Za parkowanie w SPP oraz w ŚSPP bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem-raportem wystawionym przez kontrolera strefy, pobierane się opłaty dodatkowe w wysokości:

  W przypadku zapłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych
od dnia wystawienia wezwania
W przypadku zapłaty po 7 dniach kalendarzowych
​od dnia wystawienia wezwania
wezwanie - raport

150 zł

200 zł

 

 

 

 • Przez parkowanie w SPP oraz w ŚSPP bez wniesienia opłaty rozumie się:
 1. niewniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II;
 2. parkowanie ponad czas opłacony;
 3. parkowanie z identyfikatorem przez osoby wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1 w innym sektorze niż sektor wskazany na tym identyfikatorze;
 4. parkowanie z kartą abonamentową lub biletem w strefie cenowej droższej niż wskazano na tej karcie lub bilecie;
 5. parkowanie z identyfikatorem osoby niepełnosprawnej bez karty parkingowej lub w przypadku braku możliwości odczytania wszystkich danych z karty parkingowej (oryginału hologramu, daty ważności);
 6. parkowanie na „kopercie dla dostaw” pojazdów nieuprawnionych bez zegara oraz identyfikatora z numerem ewidencyjnym lub powyżej 15 minut;
 7. parkowanie na miejscu zastrzeżonym pojazdów nieuprawnionych;
 8. parkowanie z błędnie wskazanym numerem rejestracyjnym pojazdu na bilecie parkingowym lub w aplikacji mobilnej;
 9. parkowanie na „kopercie dla floty samochodów współdzielonych” lub „kopercie dla pojazdów ekologicznych” ze stanowiskiem do ładowania, pojazdów nieuprawnionych lub niedokonujących ładowania.
   
 • 3 sierpnia 2021 r. weszła w życie zmiana w Regulaminie, która wprowadziła definicję błędnie opłaconego parkowania tj. parkowania z wniesienim opłaty dla SPP lub ŚSPP cenowo tańszej. Wprowadzono następujące opłaty dodatkowe z tego tytułu:
  W  przypadku błędnie opłaconego parkowania, o którym mowa w § 24 ust. 6 Regulaminu, i uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania-raportu W  przypadku  błędnie opłaconego parkowania, o którym mowa w § 24 ust. 6 Regulaminu, i uiszczenia opłaty  dodatkowej  po 7  dniach  kalendarzowych  od dnia wystawienia wezwania-raportu
wezwanie - raport 100 zł 150 zł

 

 • Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia wezwania-raportu może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania-raportu. Reklamacje wnosi się do ZDM, którego pracownicy przeprowadzają postępowanie wyjaśniające. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia należnej opłaty dodatkowej za nieopłacony postój. 
  W przypadku potwierdzenia przez operatora awarii parkomatu upoważniony pracownik Wydziału Parkowania ZDM anuluje wystawione wezwanie-raport, uwzględniając pisemną lub osobistą reklamację.
 • Opłatę dodatkową należy wpłacać na rachunek bankowy ZDM w Poznaniu lub w kasie ZDM (ul. Pułaskiego 9):
Numer rachunku Tytuł płatności

70 1020 4027 0000 1102 1595 7464

opłaty za Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania Centrum
opłaty za Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania Jeżyce

UWAGA! Od dnia 23.05.2022r. indywidualne numery kont

40 1020 4027 0000 1002 1262 7073

 

opłaty za Strefę Płatnego Parkowania Jeżyce
opłaty za Strefę Płatnego Parkowania Łazarz

UWAGA! Od dnia 23.05.2022r. indywidualne numery kont

 

 

 

 

 

 •  Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.