Szanowni Państwo,
przedstawiamy projekt przebudowy skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej. Prosimy o opinie, uwagi, wnioski w terminie do 10 lipca 2012 roku. Przed wysłaniem maila prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
Poniżej opis zakresu prac budowlanych.

Zakres robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego układu komunikacyjnego
• wymiana istniejących konstrukcji nawierzchni;
• rozdzielenie pasów przeciwnego kierunku ruchu w ciągu ul. Bałtyckiej wyspą;
• rozbudowa skrzyżowania z drogą dojazdową do projektowanej inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK) oraz istniejących firm poprzez zlikwidowanie istniejącego skrzyżowania i przesunięcie go kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku ul. Lechickiej;
• wydzielenie pasa do lewoskrętu z ul. Bałtyckiej w Janikowską oraz w drogę dojazdową do firmy PRO-MAR;
• budowa dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających przy wjeździe z ul. Janikowskiej w ul. Bałtycką;
• przebudowa przystanków autobusowych w ciągu ul. Janikowskiej wraz ze zmianą ich lokalizacji;
• wprowadzenie dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach w celu usprawnienia ruchu pojazdów włączających w ruch na ul. Bałtyckiej;
• budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bałtyckiej oraz przebudowę istniejącego w ciągu ul. Janikowskiej;
• budowa kanalizacji deszczowej;
• budowa kanału technologicznego na potrzeby WZKiB UM Poznania oraz ZDM;
• usunięcie kolizji projektowanego układu komunikacyjnego z istniejącym uzbrojeniem terenu;

Podstawowe parametry techniczne dla ul. Bałtyckiej:
• droga krajowa nr 92;
• długość odcinka objętego inwestycją ~ 589 m;
• klasa techniczna drogi – główna – G;
• prędkość projektowa Vp = 60 km/h;
• prędkość miarodajna Vm = 80 km/h;
• kategoria ruchu – KR5;
• przekrój drogi 2 x 2;
• szerokość pasów ruchu na wprost 3,5m;
• szerokość pasa ruchu dla pojazdów skręcających min. 3,0 m;
• szerokość opaski między ciągiem pieszo-rowerowym a krawężnikiem o nawierzchni z płyt chodnikowych min. 0.5 m;
• wzdłuż ulicy przewiduje się budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości min. 3 m po stronie wschodnie względem jezdni;
• odprowadzenie wód deszczowych przewiduje się jako powierzchniowe do projektowanych wpustów ulicznych z podłączeniem za pomocą systemu przykanalików do projektowanego kanału deszczowego i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Głównej na warunkach wydanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
• projektowane nawierzchnie – poszczególne elementy ulicy zostały zróżnicowane materiałowo, a ich zestawienie określono w legendzie planu sytuacyjnego;
• wzdłuż ulicy przewiduje się budowę nowego oświetlenia jezdni;
• sterowanie ruchem na skrzyżowaniu z drogą dojazdową do firmy PRO-MAR oraz z ul. Janikowską będzie się odbywać za pomocą projektowanych sygnalizacji świetlnych. Skrzyżowania te przewidziano jako skanalizowane z wyspą w postaci kropli na wlotach podporządkowanych.

Podstawowe parametry techniczne dla ul. Janikowskiej:
• droga gminna;
• długość odcinka objętego inwestycją ~ 210 m;
• klasa techniczna drogi – zbiorcza – Z;
• prędkość projektowa Vp = 60 km/h;
• przekrój drogi 1 x 2;
• szerokość pasów ruchu na wprost 3,5m;
• szerokość pasa ruchu dla pojazdów skręcających 3,0 m;
• szerokość opaski między ciągiem pieszo-rowerowym a krawężnikiem min. 0.5 m;
• wzdłuż ulicy przewiduje się budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości min. 3 m po stronie północnej względem jezdni;
• odprowadzenie wód deszczowych przewiduje się jako powierzchniowe do projektowanych wpustów ulicznych z podłączeniem za pomocą systemu przykanalików do projektowanego kanału deszczowego w ciągu ul. Janikowskiej i Bałtyckiej;
• projektowane nawierzchnie – poszczególne elementy ulicy zostały zróżnicowane materiałowo, a ich zestawienie określono w legendzie planu;
• wzdłuż ulicy przewiduje się jedynie przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego;
• ruchem na skrzyżowaniu z ul. Bałtycką sterować będzie sygnalizacja świetlna;
• w ciągu ulicy przewiduje się przebudowę istniejących zatok autobusowych wraz ze zamianą ich lokalizacji.

Podstawowe parametry techniczne dla dróg dojazdowych:
• droga dojazdowa do firm PRO-MAR, Bridgestone (docelowo droga dojazdowa do spalarni w projekcie i na planie przedstawiono dowiązanie do planowanego przebiegu drogi);
• długość odcinków objętych inwestycją ~ 55 m (PRO-MAR), ~ 128 m (droga dojazdowa do Bridgestone);
• klasa techniczna drogi – lokalna - L;
• prędkość projektowa Vp = 40 km/h;
• przekrój drogi 1 x 2;
• szerokość pasów ruchu na wprost 3,5 m;
odprowadzenie wód deszczowych przewiduje się jako powierzchniowe do projektowanych wpustów ulicznych z podłączeniem za pomocą systemu przykanalików do projektowanego kanału deszczowego (przewidywanego w ciągu ul. Bałtyckiej);
• projektowane nawierzchnie – poszczególne elementy ulicy zostały zróżnicowane materiałowo, a ich zestawienie określono w legendzie planu sytuacyjnego;
• wzdłuż ulicy do firmy PRO-MAR przewiduje się wykonanie nowego oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania z ul. Bałtycką;
• sterowaniem ruchem na skrzyżowaniu ul. Bałtycką przewiduje się za pomocą projektowanej sygnalizacji świetlnej.
 


Załącznik: