Identyfikator parkingowy mieszkańca mogą zakupić osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy (minimum 3 miesiące) i płacące podatki na rzecz Poznania. Osoba taka musi być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Samochód może być również zakupiony na kredyt, być w leasingu lub być autem służbowym.

Zakupu dokonuje się w kasach Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Pułaskiego 9 po okazaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Warto dobrze sprawdzić czy ma się je przy sobie, aby nie odejść z kwitkiem od okienka kasowego. Okazywane oryginały dokumentów, z wyjątkiem dokumentu tożsamości, są kopiowane i dołączane do akt sprawy.


Potrzebne dokumenty:

  • Dowód osobisty lub paszport

Dla potwierdzenia tożsamości i adresu zameldowania. Prawo jazdy, legitymacja studencka i inne dokumenty nie są dokumentami tożsamości i nie będą akceptowane.

  • Dowód rejestracyjny pojazdu z informacją o właścicielu pojazdu

Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie został wskazany właściciel, potrzebny będzie inny dokument potwierdzający własność auta (np. karta pojazdu lub decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji).

  • Oryginał pierwszej strony PIT-u za poprzedni rok

Dla potwierdzenia płacenia podatków na rzecz Poznania.

Osoby, które podatek za poprzedni rok rozliczały poza Poznaniem, muszą przedłożyć formularz ZAP-3 złożony do właściwego Urzędu Skarbowego. W takim wypadku identyfikator może zostać wydany tylko na wniosek skierowany do dyrekcji ZDM i na czas nie dłuższy niż do 30 kwietnia następnego roku.

PIT (również wydruk deklaracji elektronicznej), jak i ZAP-3 należy okazać wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).

Osoby, które wysyłały PIT pocztą, muszą okazać potwierdzenie nadania PIT-u.

Osoby, które rozliczały PIT przez internet,  muszą okazać wydruk PIT-u złożonego elektronicznie wraz z numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO.

  • Umowa kredytowa lub leasingowa – dotyczy tylko użytkowników aut zakupionych na kredyt lub leasingowanych
  • Umowa z pracodawcą - dotyczy tylko użytkowników aut służbowych

Umowa musi potwierdzać zatrudnienie u danego pracodawcy i okres zatrudnienia.

Ponadto należy okazać umowę powierzenia auta służbowego do celów prywatnych pracownika oraz dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem przez pracodawcę.
 

Identyfikator parkingowy osoby z niepełnosprawnościami

Mieszkaniec, który jest osobą niepełnosprawną może parkować w strefie płatnego parkowania na preferencyjnych warunkach. Może wykupić identyfikator parkingowy na jeden samochód w cenie 5 złotych miesięcznie. Kupując identyfikator musi przedłożyć, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, również kartę osoby z niepełnosprawnością.


Identyfikator parkingowy kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Kombatanci Czerwca 1956 są również uprawnieni do zakupu identyfikatora parkingowego w niższej cenie. Taki identyfikator mogą wykupić tylko na jeden samochód, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok. Jego koszt to 5 złotych miesięcznie.

Oprócz dokumentu tożsamości i dowodu rejestracyjnego pojazdu muszą przedłożyć w kasie również zaświadczenie wydane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz legitymację związku zrzeszającego uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku.


Gdzie i kiedy kupić identyfikator

Kasy Biura Strefy Płatnego Parkowania,  ul. Pułaskiego 9,
czynne w poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek –piątek w godz. 8.00-16.00.
 

Cennik identyfikatorów

30 zł za miesiąc za pierwsze auto – identyfikator mieszkańca
150 zł za miesiąc za drugie auto – identyfikator mieszkańca
5 zł za miesiąc – identyfikator osoby z niepełnosprawnością, kombatanta Czerwca ’56.  


Ważne informacje

  • Aby wykupić identyfikator mieszkańca, trzeba być zameldowanym na pobyt stały albo czasowy, nie krótszy niż pełne 3 miesiące.
  • Minimalny okres ważności identyfikatora mieszkańca i osoby z niepełnosprawnościami to 3 miesiące, a maksymalny to 1 rok.
  • Przy zakupie identyfikatora przez osobę inną niż właściciel pojazdu lub w imieniu osoby z niepełnosprawnością wymagane jest pisemne upoważnienie.