdniowy w dalszej części. Na większości odcinka, po jednej stronie ulicy zaprojektowano chodnik szerokości 1,5 m i ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m lub ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,0 m.
Na terenie Gminy Czerwonak ul. Gdyńska posiada na całym odcinku przekrój uliczny, na przeważającej części dwujezdniowy (o dwóch pasach ruchu każdą stronę). Droga występuje jako jednojezdniowa od początku opracowania do skrzyżowania z ulicą Rzeczną oraz na końcu (dowiązanie do istniejącego przekroju).
Na odcinku pomiędzy ulicami Poznańską i Piaskową zaprojektowano drogę serwisową szerokości 5,0 m z kontrapasem dla rowerów szerokości 1,5 m oraz chodnik szerokości 1,5 m.
Początek rozbudowy ul. Bałtyckiej zlokalizowano przy moście Lecha, skąd trasa biegnie w kierunku wschodnim. Koniec rozbudowy ul. Bałtyckiej zaprojektowano w rejonie skrzyżowania z ulicą Syrenią. Na projektowanym dwujezdniowym odcinku ulicy Bałtyckiej przewidziano m.in. przebudowę lub rozbudowę skrzyżowań z istniejącymi ulicami przecinającymi trasę, oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych. Dodatkowo na pewnym odcinku po południowej stronie ul. Bałtyckiej projektuje się, drogę serwisową, a po północnej stronie - pas manewrowy.
Ulica Bałtycka posiada na całym odcinku przekrój uliczny, dwujezdniowy (o dwóch pasach ruchu każdą stronę). Na większości odcinka po obu stronach ulicy zaprojektowano chodnik szerokości 1,5 m i ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m lub ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,0 m. Na pewnym odcinku po południowej stronie ul Bałtyckiej zaprojektowano pieszo-jezdnię o szerokości 4,5 m.

Początek projektowanej drogi dojazdowej do spalarni zlokalizowano w rejonie węzła zapewniającego bezkolizyjne połączenie z ul. Gdyńską, skąd trasa biegnie w kierunku południowym do projektowanej spalarni. Następnie od skrzyżowania z ul. Syrenią trasa prowadzi na wschód pomiędzy południową granicą elektrociepłowni „Karolin” i terenem na którym zlokalizowany jest Fort IV „HAKE”, w rejon nowoprojektowanego skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej (według odrębnego opracowania).
Droga dojazdowa do spalarni posiada na całym odcinku przekrój uliczny, jednojezdniowy (po jednym pasie ruchu każdą stronę). Na większości odcinka od ul. Gdyńskiej do Syreniej z jednej strony ulicy zaprojektowano chodnik szerokości 1,5 m i ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m lub ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,0 m, a od ul. Syreniej do Bałtyckiej jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m.
W zakresie opracowania znajduje się także projekt oświetlenia oraz projekt kanalizacji deszczowej dla poprawnego odwodnienia pasa drogowego. Ponadto w ramach inwestycji zostaną usunięte kolizje z istniejącą siecią uzbrojenia (telekomunikacyjnego, energetycznego, cieplnego, wodociągowego, gazowego itp.)
Na projektowanych odcinkach przewidziano konieczność rozbiórki budynków mieszkalnych (5 szt. ul. Gdyńska nr 68, 66, 64, 62, 58) oraz gospodarczych (5 szt.). Inwestycja koliduje również z pozostałością po przyczółku kolejki wąskotorowej na działce nr 9, arkusz nr 1, obręb Karolin.
Rozbudowa istniejących dróg, zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową nr 356 oraz stworzenie nowego połączenia ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej wpłynie na poprawę warunków i płynności ruchu, a także zwiększy jego bezpieczeństwo oraz będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Wnioski, uwagi, opinie dotyczące zaprezentowanego projektu prosimy przesyłać w terminie do 7 września 2012 roku.