Ogólna charakterystyka inwestycji
Projekt zakłada:
- w branży drogowej - budowę ścieżki rowerowej, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego (w miejscu ograniczeń terenowych), wymianę i ułożenie krawężników na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów oraz na długości przystanków autobusowych, częściową regulację wysokościową istniejących nawierzchni zjazdów, ciągów, a także zmianę w zakresie organizacji ruchu dotyczącą istniejącego oznakowania pionowego i poziomego. W projekcie zostało uwzględnione wykonanie azylu dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w ciągu ul. Strzeszyńskiej na skrzyżowaniu z ul. Morszyńską z elementów prefabrykowanych i roboty z tym związane w zakresie poszerzenia jezdni;
- w zakresie branży zieleni – wycinkę drzew i krzewów kolidujących projektowanym układem komunikacyjnym,
- w zakresie branży kolejowej – przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w km 5+141 linii nr 354 Poznań Główny PoD-Piła Główna zlokalizowanego w ciągu ul. Biskupińskiej,
- w zakresie branży elektrycznej - budowę oświetlenia ulicznego w ciągu projektowanej ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Biskupińskiej na odc. od przejazdu kolejowego do ul. Jastrowskiej.

Podstawowe parametry techniczne przyjęte w projekcie
• - szerokość zaprojektowanego chodnika wynosi minimum 1,8 m dla chodnika odsuniętego od jezdni oraz minimum 2 m dla chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni, natomiast dojść do posesji (do istniejących furtek) w nawiązaniu do szerokości furtek
- szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej minimum 2 m
- szerokość wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego 3,0 m (przy odsunięciu od jezdni)
• przekrój poprzeczny
 pochylenie jednostronne 1%-3 % w kierunku krawędzi jezdni
• przekrój podłużny – przebieg niwelety jak i przebieg chodnika i ścieżki rowerowej nawiązuje do przebiegu istniejącego krawężnika i krawędzi jezdni (dla odc. ulicy o przekroju drogowym), a także w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, skrzyżowań z przyległymi ulicami. Natomiast dojścia do posesji w nawiązaniu do rzędnych istniejących na granicy pasa drogowego.
• projektowane nawierzchnie
 chodnik – kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym i grubości 8 cm,
– kostka betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym i grubości 8 cm – jako wykonanie przewiązek mających na celu zasygnalizowanie przebiegu chodnika na szerokości zjazdu do posesji,
 ścieżka rowerowa – beton asfaltowy AC 5S gr. 4 cm,
 ciąg pieszo-rowerowy - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym (bez faz) i grubości 8 cm,
 zabruki - powierzchnie wyłączone z ruchu – kamień polny gr. 10-12 cm oraz kostka kamienna o wym. 8x8 cm - lokalizacja wg rozwiązań przedstawionych na planie sytuacyjnym),
 pobocze utwardzone w ciągu ul. Biskupińskiej – kliniec 4/31,5 mm gr. 10

W projekcie przyjęto rozwiązanie z priorytetem przebiegu chodnika i ścieżki przez zjazdy. Szerokość zjazdu przez chodnik, zasygnalizowano przez wykonanie przewiązek z czterech rzędu kostki koloru grafitowego.

Prosimy o przesyłanie maili z uwagami, opiniami w terminie do 29 maja 2013 roku. Za wszystkie serdecznie dziękujemy.