• Ustalona się zerowa stawka za parkowanie dla:
 1. trwale oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 2. pojazdów jednośladowych;
 3. pojazdów osób niepełnosprawnych, posiadających kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej. W przypadku zajęcia ww. miejsca przez inny pojazd dozwolone jest zaparkowanie pojazdu na miejscu parkingowym przylegającym bezpośrednio do zajętego miejsca;
 4. taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”. W przypadku kierowców taksówek oczekujących na klienta w pojeździe oznakowanym aktywnym kodem QR, zgodnie z uchwałą Nr XX/342/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r., oraz podczas wsiadania i wysiadania pasażera z takiego pojazdu na każdym ogólnodostępnym miejscu w SPP oraz ŚSPP oraz na „kopertach dla dostaw”, o których mowa w § 20 Regulaminu, do 15 minut;
 5. pojazdów oznaczonych tablicą, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przewożących dzieci niepełnosprawne do placówek edukacyjnych podczas wykonywania tego zadania;
 6. pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych. Maksymalną roczną liczbę pojazdów ustali Prezydent Miasta Poznania w drodze zarządzenia w sprawie określenia maksymalnej rocznej liczby pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych, dla których ustala się zerową stawkę za parkowanie. Pojazdy te będą wpisywane do rejestru ERPZ na zasadach określonych w § 6 z zastrzeżeniem, iż funkcję osoby kierującej daną jednostką organizacyjną pełni Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania;
 7. autobusów turystycznych do 15 minut na przeznaczonych dla nich miejscach postojowych oznaczonych znakami D-18 z tabliczką „Autobus turystyczny”;
 8. pojazdów Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania;

 

 • Ustala się 50% bonifikatę:
 1. dla pojazdów służbowych jednostek użyteczności publicznej, takich jak: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Powiatowy, Najwyższa Izba Kontroli, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Archiwum Państwowe, świadczących w SPP oraz ŚSPP nieodpłatne usługi o charakterze ogólnospołecznym na rzecz mieszkańców – na pisemny wniosek osoby kierującej jednostką organizacyjną – mogą być sprzedane nie więcej niż trzy 25-dniowe karty abonamentowe z bonifikatą 50%.
 2. dla podmiotów gospodarczych, które posiadają tytuł prawny do lokalu w obszarze SPP lub ŚSPP bądź wykonujących na zlecenie służb miejskich usługi na rzecz mieszkańców, mogą być sprzedane 25-dniowe karty abonamentowe z bonifikatą 50%. Bonifikata przysługuje wyłącznie na pojazd stanowiący własność danego podmiotu gospodarczego z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 pkt 1 i 2, po złożeniu wniosku i przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, tytuł prawny do lokalu lub zlecenie służb miejskich na wykonanie usługi na rzecz mieszkańców.