Szanowni Internauci,
przedstawimy projekt przebudowy ulicy Pawiej na odcinku od ulicy Orlej do ulicy Wyzwolenia. Prosimy o uwagi, opinie, wnioski. Maile prosimy nadsyłać do 18 lipca. Wszystkie są dla nas ważne, cenne.
Poniżej opis projektu, jego cele i zakres przewidzianych prac.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu w ramach przebudowy ulicy Pawiej na odcinku od ulicy Orlej do ulicy Wyzwolenia.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie:

  • wysp kanalizujących ruch w miejscu dwóch przejść dla pieszych;
  • zatok autobusowych;
  • sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pawia – Wyzwolenia;
  • zawężenia istniejącej jezdni do szerokości 9,00 m;
  • przebudowy istniejących chodników;
  • zatok parkingowych – rezygnacja z parkowania częściowo na jezdni i chodniku.

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
W ramach przebudowy ulicy Pawiej na odcinku pomiędzy ulicą Orlą i Wyzwolenia przewidziano zawężenie istniejącej nawierzchni jezdni ulicy Pawiej z istniejącej szerokości wynoszącej 11,00 m do projektowanej szerokości równej 9,00 m.
Istniejące chodniki o nawierzchni bitumicznej przewidziano do przebudowy polegającej wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej typu „Cegiełka” 10x20x8 cm. W związku z koniecznością wyznaczenia miejsc parkingowych szerokość chodników zawężono do minimum 2,00 m.
Projektowane zatoki parkingowe przewidziano o konstrukcji z kostki betonowej typu Domino koloru grafitowego. Szerokość zatok wynosi odpowiednio:

  • parkowanie równoległe: 2,00 m;
  • parkowanie pod skosem 60°: 5,00 m.

W ciągu przedmiotowego odcinka ulicy Pawiej zaprojektowano dwie wysp wyniesione o szerokości wynoszącej 2,00 m, kanalizujących ruch w miejscu istniejących przejść dla pieszych.
Wyspy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8 cm koloru czerwonego.
W związku z przebudową ulicy zaprojektowano przed skrzyżowaniem z ulicą Wyzwolenia po obu stronach zatoki autobusowe o szerokości 3,00 m i długości 30,00 m, załamania krawężnika w ciągu zatoki wyokrąglono promieniami R=30,00 m. Skos wjazdowy zaprojektowano jako 1:8, skos wyjazdowy przewidziano jako 1:5.
ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
Odwodnienie pasa drogowego realizowane jest powierzchniowo poprzez istniejące spadki poprzeczne i podłużne jezdni oraz zapewnienie odpowiednich spadków poprzecznych na projektowanych zatokach autobusowych, zatokach parkingowych oraz chodnikach zapewniających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do zaprojektowanych wpustów drogowych, a z nich system przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej.


Załącznik: