Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejny projekt drogowy. Tym razem jest to projekt przebudowy ulicy Głuszyna na odcinku od ulicy Starołęckiej do ulicy Klimontowskiej. Prosimy o uwagi, opinie, wnioski w terminie do 20 lipca 2012 roku. Wszystkie będą dla nas cenne i ważne. Poniżej przedstawimy opis przedmiotu zamówienia przygotowany przez projektanta.

OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
do projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi powiatowej ul. Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej długości ok. 400 m.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi powiatowej ulicy Głuszyna w Poznaniu. Zakres prac przewiduje zaprojektowanie: skrzyżowania ulicy Starołęckiej z ulicą Głuszyna, poszerzenia istniejącej jezdni w ulicy Głuszyna, ścieżki rowerowej oraz obustronnych chodników. W zakresie opracowania jest również dostosowanie w niezbędnym zakresie ulicy Starołęckiej w związku ze zmianą geometrii skrzyżowania.
Skrzyżowanie ulicy Starołęckiej z ulicą Głuszyna zaprojektowano jako rondo o średnicy zewnętrznej 28,00 m, jezdni manewrowej szerokości 5,0 m i pierścieniu szerokości 3,00 m. Za skrzyżowaniem z ulicą Starołęcką, ulicę Głuszyna przewidziano poszerzyć z 6,00 m do 7,00 m. Zakres projektu kończy się na skrzyżowaniu ulicy Głuszyna z ulicą Klimontowską. Na omawianym odcinku zaprojektowano ścieżkę rowerową szerokości 2,00 m, chodnik szerokości 1,50 m bezpośrednio przy ścieżce rowerowej oraz chodnik betonowy po przeciwnej stronie pasa drogowego szerokości 1,50 m. Projektowane ciągi przewidziano jako odsunięte od krawędzi jezdni.
Dla umożliwienia komunikacji tj. dojazdu do posesji, przy projektowanym rondzie uwzględniono wydzielenie jezdni manewrowych szerokości 5,00 m zlokalizowanych pomiędzy jezdnią ulicy Głuszyna a granicą pasa drogowego. Wyznaczono dwie takie jezdnie: od ulicy Andrychowskiej do posesji 233 oraz od ulicy Skawińskiej do posesji 1a i 1b. Na odcinku pomiędzy jezdniami manewrowymi (na długości ok. 25 m) przewidziano wydzielenie pasa szerokości 3,50 m jako ścieżki rowerowej i chodnika. Jezdnie manewrowe przeznaczone są dla ruchu pojazdów mieszkańców wspomnianych wyżej posesji, jak również dwukierunkowego ruchu rowerów i ruchu pieszych. W związku z lokalizacją urządzeń infrastruktury w pasie drogowym wystąpi miejscowe zwężenie jezdni manewrowych do ok. 4,50 m.
W związku z zmianą geometrii skrzyżowania przebudowane zostaną także fragmenty ulicy Starołęckiej na niezbędnej długości. Przewidziano wykonanie skosów 1:10 i uzyskanie w ten sposób wysp kanalizujących wloty na rondo. Rozwiązanie to pozwoliło na lokalizację przejść dla pieszych z azylem w odległości ok. 6,00 m od zewnętrznej krawędzi ronda (jedno przejście z przejazdem dla rowerów) z zachowaniem minimalnej szerokości azylu – tj. 2,00 m. Dodatkowo bezpośrednio za projektowanym rondem przewidziano lokalizację zatok autobusowych z przystankiem autobusowym. Szerokość zatok założono 3,00 m i długości 25,00 m, szerokość przystanków autobusowych 3,00 m i 3,50 m. Tak przyjęte rozwiązania sytuacyjne wymuszają podział i przejęcie fragmentów działek prywatnych tj. działki o nr ewid. 138/14, 117, 118/4.
W zakresie opracowania znajduje się także projekt oświetlenia oraz projekt kanalizacji deszczowej dla poprawnego odwodnienia pasa drogowego w związku z zasypaniem istniejących rowozbiorników. Zgodnie z warunkami technicznymi dla budowy kanału deszczowego w ulicy Głuszyna niezbędnym jest przebudowa istniejącego kanału w ulicy Starołęckiej od skrzyżowania z ulicą Wadowicką do skrzyżowania z ulicą Głuszyna polegająca na wymianie kanału z średnicy 400 mm i 300 mm na kanał średnicy 600 mm. Przewiduje się ułożenie nowego kanału w śladzie kanału demontowanego.
 


Załącznik: