Spośród 27 wiadomości email i 14 pism, które wpłynęły do Zarządu Dróg Miejskich w ramach opiniowania koncepcji przebudowy ul. Kolejowej wyodrębniono 57 propozycji zmian. Mieszkańcy najczęściej zwracali uwagę na kwestie poprowadzenia ul. Kolejową linii autobusowej, poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z ul. Klaudyny Potockiej i dodatkowego spowolnienia ruchu. Postulowano również zwiększenie nasadzeń zieleni oraz wykorzystanie przy przebudowie istniejących płyt granitowych i kostki brukowej. Wszystkie przesłane propozycje zostały przeanalizowane przez projektantów, wydział merytoryczny ZDM odpowiedzialny za przygotowanie inwestycji, a także skonsultowane z Radą Osiedla Św. Łazarz. W wyniku tych analiz zdecydowano o uwzględnieniu w ostatecznej wersji koncepcji następujących zmian.

Linia autobusowa. Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej zakłada dostosowanie jej parametrów do możliwości poprowadzenia w przyszłości linii autobusowej obsługiwanej przez mikrobusy. W tym celu zarezerwowano teren pod platformy przystankowe – zostały one wyznaczone na obu końcach oraz po środku planowanego do przebudowy odcinka ul. Kolejowej – i zaprojektowano krawężniki o wysokości odpowiedniej dla przystanków. Dzięki temu przy wprowadzeniu linii autobusowej nie będzie konieczna kolejna przebudowa. Rozwiązanie to było kontestowane przez część mieszkańców, obawiających się hałasu i wzrostu natężenia ruchu autobusów. Należy podkreślić, że jeżeli w przyszłości ul. Kolejową poprowadzona zostanie linia autobusowa, to nie będzie ona obsługiwana przez „pełnowymiarowe” autobusy, ale mikrobusy o gabarytach zbliżonych do samochodu dostawczego. Potwierdza to choćby zaprojektowanie powierzchni wyniesionych (przejścia dla pieszych i skrzyżowania), których nie buduje się na ulicach obsługiwanych przez autobusy komunikacji publicznej. W związku z tym zdecydowano o utrzymaniu w koncepcji elementów i parametrów umożliwiających w przyszłości wyznaczenie na ul. Kolejowej linii mikrobusowej.

Skrzyżowanie ul. Kolejowej i Klaudyny Potockiej. W ramach poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu mieszkańcy proponowali takie rozwiązania jak budowa ronda, instalacja sygnalizacji świetlnej i „zaostrzenie” łuków drogi. Odpowiadając na ten postulat zdecydowano o zwężeniu wlotu skrzyżowania od strony ul. Hetmańskiej do jednego pasa ruchu – zlikwidowany zostanie prawoskręt w ul. Kolejową (zastąpi go zieleń). Ponadto promień łuku ul. Kolejowej zostanie zmniejszony z obecnych 30m do 12m, co wymusi na kierowcach wolniejszą i ostrożniejszą jazdę. Wprowadzono również wyniesienie przejść dla pieszych przez ul. Potockiej i ul. Kolejową.

Dodatkowe spowolnienie ruchu. Mieszkańcy postulowali zaprojektowanie dodatkowego progu zwalniającego lub powierzchni wyniesionej w rejonie wejście do hotelu Moderno oraz wyniesienie przejścia dla pieszych przy ul. Gąsiorowskich. Obie propozycje zostały uwzględnione w ostatecznej wersji koncepcji, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie elementy organizacji ruchu będą wymagały uzgodnienia z Miejskim Inżynierem Ruchu na etapie opracowania projektu budowlano-wykonawczego.

Zwiększenie nasadzeń zieleni. Koncepcja zaprezentowana podczas konsultacji społecznych zakłada nasadzenia maksymalnej możliwej liczby drzew. Pojawiły się one wszędzie tam, gdzie pozwala na to sieć podziemnego uzbrojenia i nie jest ograniczana widoczność na skrzyżowaniach. Po przeanalizowaniu propozycji mieszkańców zdecydowano o zaprojektowaniu co najmniej dwóch dodatkowych drzew przy ul. Kolejowej 47.

Zastosowanie istniejących materiałów. Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej od początku zakładała, że zostaną wykorzystane zarówno granitowe płyty chodnikowe, jak i kostka brukowa. Te pierwsze posłużą do ułożenia części chodnika po zachodniej stronie ul. Kolejowej. Płyty przeszły już wstępną selekcję, a te nadające się do ponownego wykorzystania zostały oznaczone w terenie kolorem zielonym. Natomiast istniejąca kostka brukowa posłuży do budowy miejsc postojowych i zjazdów.

Wszystkie uwagi mieszkańców zgłoszone w ramach konsultacji społecznych koncepcji przebudowy ul. Kolejowej wraz z odpowiedziami ZDM, a także ostateczna wersja dokumentacji koncepcyjnej zostały załączone poniżej.

Kolejnym krokiem w procesie przygotowań do przebudowy ul. Kolejowej będzie opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, ze wszystkimi niezbędnymi zezwoleniami i uzgodnieniami. Przygotowany zostanie również kosztorys inwestorski. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania na przebudowę ul. Kolejowej zarezerwowano na lata  2020 – 2021 kwotę 8,935 mln złotych.

Do pobrania:

Podsumowanie konsultacji społecznych - odpowiedzi na uwagi mieszkańców

Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej - odcinek 1

Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej - odcinek 2

Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej - odcinek 3

Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej - odcinek 4