Przed przebudową ul. Łebska, Kociewska, Żukowska oraz Łagowska miały nawierzchnię gruntową, a ich  odwodnienie odbywało się powierzchniowo. Po przebudowie będą wyposażone w kanalizację deszczową i pokryje je kostka betonowa, która zostanie ułożona również na zjazdach do posesji. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na początek października.

Do tej pory ułożono już kanalizację deszczową w ul. Kociewskiej, na odcinku między ciekiem Krzyżanka a ul. Łebską. Jej montaż trwa również odcinku ul. Łebskiej – między ul. Kociewską a ul. Słupską. Z kolei na ul. Kociewskiej, między skrzyżowaniami z ul. Słupską i Łebską realizowane są roboty drogowe związane z wykonaniem krawężników.  

Ekipy budowlane pracują również na ul. Łagowskiej, gdzie w pobliżu cieku Krzyżanka montowany jest osadnik wraz z separatorem związków ropopochodnych. Będzie on zbierał wody opadowe i odprowadzał je do cieku Krzyżanka.