Szanowni Internauci,
przedstawiamy projekt przebudowy i remontu układu drogowego skrzyżowania ulic Zamenhofa i Obrzyca. Prosimy o zapoznanie się z projektem a następnie o nadsyłanie swoich opinii, uwag, wniosków. Każdy mail jest ważny.
Termin nadsyłania maili upływa 18 lipca 2012 roku.
Poniżej przedstawiamy opis projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowę i remont układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Zamenhofa od km 182+987,60 do km 183+284,40 i ul. Obrzyca
od km 0+000,00 do km 0+170,00.

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Zamenhofa i ul. Obrzyca, poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni celem doprowadzenie jej wymogów dla kategorii ruchu KR4.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie:

 • poszerzenia obu jezdni ul. Zamenhofa o jeden pas ruchu przed skrzyżowaniem z ul. Obrzyca,
 • poszerzenie jezdni zachodniej ul. Obrzyca o jeden pas ruchu,
 • zmiany lokalizacji ul. Obrzyca po stronie wschodniej,
 • nowych przystanków tramwajowych w miejsce istniejących przeznaczonych do rozbiórki,
 • zatoki autobusowej i zatoki postojowej,
 • warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego w miejsce sfrezowanej dotychczasowej warstwy bitumicznej,
 • ciągu pieszo-rowerowego,
 • ścieżki rowerowej,
 • odników,
 • regulacji wysokościowej wszystkich urządzeń obcych znajdujących się w liniach rozgraniczających (pokrywy włazowe, wpusty uliczne, zasuwy, studnie kontrolne),
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacji świetlnej, odwodnienia, zieleni, usunięcia kolizji kablowych według oddzielnych opracowań branżowych.


Opis rozwiązań projektowych
W związku z przebudową skrzyżowania ulicy Zamenhofa z ulicą Obrzyca przewidziano całkowitą wymianę nawierzchni jezdni, ze względu na zmianę geometrii w/w skrzyżowania oraz zmianę przekroju podłużnego w osi projektowanych jezdni ulic oraz mając na uwadze poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu.
W pasie drogowym ul. Zamenhofa oprócz dwóch jezdni przeznaczonych do przebudowy, pasa rozdziału z istniejącym torowiskiem tramwajowym projektuję się ponadto:
a. strona lewa (wschodnia):

 • ciąg pieszo-rowerowy (o nawierzchni asfaltowej) szerokości 4,00 – 5,00 m,
 • chodniki w rejonie skrzyżowania z ul. Obrzyca,
 • pasy zieleni o szerokości 2,00 – 3,00 m między jezdnią a ciągiem pieszo-rowerowym,
 • opaski o szerokości 0,50 m przy krawężnikach;

b. strona prawa (zachodnia):

 • pas postojowy dla samochodów osobowych,
 • zatokę autobusową,
 • chodnik szerokości 2,50 – 4,00 m przylegający do jezdni,
 • pas zieleni (trawniki) po zewnętrznej stronie chodnika;

c. pas rozdziału:

 • chodnik o szerokości 8,00 m w linii przejścia dla pieszych,
 • przystanki tramwajowe długości 45,00 m szerokości 3,20 m i 4,50 m;
 • W pasie drogowym ulicy Obrzyca projektuję się:
 • chodniki o szerokości 2,00 m – 3,50 m,
 • pas zieleni o szerokości do 13,00 m,
 • opaski o szerokości 0,50 m przy krawężnikach.

Na przejściu dla pieszych przez torowisko tramwajowe przy ulicy Jastrzębiej przewidziano przebudowę schodów i pochylnie dla pieszych, konstrukcję nawierzchni na w/w elementach przewidziano jak na chodniku na skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Obrzyca.

Przejazd przez torowisko tramwajowe, projektowane perony przystanków tramwajowych, przejście dla pieszych przy przystankach tramwajowych.

W ramach przebudowy skrzyżowania ul. Zamenhofa i ul. Obrzyca przewidziano poszerzenie istniejącego przejazdu przez torowisko tramwajowe, zmianę lokalizacji peronów przystanku tramwajowego (przesuniecie w kierunku ronda Starołęka), wykonanie nowej konstrukcji na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy nowoprojektowanych przystankach tramwajowych.
Nowoprojektowane perony przystanku tramwajowego mają długość 45,0 m i szerokość równą odpowiednio: peron po stronie zachodniej 4,50 m i peron po stronie wschodnie 3,20 m. Konstrukcja peronu wyniesiona jest 22 cm ponad główkę szyny. Krawędź peronu oddalona jest o 1,31 m od osi toru.
Nowoprojektowany przejazd przez torowisko zaprojektowano o nawierzchni z ATL o grubości 6,5 cm (asfalt twardo lany). Nawierzchnia asfaltowa w miejscu istniejącego przejazdu przewidziana jest do ułożenia na istniejących płytach typu łódzkiego „Ptasznik”.

Odwodnienie pasa drogowego
Odwodnienie pasa drogowego realizowane jest powierzchniowo poprzez zapewnienia odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych zapewniających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do zaprojektowanych wpustów drogowych a z nich system przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej.

 


Załącznik: