Przedstawiamy projekt inwestycji mającej na celu retencjonowanie wody powierzchniowej w dolinie cieku Górczyka. Jest to pierwszy etap działań, jakie należy podjąć w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego, jakie stwarzają okresowe podtopienia i zalewy terenów przyległych do koryta cieku, w tym terenów zabudowanych.
Przyczyną podtopień jest zbyt mała przepustowość koryta cieku Górczynka i kolektora Dębieckiego.

Projekt przewiduje:
• odbudowę nieczynnego zbiornika retencyjnego mokrego w dolinie cieku Górczynka na odcinku od km 0+725 do km 1+076,
• budowę dwóch zbiorników suchych w lewobrzeżnej części doliny cieku wzdłuż ul. Brzozowej,
• miejscową przebudowę koryta cieku Górczynka od projektowanego mokrego zbiornika retencyjnego do wylotów z kanalizacji deszczowej w ul. M. Rejewskiego tj. od km 1+076 do km 2+180,
• przebudowę przepustu pod ul. Opolską.

Z uwagi na bardzo małą zlewnię Górczynka należy do cieków prowadzących wodę okresowo, głównie w czasie spływu wód roztopowych w okresie wiosennym oraz podczas długotrwałych lub obfitych opadów deszczu. W pozostałych okresach bardzo często występuje zanik przepływu wody w cieku, czyli zjawisko suszy. Z tego względu retencjonowanie wody w zbiorniku mokrym łagodzić będzie skutki suszy poprzez dłuższe, a niekiedy ciągle utrzymywanie przepływu wody w korycie cieku.

Projekt przewiduje nieznaczne czasowe ograniczenia przepustowości ruchu drogowego w ulicach, w których będą przebudowywane przepusty na cieku Górczynka.

Wykonawca projektu - BPWMiIŚ „Biprowodmel” sp. z o.o. w Poznaniu wykonuje także opracowanie związane z projektem pn. „Dojazd do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”, w ramach którego przewiduje się budowę odcinka ulicy umożliwiającego dojazd do zbiornika retencyjnego mokrego na cieku Górczynka i jednocześnie do cmentarza przy ul. Samotnej w Poznaniu.

Prosimy o przesyłanie uwag, wniosków i opinii w terminie do 29 maja 2013 roku.